Artikler av Mesteren-

hentet fra S.I. tidsskriftet:

Opptakt til forandring (desember 1998)

Det_kommende_århundret (juli/august 1998)

Lærerne står klar (april 1993)

Mottagelsen_av_Maitreya (oktober 2001)

Menneskesønnen (juni 1984)

Begynnelsen på den nye tid (desember 2005)

Den usynlige fare (juni 2006)

Hjelp trengs - og blir tilbudt (september 2006)

Maitreyas_prioriteringer (oktober 2006)

De første skrittene (november 2006)

Krigens meningsløshet (desember 2006)

Maitreya_står_frem (jan/febr. 2007)

Lysets_krefter_samler_seg (mars 2007)

Veien til stjernene (april 2007)

Jorden i vanskeligheter (november 2007)

En_oppfordring_til_media (januar/februar 2009)

Scenen_er_klar (november 2008)

Maitreyas_første_intervju (januar/februar 2009)

Verdens gjenoppbygging (april 2009)

Ungdom ved roret (mars 2012)

S.O.P. Save Our Planet (oktober 2012)


Opptakt til forandring (desember 1998)

Av Mesteren …., gjennom Benjamin Creme

Over hele verden er det en gryende fornemmelse av nært forestående forandringer. At viktige valutaer og store finansinstitusjoner har brutt sammen, har rystet verdensøkonomien i sine grunnvoller og satt i gang tiltak for å forsterke, og om mulig reparere, den globale økonomiske strukturens skrøpelige fundament. Disse i-siste-liten forsøkene vil ikke lykkes. Det kan bare dreie seg om en kortsiktig utsettelse av det endelige sammenbruddet av et system som ikke lenger er bærekraftig eller nyttig for det store flertall. Etter hvert som tusenårsskiftet rykker stadig nærmere, mister de gamle strukturene sin stabilitet og likevekt slik at den nye tids strukturer kan ta form.

Disse nye strukturene må romme alle menneskers idealer og aspirasjoner om en mer rettferdig verden, en verden som ikke lenger er sønderrevet og oppdelt i fattig og rik, sterk og svak. Fremfor alt må de basere seg på ideen om syntese, som er den bakenforliggende åndelige hensikten for Vannmannes verdensorden.

Når Maitreya står frem og arbeider i full offentlighet, vil han legge grunnlaget for disse nye måtene å leve på: han vil understreke menneskenes enhet og at fordeling av ressursene, rettferdighet og frihet er den eneste garantien for fred; han vil oppfordre alle mennesker til å vise tilgivelse og glemme fortidens ugjerninger; han vil gi startsignalet til å arbeide sammen til beste for alle. Slik skal den store Mester vise vei fremover for alle som er klar til å begynne reisen mot fremtiden. Slik skal han antyde hvilke skritt det er nødvendig å ta, eller å unngå, dersom menneskerasen skal overleve og ha framgang.

Det trengs ikke mye fantasi for å forstå hvor stor virkning Maitreyas ord og tilstedeværelse vil få. Aldri tidligere i menneskehetens historie har et så betydningsfullt og fullkomment menneske tilbudt sin unike hjelp og kunnskap. Sammen med ham kommer også hans disipler, som selv er fullkommengjorte Mestre, rede og ivrige etter å begynne sitt hjelpe- og redningsarbeid.

Til tross for hvordan det kan se ut, forandrer verden seg til det bedre. De strukturene som nå bryter sammen, er kun den nødvendige opptakten til en hardt tiltrengt realitetssans slik at mennesket kan få omprioritert sine verdier og brakt en ny mening og hensikt inn i sitt liv. Maitreya og hans gruppe er her for å bidra til denne prosessen, for å bistå i enhver situasjon og for å fungere som de eldre brødrene de er. Snart vil de være kjent som rådgivere og voktere av sannheten, veiledere for dem som ønsker å lære om riktige mellommenneskelige relasjoner og som er rede til å arbeide for sine brødre og søstre over hele verden. Det finnes mange av dem, og disse kjenner vi allerede til. Slutt deg til dette voksende antall og vis nå at du er en av hans støttespillere.

 

Det kommende århundret (juli/august 1998)

Av Mesteren …., gjennom Benjamin Creme

Når menneskeheten nærmer seg et tidspunkt for en større krise, reagerer de på én av to måter: enten blir de apatiske og avventer fatalistisk det uunngåelige, eller man kaster seg ukritisk ut i aktiviteter og løper i alle retninger uten mål og mening. I dag, i denne tiden med forandringer, er det den sistnevnte responsen som dominerer. Overalt oppfører menneskene seg som om det ikke lenger finnes noen fremtid, som om de er de siste representantene for noe meningsfullt og verdifullt på jorda. Grådigheten har festet grepet om deres hjerter og deres sanser, og som i drømme vandrer de mot stupet med ville blikk.

Slik går menneskene det nye århundret i møte: mange i frykt og de fleste med tvil. De vet ikke noe om de undrene som vil tre frem for en forbauset menneskehet. Enda mindre vet de om de undrene de selv en dag skal utføre. Redde og uvitende griper de blindt etter alt de kan få tak i med grådige hender, i håp om at de på den måten vil være trygge og sikret mot fremtidige tap.

Mens mange lever slik, finnes det et voksende antall som er i ferd med å våkne opp til et annet synspunkt, som ser muligheten for en harmoni de knapt hadde drømt om, og de motsetter seg både apati og kaos. Foreløpig er de i mindretall, men snart vil de kreftene som skaper kaos måtte gi tapt for deres visjon om rettferdighet og fred; en ny verden vil bli født ut fra deres fryktløse grep om livet og deres kreative handlinger. Disse menn og kvinner som er preget av velvilje, vil utfordre de gamle forestillingene om splittelse og strid, og skritt for skritt vil de gjenoppbygge verden. Slik vil det bli. Ikke alene, men veiledet og inspirert av Maitreya og hans brødre, vil denne gruppen av modige hjerter vokse seg sterk og innflytelsesrik, ivrig oppmuntret av tilhengerskarer.

Innen kort tid vil det bli gjort mange fremstøt for å løse de mange problemene som rammer menneskeheten i dag: sult, knugende fattigdom og fravær av grunnleggende rettigheter, destruktiv konkurranse mellom nasjonene og miljømessig forfall, etnisk intoleranse og hæren av flyktninger som dette medfører, og fremfor alt krigens svøpe.

Når menneskene innser at disse problemene kan løses, vil ingenting i lengden kunne forhindre at de bringes til opphør. Med stor iver vil menneskene takle problemene ett for ett, med en økende forståelse for at det haster og for hvilke løsninger som finnes.

Maitreya og hans voksende gruppe av Mestre vil peke ut retningen, skissere mulighetene og fallgruvene og gi oppmuntring og inspirasjon. Menneskene skal selv reise fundamentet til en ny verden, en verden født ut fra nødvendighet, ut fra en lengsel etter frihet og fred, for å sikre fellesskapet og den guddommelige lovs herredømme.

 

Lærerne står klar (april 1993)

Av Mesteren …., gjennom Benjamin Creme

Begivenhetene nærmer seg nå uten tvil sitt klimaks. Hver eneste dag snakker nyhetsformidlerne om kriminaliteten som øker i omfang, om vold, drap, tortur og voldtekt. De eldre bli grepet av frykt, de unge mister motet, og håpet brister i storbyene der narkohaiene regjerer. I alle vestlige land gjør alvorlige sykdomstegn seg gjeldende, og mer eller mindre alvorlige former for korrupsjon hører med til dagsorden.

Ved å la seg styre av markedskreftene kappes statsmaktene med hverandre i skarp konkurranse, og skusler derved bort folkets levebrød og velferd. I forretningsaktivitetens navn faller det som en gang var selve kjennetegnet på et sivilisert samfunn, helsetjenester og utdanning, i klørne på utsugerne. Uten håp og med en følelse av rotløshet går mange fremtiden i møte med fortvilelse.

Forblindet av ”markedets logikk” foreskriver ideologen sine redselsfulle forordninger for de allerede hardt prøvede fattige. De forstår heller ikke at resultatet av deres dårskap ikke er til å unngå, og at de strukturene de forsøker å få kontroll over, uansett vil bryte sammen. Uansett hva de gjør og hvor de vender seg, vil de finne at Loven arbeider imot dem fordi forholdet mellom årsak og virkning ikke kan oppheves.

Snart vil det som er igjen av denne sivilisasjonen bli sett på som hva det er: de siste skrøpelige restene av et system bygget på urettferdighet og grådighet. Snart vil folket selv overta disse vaklevorne maktstrukturene og kreve sin rett som verdensborgere og Guds barn.

De sykdomstegnene som kjennetegner dagens verdensorden er egoisme, selvtilfredshet og frykt. Når det er dette som rår, er det ikke til å unngå at grådighetens nådeløse tjenere, nemlig splittelse og utbytting, florerer. Det eneste som kan styre menneskene vekk fra avgrunnens rand, er en revurdering av livets mening og hensikt. Det er bare en ny realitetssans som vil kunne gi nøkkelen til disse mysteriene. Når det som har vært menneskehetens templer, nemlig verdens aksjemarkeder, vakler og bryter sammen, da vil nøkkelen dreies om og åpenbare noe nytt og stort som venter på å bli født.

Når de i mørket søker etter den samme ledestjerne, da vil menneskene forstå at de er brødre og søstre. De vil etter hvert innse at den eneste veien som fører framover er å gå i samlet flokk, i samarbeid for et felles beste. De vil på nytt forstå at hensikten med deres tilstedeværelse på jorden er å forsøke å virkeliggjøre Planen slik de forstår den, og på alle mulige måter som de kan. Slik vil det bli.

Slik vil menneskene akseptere rådene fra sine eldre brødre og forstå at de til tross for alle omskiftelige omstendigheter aldri har vært alene. Disse kloke og mer erfarne veiviserne har alltid oppholdt seg i kulissene, rede til å kaste sitt lys over menneskehetens problemer og opplyse menneskenes vei når de bli bedt om det. Nå skinner dette lyset klart som aldri før, og ikke lenger langt borte fra. Midt i de verste lidelsene virker dette lyset nå som en ledestjerne og får alle som er rede til å lindre menneskehetens smerte, til å samles. Oppfordringen om å gjøre tjeneste er blitt utbasunert, og lærerne står klar. Våkn opp, våkn opp!

 

Mottagelsen av Maitreya (oktober 2001)

Av Mesteren …., gjennom Benjamin Creme

Maitreya vet at han vil få en blandet mottagelse fra menneskeheten når han trer frem på verdens arena. Det er mange som ser frem til dette øyeblikket med glede og forventning og som vil se det som begynnelsen på den nye tid som venter menneskeheten.

Imidlertid finnes det andre som forstår lite av meningen bak hans komme og måten dette foregår på. De vil se på ham med mistro og tvile på at han er den han gir seg ut for å være, mens de bekymrer seg over skriftens advarsler, som de så alt for lett mistolker. Andre igjen vil simpelthen følge med fra sidelinjen mens de venter på et hint fra noen av dem de har en viss tiltro til.

Slik vil menneskeheten plassere seg på den ene eller den andre siden: de som ønsker ham velkommen med åpne armer og ivrer etter å følge hans veiledning og råd, og de som ser ham som den personifiserte ondskap og som representant for alt som de har mistro til.

Slik vil sverdet som splitter utføre sin oppgave og avsløre hvem som står for frihet og rettferdighet, for praktisk velvilje og kjærlighet, og samtidig avsløre hvem som er preget av mistenksomhet og frykt, fordommer og hat, slik at de ikke innser sannheten i Maitreyas budskap om medfølelse og kjærlighet. Slik vil det bli, og slik vil menneskene bli testet som voktere av sin fremtid.

Når det første sjokket etter presentasjonen av Maitreya har lagt seg, vil folk forstå at blant mye av det som virker nytt og mystisk på dem, er det også mye som er logisk og praktisk, innlysende og sant. Den urgamle sannheten som blir uttalt på nytt, vil vinne gjenklang blant dem som en visshet fra en fjern fortid og styrke deres tro på livet. Den aspirasjonen som ligger til grunn for den menneskelige evolusjon, vil gjøre seg gjeldende på en gunstig måte og åpne menneskenes øyne for en mulighet til tjeneste som ikke har eksistert tidligere, en mulighet til å finne nytt håp og en ny mening, og til å skape den nye sivilisasjonenes ytre form. Slik vil det bli.

Se frem til denne tiden som er så nært forestående, Maitreya står på terskelen til sin fremtreden, rede til å bekjempe grådighet og splid. Slutt opp om hans oppfordring til rettferdighet og frihet, forsoning og fred, og gi alt i tjeneste for menneskeheten. Dette er en tid ulik alle tidligere tider. Dette er en tid som aldri vil komme igjen. Se dypt inn i hjertet og ta deres valg: en fremtid preget av kjærlighet og lys – eller en fornektelse av deres skjebne. Maitreya vet at tiden er moden for forandring. Han vet at menneskeheten er klar for denne prøven. Han er klar til å stå åpent fram og begynne sin oppgave.

 

Menneskesønnen (juni 1984)

Av Mesteren …., gjennom Benjamin Creme

Mange venter på Kristus’ tilbakekomst med frykt og uro. De fornemmer at hans tilsynekomst vil føre til store endringer på alle livets områder. De antar med rette at hans verdier nødvendigvis vil endre den måten de tenker og lever på og blekner ved tanken. Dessuten har det bildet av Kristus som kirkene har presentert gjennom århundrer, vært så mystisk at mange frykter hans dom og allmektighet, de venter ham som Gud som kommer for å straffe de onde og belønne de troende.

Det er dypt beklagelig at et så forvrengt bilde av Kristus har fått gjennomsyre menneskelig bevissthet. Et slikt vesen finnes ikke. For å forstå Kristus’ sanne natur er det nødvendig å se ham som én blant likeverdige sønner av Gud, alle utrustet med et fullt guddommelig potensial, forskjellige kun i den forstand at de manifesterer denne guddommeligheten i ulik grad.

At han har oppnådd denne guddommeligheten i all dens fylde, er til hans ære, og vel kan vi stå i ærefrykt overfor denne prestasjonen. At den samme prestasjonen er svært sjelden, er også udiskutabelt sant. Men for menneskene er underet ved Kristus at han var en av dem. Det finnes ingen menneskelige prøvelser eller lidelser som han ikke har gjennomgått. Hvert skritt på den veien som menneskene fremdeles trår, har han smertelig gått. Det finnes ikke noe i hele spekteret av menneskelig erfaring som han ikke har tatt del i. Derfor er han i sannhet Menneskesønnen.

Det kan være liten tvil om at dersom han skulle dukke opp uanmeldt midt iblant oss, ville det vært få som hadde gjenkjent ham. Så langt fra den vanlige oppfatning er han, at han ville passert ubemerket i mengden. Slik forholder det seg i dag blant hans brødre, mens han venter på menneskenes invitasjon for å starte sin gjerning. Mange som ser ham daglig, vet ikke hvem han er. Andre gjenkjenner ham, men er redde for å snakke. Andre igjen venter og ber, i håp om at han kan være den de ikke våger håpe på. Det er bare hans kunngjøring overfor verden som vil fastslå for menneskene hvem han er.

Mens vi venter på denne dagen over alle dager, la oss klargjøre årsakene til hans tilbakekomst. La oss forstå hva slags oppgave han har satt seg. For å stadfeste Guds eksistens midt iblant oss, er han kommet. For å gjenskape de guddommelige mysterier, er han her. For å lære menneskene å vise kjærlighet, er han blant oss. For å befeste menneskenes brorskap vandrer han på jorden nok en gang. For å holde sitt løfte overfor Faderen og menneskene aksepterer han denne byrden. For å innlede den nye tidsalder har han vendt tilbake. For å sikre fortidens skatter, inspirere til fremtidens underverk og forherlige Gud og menneske, er han kommet ned fra sitt høye fjell.

La oss se på hans prioriteringer: å skape fred, å innføre et system for rettferdig fordeling av ressursene, å fjerne skyldfølelse og frykt – en renselse av menneskenes hjerter og sinn, å lære menneskene om livets og kjærlighetens lover, å gi en innføring i mysteriene, å forskjønne våre byer, å fjerne barrierene for reise og utveksling mellom folk, å skape et reservoar av kunnskap tilgjengelig for alle.

At en slik oppgave ikke er lett, selv ikke for Menneskesønnen, er åpenbart. Eldgamle vaner av splittelse og atskillelse har sterke røtter, mens frykt og overtro kaster sin forbannelse over millioner av mennesker. Men aldri før i verdens historie har det kommet en lærer bedre rustet for sin oppgave. Maitreya er kommet for å kjempe mot uvitenhet og frykt, splittelse og nød. Hans våpen er åndelig forståelse, kunnskap og kjærlighet. Hans skinnende rustning er sannheten selv.

 

Begynnelsen på den Nye Tid (desember 2005)

Av Mesteren …., gjennom Benjamin Creme

Tålmodig venter vi, deres eldre brødre, på at menneskeheten skal reagere, og vi vet at når det store flertall blir klar over og forstår den situasjonen jorda virkelig befinner seg i, vil de si seg enige i at det bare er radikale endringer som vil kunne avverge en katastrofe. Ett problem har vært at vanlige mennesker kjenner lite til de enorme kapitalinteressene som har kontroll over menneskelige forhold og som stort sett står i motsetning til behovene og rettighetene til millioner av mennesker. For øyeblikket blir 80 prosent av all rikdom i verden eid av et lite antall familier og institusjoner. Mye av denne rikdommen er ’statisk’, den er investert i eiendom, skip, gull, juveler og kunstverk, og det er derfor bare et fåtall som drar nytte av den. Overalt virker en slik ubalanse ødeleggende på de anstrengelsene myndighetene gjør for å skape et samfunn basert på relativ sosial rettferdighet.

Så gammel og inngrodd er denne ubalansen, at det bare er en herkulesanstrengelse eller en verdensomspennende økonomisk katastrofe som vil kunne frariste den grepet. Stilt overfor en slik situasjon er regjeringene i villrede om hvordan de skal klare å løse de nasjonale oppgavene og samtidig konkurrere med andre for å ta markedsandeler. Det er ikke til å unngå at resultatet blir et stadig tilbakevendende kaos og mangel på stabilitet, i tillegg til en kronisk mangle på penger til livsviktige tjenester og til u-hjelp. Verdens fattige fortsetter derfor å lide og ber i det stille om en forandring. Noen, som ikke er så stille, slutter seg til det økende antallet av terrororganisasjoner. Hvordan skal en da bryte denne onde sirkelen av nedarvet rikdom og stagnasjon og revolusjonært hat og voldsutøvelse?

Når Maitreya står åpent frem, vil han peke på dette problemet og vise hvordan det virker negativt inn på alle livsområder, både nasjonalt og internasjonalt. Han kommer til å vise oss at det bare er en rettferdig og rimelig fordeling av verdens rikdom som vil sikre den freden vi alle ønsker. At kun rettferdig fordeling vil skape den tilliten som gjør en slik distribusjon mulig. At menneskene ikke har noe alternativ: alle andre muligheter har vært forsøkt og har slått feil – og timeglasset er i ferd med å renne ut.

Slik vil den store tale. Slik skal han bevisstgjøre menneskene og hjelpe dem til å forstå årsakene til at de har kommet opp i en slik vanskelig situasjon. Han vil vise oss at en slik ubalanse ikke kan opprettholdes i en verden som er truet av så mange problemer og hvor alle er så avhengig av hverandre. At det bare er en rasjonell forandring av våre strukturer (som nå har gått ut på dato) som vil tillate menneskene å gå inn i fremtiden og skape en sivilisasjon som fortjener å kalles for det. Når menneskene hører hans ord, vil de dele seg i tre grupper: en vil helhjertet reagere på hans tanker og etterkomme hans anmodning om engasjement. En vil utgjøre en forskansning av motstand og hån. En tredje, mindre i antall, vil sitte engstelig på sidelinjen.

Etter hvert vil det bli åpenbart at endringer i det minste må forsøkes, og noen eksperimenter vil bli satt i gang. Dette vil overbevise mange om at rettferdig fordeling av ressursene er mulig å gjennomføre og føre frem til Kunngjøringsdagen, den dagen som skal innvarsel at den nye tiden har begynt.


Den usynlige fare (juni 2006)

Av Mesteren....., gjennom Benjamin Creme

Dersom menneskeheten hadde oppfattet Jordens tilstand slik vi, Mestrene, ser den, ville de blitt forundret, forskrekket og redde på samme tid. Så langt fra virkeligheten er menneskenes syn på forholdene og så stor er mangelen på vurderingsevne med tanke på framtidige muligheter, at uten hjelp ville menneskeheten sett sitt planetariske hjem vansmekte og dø.

Faktum er at planeten Jorden befinner seg i en sørgelig og faretruende tilstand og at hver dag bringer den nærmere det kritiske punkt. Mange har uttrykt advarsler om global oppvarming og mange synspunkt er blitt fremsatt, men til og med de verste forutsigelsene kommer til kort når det gjelder den katastrofen verden står overfor i dag. Få er det som oppfatter den umiddelbare trusselen og hvor mye det haster å iverksette nødvendige tiltak for å motvirke den.

Selv om global oppvarming utgjør en svært stor fare, er dette dessverre ikke den største trusselen menneskene nå står overfor. Hadde de bare visst at de utsetter seg for en sakte, men stadig økende forgiftning av både menneskeheten og de lavere riker. Gifter og forurensing, av alle slag og på alle områder, er nå den største trusselen for mennesker, dyr og selve kloden. Alle er forgiftet og syke på sin måte.

Ukjent for menneskene, men åpenbart for oss, er at den største skaden som påføres menneskeheten og planeten i denne sørgelige historien, skyldes radioaktiv stråling. Menneskene er kommet helt på villspor i utviklingen av denne svært farlige energikilden. Ledet på avveie av grådighet og det falske håpet om kolossal profitt, har de konsentrert sine eksperimenter om å ’temme’ den farligste energikilde som noen gang er blitt oppdaget av menneskeheten, samtidig som de neglisjerer en helt trygg og alternativ bruk av atomenergi. Atomfusjon, som er en kald og ufarlig prosess, kunne blitt deres ved hjelp av en enkel isotop av vann, tilgjengelig overalt i hav, sjøer, elver og i enhver regnbyge.

Menneskene må stoppe sin ’lek med døden’. Atomfisjon er resultatet av atombombene som ødela Hiroshima og Nagasaki, som eksploderte i Chernobyl og som på en snikende måte i dag forårsaker død og sykdom. Dette er ”det som står der hvor det ikke bør stå” og som menneskene må avstå fra dersom de vil ha videre fremgang. Jordens vitenskapsfolk er overbevist om at de virkelig har temmet monsteret og kan holde det under kontroll. De innser ikke at instrumentene deres er primitive og at de kun måler de lavere aspektene av radioaktiv stråling. De forstår heller ikke at over de faste fysiske nivåene strekker det seg finere nivåer som er mye farligere for helsen og velværen til alle. Hadde det ikke vært for den utrettelige innsatsen til våre utenomjordiske brødre, som reduserer denne usynlige faren så langt som karmaloven tillater det, ville vår skjebne vært ytterst truet. Menneskeheten må våkne opp!

 

Hjelp trengs – og blir tilbudt (september 2006)

Av Mesteren …., gjennom Benjamin Creme

Det vil snart bli klart at uten hjelp har ikke menneskene mye tid på seg til å løse de økologiske, politiske og økonomiske problemene som fører til kaos, fare og fortvilelse for storparten av jordas befolkning. Dette er en situasjon som mangler sidestykke i jordas historie. Mye avhenger av at menneskene innser at de som forvaltere av denne planeten har ansvaret for å ta godt vare på den og på alle naturrikene, slik at de kan overlevere et friskt og sunt planetarisk hjem til kommende generasjoner. Så syk har kloden blitt etter menneskenes utplyndring og tankeløse vanskjøtsel at dersom den hadde vært et menneske, ville det vært naturlig å tvile på om den i det hele tatt står til å redde. Det hjemmet som tilhører menneskene og de lavere rikene, må pleies tilbake til en god helsetilstand slik at det kan fylle den rollen det er tiltenkt i utviklingsplanen.

På samme vis hersker det kaos på det politiske området. Nasjonene blir ledet av grupper som lever i fortiden, ute av stand til å se at deres metoder ikke lenger er tilpasset dagens eller morgendagens behov. Arrogante og med bind for øynene sprader de rundt på livets scene som avdankede skuespillere, usikre på regien og replikkene. Døren merket UTGANG står klar for disse destruktive maktmenneskene.

Det aller tristeste er de økonomiske og sosiale områdene. Mens rikdommen i verden fordeler seg på stadig færre hender, må millioner av mennesker tigge seg til et minimum for å holde seg i live. Millioner av mennesker er for svake til å tigge og dør alene og forlatt, før de har fått oppleve livet. Hva kan menneskene gjøre for å rette opp denne bedrøvelige og farlige tilstanden? Hvem kan de i sin fortvilelse vende seg til for å få hjelp?

Det finnes bare én kilde til hjelp for menneskene i denne ekstreme nødssituasjonen. Og denne hjelpen finnes, bare de ber om det. Vi, deres eldre brødre, ønsker dere bare framgang og lykke og står klar til å hjelpe dere og vise vei mot en bedre fremtid for alle.

Vi ser alle mennesker som en enhet, brødre og søstre i én stor familie. På samme måte er det nødvendig for menneskene å rense sine hjerter for følelsen av å være atskilt fra hverandre og gjenoppdage det fellesskapet som i realiteten ligger til grunn for den menneskelige tilstand. Menneskene, alle mennesker, er potensielle guder, og det er nødvendig å skape de betingelsene som fører til at alle kan utvikle seg. Vi vil gjerne hjelpe dere med dette når dere tar det første lille skrittet i den retning. Dette første skrittet er verken vanskelig eller forbundet med fare. Dere har intet å tape og deres guddommelighet å vinne: dette første skrittet kalles rettferdig fordeling.

 

Maitreyas prioriteringer (oktober 2006)

Av Mesteren …., gjennom Benjamin Creme

Mens verden forhåpningsfullt venter på Maitreya og på sin befrielse, gjenstår det mye som må gjøres for å sikre kloden og menneskeheten. I alle fall trenger ikke menneskene vente lenge på at Maitreya skal begynne sitt åpne virke. Det er virkelig ikke mye tid igjen til å forberede hans komme, til å fortelle menneskene at håp og hjelp er innen rekkevidde og at læreren er her, ivrig etter å snakke direkte til alle folkeslag i alle land. Øk derfor innsatsen. Skynd dere å fortelle alle som vil høre på at skjebnetimen er kommet, at menneskeheten snart vil juble over lærerens tilstedeværelse. Fortell dem om dette slik at de holder håpet og motet oppe. Mange som tidligere ikke har villet lytte, vil gjøre det nå. Engstelse og frykt har hatt sin virkning på menneskene. Miraklene har også hatt sin innvirkning slik at millioner av mennesker har fått øynene opp for de begivenhetene og åpenbaringene som er forventet. Aldri tidligere i menneskehetens historie har så mange fornemmet de kommende endringene eller forstått hvor nødvendige de er.

Derfor vil Maitreya tre inn i en forventningsfull og forberedt verden, i trygg forvissning om at hans tilstedeværelse er etterlengtet og sett frem til med entusiasme.

Maitreya kommer til å fortelle menneskene hva som må stå øverst på prioriteringslisten og som i seg selv vil være nok til å trygge fremtiden for planeten jorda og alle dens folkeslag. Først og fremst er fred viktig, for uten fred er alt annet tapt. Han kommer til å slå fast at freden bare kan sikres ved å skape rettferdighet. Mangel på rettferdighet er opphavet til både krig og terrorisme. Og Maitreya vil understreke at rettferdighet bare kan oppnås gjennom fordeling av ressursene. Rettferdig fordeling er derfor nøkkelen til fred og sikkerhet i verden.

Maitreya vil innstendig rette menneskenes oppmerksomhet mot de prøvelsene selve planeten er utsatt for. Uten en sunn og robust planet står kommende generasjoners fremtid i fare. Maitreya vil understreke at det haster å gjøre noe nå for å gjenopprette likevekten på vår lidende planet og appellere til alle, både unge og gamle, om å ta fatt på denne livsviktige oppgaven.

Skjebnen til de som nå sulter i en verden av overflod, vil være det Maitreya er aller mest opptatt av: ”Ingenting gir meg så stor sorg som dette skammelige faktum” sier han, og han vil forsøke å anspore til igangsetting av et enormt bistandsprogram av en hittil ukjent størrelsesorden for de fattige i verden. Dette må umiddelbart prioriteres for å sikre menneskehetens fremtid. Da menneskets frie vilje er hellig og ikke kan krenkes, avhenger det derfor av menneskenes vilje hvor raskt disse primære oppgavene kan løses. Menneskene står nå overfor et valg: enten å se verden som en enhet og dele ressursene rettferdig og dermed oppleve trygghet, velsignet fred og lykke, eller å være vitne til at alt liv på jorda tar slutt. Maitreya står frem i disse dager for å forvisse seg om at menneskene gjør et klokt valg. Frykt ikke, Maitreya kjenner allerede menneskenes svar og føler glede.

 

De første skrittene (november 2006)

Av Mesteren …., gjennom Benjamin Creme

Når Maitreya kommer til syne foran hele verden, vil menneskene innse at de har kjent ham tidligere, og at hans lære ikke er ukjent eller uforståelig. Han vil være så likefram at alle vil kunne forstå ham.

Det er nettopp hans enkelhet som vil forbause. Ikke desto mindre vil de fleste oppleve det de hører på en ny måte, som en gryende sannhet, noe som er nytt og som berører dem på et dypere plan. Tankene kan virke enkle, men de vil vekke gjenklang i menneskenes hjerter og føles friske og levende. Slik vil det bli. Slik vil Maitreya berøre menneskenes hjerter og appellere til dem om å hjelpe seg selv ved å gi hjelp til sine brødre og søstre over hele verden. Når menneskene hører ham, vil de tenke nøye over det han sier og føle seg forunderlig beveget av ordene, som de har hørt så ofte før. Deres hjerter vil reagere på en helt ny måte, og en ny forståelse og erkjennelse av at det haster, vil forsterke deres reaksjon.

Slik vil Maitreya inspirere alle verdens folk til handling og forandring. De som har holdt seg i bakgrunnen, vil stå frem og slutte seg til det høylytte kravet om rettferdighet og fordeling av ressursene, frihet og fred.

Det vil selvsagt være mange som kommer til å ignorere Maitreya. Mange vil synes at hans tanker er avsindige og farlige, eller utopiske og umulig å gjennomføre. Enkelte, som er påvirket av mørkemannsmentalitet og frykt, vil se på ham som antikrist, en som legemliggjør alt det de frykter. Noen ville fått ham korsfestet omgående, om de hadde hatt makt til det. Mange vil sitte stille på gjerdet, ute av stand til å ta stilling, hverken for eller imot.

De som er i stand til å gi respons, vil øke i antall, og deres krav om fordeling av ressursene og rettferdighet vil bli stadig mer høylytte. De vil samle seg rundt ham og støtte ham, og de vil se på ham som sin leder og rådgiver, lærer og veileder.

Slik vil det dannes en massiv verdensopinion som stiller krav om forandring. Stadig oftere vil myndighetene finne det vanskelig å stå imot folkets krav og de vil bli tvunget til å iverksette endringer.

Folkets makt vil øke i styrke, og deres stemme, som vil bli forsterket av Maitreya, vil stille stadig mer høylytte og tydelige krav. De vil oppfordre sin talsmann til å snakke til hele verden, og skueplassen vil være klargjort for Kunngjøringsdagen, den første dagen i det nye morgengryet.

Kunngjøringsdagen, da Maitreya for første gang skal bekjentgjøre sin virkelige status og sitt navn, vil fremstå som det historiske vendepunktet i den menneskelige evolusjon. Den vil skrives inn i historiebøkene som dagen over alle dager, begynnelsen på det nye, menneskehetens helliggjørelse, starten på den strålende fremtiden som venter menneskeheten. Denne dagen er ikke langt unna.

 

Krigens meningsløshet/ (desember 2006)

Av Mesteren …., gjennom Benjamin Creme

Når menneskene setter i gang kriger, utsetter de ikke bare sine egne og andres liv for fare, men også selve planeten, som de er avhengig av for å opprettholde livet. Jorda blir hensynsløst utplyndret for alt slags metall som brukes i dødens artilleri. At fremtidige generasjoner også har rett til planetens rike gaver, blir ikke ofret en tanke. Millioner på millioner av tonn med forvridd og rustent jern pryder krigsskueplassene der menneskene fremfører sine dødbringende oppvisninger. Menneskene kan ikke se og ikke en gang forestille seg hvor ødeleggende disse endeløse bombardementene er for deres subtile legemer. Disse hittil ukjente støynivåene river og sliter i stykker disse sensitive slørene. Den menneskelige konstitusjon er ikke konstruert for å tåle en slik mishandling. Slik gjør de ubotelig skade på seg selv. Hvor lang tid vil det ta før menneskene innser krigens meningsløshet? Krig løser ingen problemer, den skaper bare kaos og er til hinder for menneskehetens fremgang.

Det finnes riktignok noen få mennesker som nyter krigshandlingene i fulle drag. For dem dreier det seg om mot og dristighet, en prøve på deres viljestyrke og dyktighet, men i dag blir menneskene stort sett dratt inn i kriger av ideologiske årsaker, for sakens skyld. Det er derfor statslederne som sitter med makten og vedtar de lovene som fører til krig eller til fred. De må velges med omhu for å sikre en fredelig verden.

Dette problemet bør nå vurderes nøye. Den senere tids hendelser i Midtøsten har vist hvor lett det er å sette rettssikkerheten til side og la kaoset slippe løs; å gi oppreisning for disse krenkelsene og finne løsninger, er noe helt annet.

Maitreya følger disse begivenhetene nøye. Han beregner nøyaktig hvor store spenningene er og hvor fort de slipper taket etter hvert som de oppstår, og forsøker alltid å skape likevekt. I den forbindelse spiller energien fra Fredens og Likevektens Ånd, som virker gjennom Maitreya, er viktig rolle. På en virkningsfull og nøyaktig måte er denne energien i ferd med å snu tendensene bort fra hat og krigslyst, som er en slik byrde for befolkningen over hele verden.

Befolkningen har selv begynt å spille en rolle. Gjennom stemmegivning og demonstrasjoner lar de sin stemme høre og gjør sitt krav om fred kjent. Dette er noe det ikke er mulig å gå tilbake på. Folket er i ferd med å oppdage sin makt og begynner å forstå at de selv må skape den freden de alle ønsker, og at det bare er når både rettferdighet og frihet råder, at denne velsignede freden vil være sikret. Denne gryende forståelsen vil være medvirkende til at Maitreya kan tre frem på arenaen på et tidlig tidspunkt.

 

Maitreya står frem(januar/februar 2007)

Av Mesteren …., gjennom Benjamin Creme

Maitreyas tilsynekomst er nesten fullført. Hans åpne, offentlige virke vil faktisk starte meget snart. Fra da av vil undervisningsprosessen begynne, og han vil gradvis bli kjent for alle verdens folkeslag. Det er fortsatt uklart hvor lang tid dette vil ta, men det burde skje relativt raskt. Innledningsvis kan det selvfølgelig hende at det vil være en god del motstand mot hans synspunkter og den typen råd han har å gi. Dette er noe en må forvente, siden hans tanker og ideer ligger så langt fra den rådende oppfatning. Men Maitreyas skarpe hjerne vil gradvis skjære igjennom og avsløre svakhetene ved de rådende oppfatningene om miljøet og om sosiale, økonomiske og politiske spørsmål. Logikken og den kloke forståelsen bak hans ord vil overbevise mange og få dem til å lytte og tenke over det han sier. Samtidig vil hans energi trenge inn i hjertene til millioner av mennesker og gjøre hans enkle ord til en sannhetens åpenbaring. Ennå er det ingen som kjenner Maitreyas kjærlige kraft, ei heller kan menneskene lodde dybden i hans visdom.

Etter hvert som millioner av mennesker slutter opp om hans sak og krever fred og rettferdighet gjennom rettferdig fordeling og gjensidig forståelse, vil menneskene bli grepet og oppildnet av nytt håp og en lengsel etter brorskap og riktige mellommenneskelige relasjoner. De vil kreve forandringer av et hittil ukjent omfang. Regjeringer og makthavere vil bli tvunget til å reagere på kravene, og gradvis vil forsvarsverket mot forandring smuldre opp som følge av stormangrepet fra en sterk offentlig opinion. Slik vil Maitreya ved hjelp av logikk, åpenbaring og den tilliten hans kjærlighet fremkaller, fremme den godviljen som finnes i hvert hjerte, selv om den til nå har vært ukjent.

Maitreya kommer til å snakke til millioner av mennesker gjennom fjernsyn og radio, og alle vil få anledning til å ta del i hans velsignelse, som vil være en del av hver fremtreden. Slik vil mennesker over hele verden bli kjent med hans budskap, og deres hjerter vil bli oppløftet. Det vil bli mye spekulasjon rundt hans identitet og mange teorier vil bli presentert, men på ulike måter vil alle se på ham som budbringeren av det nye, en som overbringer gode nyheter og en veiviser til en måte å leve på som ligger deres hjerte nær.

Det vil selvfølgelig være dem som føler seg truet av hans ideer og som vil forsøke å stoppe hans fremgang, men gradvis vil det vakre og fornuftige i hans ord inspirere mennesker i alle land til å se på ham som deres talsmann og leder. Slik vil det bli. Menneskene vil be ham snakke på deres vegne til hele verden, og Kunngjøringsdagen vil bli annonsert.

Denne dagen, ulik noen annen både før og etter, vil gi Maitreya anledning til å røpe sitt navn, sin tittel og sin oppgave som Verdenslærer for den nye tidsalderen, som leder for Det Åndelige Hierarkiet og den som er ventet av alle religiøse grupper. Han vil presentere seg som en venn av alle som trenger hans hjelp og veiledning, som en enkel mann som kjenner menneskenes smerte og lidelse og som ønsker å avhjelpe deres situasjon, som elsker alle fullt og helt og betingelsesløst, og som er kommet for å vise oss hvordan vi finner veien til gleden.

Slik er han som nå er i ferd med å stå frem for verden og gi sine råd til alle. Kanskje har vi hørt ordene før. Nå, med hans velsignelse, vil vi forstå ordenes betydning, og handle.

 

Lysets krefter samler seg (mars 2007)

Av Mesteren …., gjennom Benjamin Creme

Viktige hendelser finner nå sted i mange deler av verden. I et omfang som savner sidestykke, vil folk overalt bli forbauset over rapporter som vil omfatte observasjoner av romskip fra våre naboplaneter, særlig fra Mars og Venus. Noe liknende denne økende aktiviteten som finner sted over store deler av verden, har ikke skjedd tidligere. De som hardnakket har nektet å ta disse fenomenene på alvor, vil finne det vanskelig å benekte realiteten bak deres eksistens. Stadig flere beretninger om kontakt med mannskapet på romskipene vil styrke påstanden om at de faktisk finnes. Mirakuløse hendelser av alle slag vil stadig øke i antall og ta mange former. Menneskene vil bli forbløffet og forundret over disse undrene, og de vil gruble mye over dette.

Ubemerket vil Maitreya tre inn i denne verdenen, en verden fylt av undre og undring, og begynne sitt åpne virke. Han vil bli bedt om å imøtegå deres tvil og frykt og forklare disse hendelsene, og han vil bekrefte deres gyldighet. Disse ekstraordinære begivenhetene vil fortsette med uforminsket styrke og få mange til å spå verdens undergang. Imidlertid vil Maitreya på sin enkle måte fortsette å fortolke disse hendelsene annerledes.

Slik vil Maitreya oppmuntre menneskene til å legge merke til livets fantastiske bredde og omfang og de mange nivå som menneskene hittil kjenner lite til. Varsomt vil han litt etter litt presentere de grunnleggende sannhetene om vår eksistens for menneskene, Lovene som styrer den, og hvilken nytte man har av å leve i pakt med disse Lovene. Han vil gjøre mennesket kjent med det enorme omfanget av vår galakse og vise at menneskene på jorda etter hvert vil overvinne tid og rom. Han vil oppmuntre menneskene til å søke indre, så vel som ytre, svar på sine problemer, og stadfeste at menneskene alltid er knyttet til hverandre og til kosmos. Han vil minne menneskene om deres lange historie og de mange farene som menneskeheten har overvunnet. Han vil så en spire til tro på en strålende fremtid og forsikre oss om menneskets evige guddommelighet. Han vil vise at livets vei, den evolusjonære reisen, med sikkerhet fører mot stadig nye høyder og alltid videre fremover. Å gjennomføre reisen i fellesskap, som brødre og søstre, er den sikreste måten, og den som er mest fylt av glede. Se derfor etter tegnene på Maitreyas komme, gjør dette kjent, og gi håp til dine brødre og søstre.

Veien til Stjernene(april 2007)

Av Mesteren …., gjennom Benjamin Creme

Det vil snart bli klart at menneskene har kommet inn i en blindvei og at det ikke finnes noen åpenbar vei videre. Å følge markedskreftene blindt har fått nasjonene til å gå i stå i sin voldsomme kamp om markeder og profitt.

Noen trår mer varsomt når økonomien svikter, mens andre, særlig de nyrike, turer fram, oppslukt av tanken på enda større rikdom og vekst. Gradvis går det opp for de mer erfarne at alt ikke er såre vel, at fremtiden ser mer dyster ut enn den burde, at den fryktede nedturen kanskje ikke er så langt unna likevel. Man kan nesten si at en ny realisme begynner å vise seg.

I denne situasjonen finnes det bare én vei å gå for verdens regjeringer – en vei som er så ny og som virker så utenkelig at nesten ingen har kommet på å gjennomføre noe slikt.

Denne nye veien er grunnsteinen i Maitreyas råd til nasjonene. Dette er noe man ikke har forsøkt tidligere, men som likevel har en så innlysende effekt at menneskene kommer til å bli forbauset over hva de får til når dette blir satt ut i livet. Denne nye fremgangsmåten er rettferdig fordeling, et oppriktig uttrykk for at menneskene utgjør en enhet. Prinsippet om rettferdig fordeling er et uttrykk for guddommelige egenskaper. Når menneskene fordeler godene på en rettferdig måte, viser de at de er potensielle guder. Ingenting er så guddommelig som denne vakre gesten til fordel for fellesskapet. Når menneskene innser dette, vil de få en ny forståelse av seg selv, og dette vil være innledningen til rettferdighetens epoke. Slik vil det bli.

Når Maitreya trer inn i den menneskelige virkelighet og begynner sin veiledning, vil menneskene begynne på et nytt kapittel. De vil forstå at de ikke er alene i dette enorme universet. De vil forstå at det finnes mange andre verdener hvor deres brødre arbeider for dem og beskytter dem mot mange farer. Maitreya kommer til å innlede den epoken hvor kontakt opprettes med disse brødrene som kommer langt borte fra, og skape en fremtid preget av gjensidig påvirkning og tjeneste. Slik vil det bli.

Mine venner, dette er ikke ørkesløse drømmer, men veloverveide ord fra en som vet. Fatt derfor mot og forbered dere på denne utvidelsen av deres horisont og av evnen til å tjene. Maitreya vil vise dere at veien til stjernene er en mulig ferd mot opplysning. Han vil vise dere at enhetene av det ene livet blir manifestert gjennom hele kosmos, at dette til nå har vært hemmeligholdt for menneskene, men at kjennskapen til dette vil utgjøre en sikker vei å følge for kommende generasjoner. Det er derfor mye som avhenger av hvordan menneskene vil reagere på Maitreyas veiledning. Menneskene har ganske visst et valg: å forbli mennesker som er hemmet i sin vekst mot egen storhet, eller å bli det de virkelig er: sanne guder. Maitreya er sikker på at menneskene vil reagere ut fra hjertet og at han kommer til å veilede dem frem mot deres skjebne.

                                                                        

Jorden i vanskeligheter (november 2007)

Av Mesteren …., gjennom Benjamin Creme

Man kan si at endelig har i alle fall noen mennesker begynt å se alvoret i de faresignalene som er knyttet til den globale oppvarmingen og de klimaendringene som kommer i kjølvannet av dette. Riktignok er det stor uenighet om hvor reelle og hvor omfattende farene er og om hvordan man best kan nærme seg problemene, men man er enig om at de finnes. Uten tvil finnes det i alle fall noen mennesker som innser at menneskeheten står overfor en formidabel oppgave når det gjelder å stoppe de pågående ødeleggelsene og stabilisere miljøet. Det stemmer også at ikke engang de som er mest årvåkne og bekymrede, vet stort om hvor omfattende og sammensatt problemet er.

Forurensingsproblemet er et slikt tilfelle. Forurensing skjer på mange måter, noen er opplagte og lette å gjøre noe med, bare det er vilje til det. Men andre typer forurensing krever derimot en ny vitenskap og nye løsninger som foreløpig er ukjent for menneskene; de er så giftige og nedbrytende at uskadeliggjørelsen av disse må gis svært høy prioritet. Den virkningen forurensingen har på luftkvaliteten og maten, på dyrene og på fisken i elvene og i havet er kjent, men blir stort sett ignorert. Men den forurensningen som er aller mest destruktiv og som blir forårsaket av radioaktiv stråling, er ennå ikke oppdaget av vitenskapsmennene på vår planet. De øverste nivåene av radioaktiv stråling ligger utenfor det som kan måles med dagens atomteknologi. Dette er også de giftigste og mest skadelige for menneskene og de lavere naturrikene. Forurensingsproblemet må løses på alle disse nivåene. Dette kan bare oppnås gjennom en total omorganisering av de nåværende politiske, økonomiske og sosiale strukturene.

Menneskene har utplyndret og forurenset jorda og forårsaket stor skade på sine egne omgivelser. Nå må menneskene se det som helt vesentlig å rette opp de skadene de har forårsaket og dermed restituere denne skrantende planeten. De må lære å stille enklere krav til planeten og å verdsette enkelhetens fortreffelighet og gleden ved rettferdig fordeling.

Menneskene har slett ikke noe valg: denne oppgaven krever øyeblikkelig handling; det er ytterst få som innser det virkelige omfanget av de skadene som allerede er gjort. En kan stille seg spørsmålet: kan planeten jorda reddes, og med hvilke midler?

Svaret er et rungende JA! – og det innebærer en total forandring av den måten de fleste mennesker lever på. Det overordnede målet til alle såkalte ’utviklede’ land er at den økonomiske veksten skal stige med enda noen prosentpoeng og dermed gjøre dem rikere. I tillegg ønsker de å oppnå makt og dominans i en verdensøkonomi som er basert på konkurranse, slik at de kan nyte godt av en høyere levestandard. Siden det er slik, blir utplyndringen av jorda og den nonchalante sløsingen med ressursene bare sett på som naturlig og nødvendig. Denne uansvarlige virksomheten har til sist nesten tvunget planeten jorda i kne.

Det vil garantert ikke gå lang tid før Maitreya setter fokus på disse alvorlige problemene og kommer med forslag til løsninger. Han vil argumentere for at det haster, noe som mange i dag benekter. Han kommer til å hevde at en rettferdig fordeling av ressursene er de første skrittene i retning av den endringsprosessen som vil få oss ut av den knipen vi har satt oss i og føre til en rehabilitering av jorda.

 

En oppfordring til media(januar/februar 2009

 Av Mesteren …., gjennom Benjamin Creme

I mange år har menneskene utålmodig ventet på bevis for at Maitreya virkelig eksisterer og utfører sitt arbeid blant oss. I betraktning av de enorme endringene av vår verden som åpenbart har funnet sted og som alle er blitt forutsagt av Maitreya og gjort tilgjengelige for offentligheten og for verdenspressen, kan de være vanskelig å forstå hvordan denne tvilen har kunne vare over så lang tid. Hva er det som gjør at det ikke blir akseptert at en så kjærkommen begivenhet virkelig har funnet sted – ikke en gang som en hypotese? Verdens media kjenner alle sidene av denne informasjonen, uansett hvor lite de meddeler offentligheten. Mange representanter fra media har møtt Maitreya og hørt ham snakke, men de forholder seg likevel tause.

Hvorfor er det slik? Hva er det som hindrer disse kjærkomne nyhetene i å bli offentlig kunngjort? I hovedsak bunner problemet i frykt: frykt for å bli latterliggjort og for ikke å bli trodd, frykt for å lide tap i form av prestisje eller jobb, frykt for at de på en aller annen måte har blitt lurt, at de ikke så det de så eller hørte det de hørte. Det er enklere å se bort fra det de har opplevd og la det være opp til Maitreya selv – hvis han i det hele tatt eksisterer – å stå fram og vise verden at han virkelig er her. Denne oppfatningen kan virke logisk nok for de som venter i stillhet, men det viser at de har liten forståelse for de Lovene som styrer tilsynekomsten til en lærer av Maitreyas format.

Det er mange utmerkede lærere som kommer inn i vårt liv og utfører sin oppgave uten å etterlate seg store krusninger på overflaten av menneskenes tenkning eller virksomhet. De trenger sjelden at noen kommer i forkant og baner vei for dem. Men Maitreya er Verdenslæreren og Hierarkiets overhode og har til hensikt å fungere som det gjennom den neste verdenssyklusen. Hvor stor innvirkning han vil ha på menneskeheten, ligger utenfor vår fatteevne. Hans komme er virkelig en så enormt stor begivenhet at den må forberedes på forhånd og være tilstrekkelig forklart for mennesker fra alle samfunnslag. Verdens media står i en ideell posisjon i forhold til å gjøre menneskene kjent med de begivenhetene som virkelig finner sted i vår tid. Millioner av mennesker som tørster etter sannheten og etter kunnskap og håp, vender seg til media for å få informasjon, og ofte veiledning. Det er på sin plass at menn og kvinner i media, menn og kvinner som er preget av godvilje, sørger for å gjøre seg kjent med denne informasjonen slik at de kan stå til tjeneste for offentligheten ved å introdusere den på en seriøs måte. Da vil de se Maitreya stå åpent frem, klar til å vise oss alle hvordan skjevhetene i verden kan rettes opp.

 

Scenen er klar (november 2008)

Av Mesteren …., gjennom Benjamin Creme

I mange år har vi, deres eldre brødre, advart menneskene mot farene ved blindt å følge markedskreftene, som i seg selv er blinde. Den omfattende økonomiske og finansielle krisen vi ser i dag, burde derfor ikke være uventet. Den ’boblen’ som er forårsaket av konkurranse og grådighet, måtte nødvendigvis sprekke. ’Pengemenneskene’ som har skapt dette kolossale byggverket på sviktende grunn, er likevel sjokkert over utfallet. De kan ikke forstå hvorfor denne katastrofen har inntruffet, og leter allerede etter bedre metoder for å fortsette den samme dårskapen.

Men befolkningen i de landene som er hardest rammet av den senere tids begivenheter, forstår godt hva som er årsakene til sammenbruddet, og de vet at det er de som vil måtte lide under motgang og trange kår i måneder og år fremover.

Maitreya, som tålmodig står på sidelinjen og venter, ser dette som en mulighet til å stå åpent frem og begynne sitt offentlige virke. Dermed er den lange ventetiden i forkant av hans tilsynekomst nesten over. Det er nå virkelig svært kort tid igjen til menneskene får høre Maitreyas oppfordring til handling og til forandring.

Blant de utallige finansanalytikerne som media har vendt seg til for å få råd og forklaringer i forbindelse med dagens krise, finnes det allerede noen som gir kloke advarsler om at det trengs radikale endringer og at kontroll og oppsyn med ”pengemenneskene” må gis høyeste prioritet slik at det hele ikke gjentar seg. Befolkningen etterlyser hederlighet og rettferdighet og er ikke innstilt på å bli ignorert. Scenen er derfor endelig gjort klar for at Maitreya kan komme til orde og bli oppfattet som fornuftig og sannferdig. Han vil fortelle menneskene at en videreføring av dagens kaotiske tilstander bare vil føre til ytterligere kaos, at fred og rettferdighet kun kan oppnås gjennom en fullstendig og velorganisert gjenoppbygging av det internasjonale økonomiske systemet og at en framtid uten en slik fred og rettferdighet vil se meget dyster ut. Han vil fortelle dem at svaret er innen rekkevidde, at verden er én og at enten lever og utfolder vi oss som én verden, eller så går vi tilintetgjørelsen i møte. Litt etter litt vil Maitreya fortelle verden om disse tingene, og dette vil vinne gjenklang i befolkningen. Ved å sammenlikne ham med sine nåværende ledere vil de innse det fornuftige i hans ord, og sette pris på muligheten til å sette hans råd ut i praksis.

Det er vanskelig å forutsi hvor lenge denne fasen vil vare, men under de rådende kaotiske tilstander kan den faktisk bli relativt kort. De grådige ”pengemenneskene” er blitt tatt på senga, og det har vist seg at deres metoder ikke holder mål. Folket, som bare ønsker å ha nok til å kunne ta hånd om familien på en anstendig måte, er mer enn klar for de forandringene og utfordringene som fremtiden bringer. De ønsker rettferdighet og fred og er forberedt på å dele godene for å oppnå disse verdifulle målsettingene. Folket er rede; ”pengemenneskene” er rådville og slikker sine sår; Maitreya er også rede og står med hånden på dørklinken. 

Maitreyas første intervju (januar/februar 2009)

Av Mesteren ..., gjennom Benjamin Creme

 I aller nærmeste framtid vil mennesker overalt få muligheten til å oppleve et usedvanlig og betydningsfullt tegn. Noe liknende har bare skjedd en gang tidligere, den gang Jesus ble født. Ifølge den kristne lære kom da en stjerne til syne på himmelen. Den ledet tre vise menn fra Østen til Jesus fødested. Snart vil nok en gang et lysende himmellegeme av stor intensitet bli sett over hele verden. Hva vil dette bety? Hvordan er det mulig?

Svaret bunner i den kjensgjerning at denne mystiske hendelsen er et tegn som varsler starten på Maitreyas åpne virke. Kort tid etter at tegnet er kommet til syne på himmelen, vil Maitreya gi sitt første TV-intervju på amerikansk fjernsyn. Ved denne offentlige anledningen vil Verdenslæreren (dog uten at det blir kunngjort at han er Maitreya) presentere sitt syn på det økonomiske og finansielle kaoset som nå har festet sitt grep om verden. Han vil forklare hvordan dette har oppstått og hva som vil bli det endelige resultatet. Han vil i korte trekk introdusere sin plan for å lette den store belastningen som nå hviler på verdens fattige. På denne måten vil han forberede oss på en mer detaljert og spesifikk redegjørelse av sine ideer.

Hvordan vil seerne reagere? De vil være uten kjennskap til hans bakgrunn og status. Vil de være lydhøre og vurdere hans budskap? Det er for tidlig å kunne vite noe sikkert om dette, men følgende kan sies: aldri tidligere har de sett eller hørt Maitreya snakke. Heller ikke har de opplevd hans unike energi før, fra hjerte til hjerte. Dette er også en helt spesiell historisk tid, hvor hele nasjoner er sjokkert og engstelige for fremtiden. Man kan derfor anta at mange av dem som hører hans ord, vil være mottakelige og ivrige etter å høre mer. Det er ikke uten grunn at Maitreya har ventet tålmodig på dette øyeblikket for å tre inn på den offentlige arena. USA ville for eksempel ikke ha reagert tidligere. For første gang på mange år må nå en ny administrasjon hanskes med finansielt kaos, arbeidsløshet og sosial uro i massivt omfang. Sannhetens øyeblikk er kommet, både for USA og resten av verden.

Ikke bare i USA, men også ellers i verden innser folk at forandring er både nødvendig og mulig. Politikerne og økonomene kaller den nåværende situasjonen for ’nedgangstid’ og ’tilbakeslag’. Faktisk er det de siste snublende skrittene til den gamle ordenen vi nå ser. Millioner av mennesker begynner å bli klar over at tøylesløs konkurranse og grådighet ikke er den tryggeste veien for menneskene, at slike materialistiske doktriner skaper store faremomenter for den som ikke er på vakt, og at dette etter hvert også fører til den internasjonale krisen vi har i dag.

Det finnes selvfølgelig mange mennesker med store formuer som ikke har mistet troen på de metodene som har gjort dem rike. De tror det bare er ’et spørsmål om tid’ før alt er tilbake i vant gjenge igjen, med påfølgende vekst.

Vil de høre på Maitreya og innse det fornuftige i det han sier? Fortapt som de er i egen arroganse og selvopphøyelse, er det godt mulig at de ikke vil det. Andre derimot er mindre optimistiske i forhold til mulighetene for å gjenopprette status quo. Mange har lidd smertefulle tap og har mistet troen på de gamle metodene. Verdens folk er modne og klare for en endring. De roper etter forandring og et mer meningsfullt liv. Maitreya vil minne menneskene på de helt grunnleggende nødvendighetene: rettferdighet og fred. Uten disse finnes det ingen fremtid for menneskeheten, og den eneste måten å virkeliggjøre dem på er ved rettferdig fordeling av verdens ressurser.

Verdens gjenoppbygging (april 2009)

Av Mesteren.., gjennom Benjamin Creme

Situasjonen menneskene står overfor forverrer seg daglig på nesten alle områder. Det økonomiske kaoset som skyldes mange år med tøylesløs grådighet og kynisk konkurranse, har utradert det som millioner av mennesker har slitt og strevet for på ærlig vis. I det store og hele fortsetter pengemenneskene, som har beholdt sine formuer intakt, sorgløst som før, mens menn og kvinner i alle land står overfor arbeidsløshet, fattigdom og frykt. Mer nøyaktige målinger av klimaforandringene avslører at denne planeten har kommet meget nær en uopprettelig katastrofe, og alarmklokkene ringer høylytt på mange politiske fronter mens stressfaktoren stiger til nye høyder. Hvor mye mer av denne belastningen kan menneskeheten tåle? Hvor lenge vil menneskene stilltiende akseptere sitt lodd? Desperate mennesker utfører desperate handlinger, og det finnes allerede mange som i tankene, om enn ikke i handling, overveier revolusjon. Fra kulissene følger Maitreya nøye med på disse begivenhetene og kommer til unnsetning når Loven tillater det. Tålmodig venter han på en tiltagende respons i forhold til tegnet på hans tilsynekomst, det "stjerneliknende himmellegemet med strålende kraft" som mange nå stirrer på med undring og til og med kjærlighet.

Det som er ønskelig, er en viss grad av offentlig debatt rundt betydningen eller meningen bak stjernen, som er et tegn på Verdenslæreren Maitreyas tilsynekomst. Desto mer omfattende og offentlig diskusjonen er, jo mer åpner det muligheten for Maitreyas inntreden. Snart vil det ikke lenger la seg benekte. Meget snart vil Venus forsvinne ut av syne for menneskene og dermed overlate himmelscenen til stjernen. Da vil det ikke lenger være noen tvil om at stjernen er der, synlig for alle. Dersom man kan fremme en bred nok debatt i de forskjellige media og på Internett, vil det ikke vare lenge før menneskeheten vil se og høre Maitreya tale. Han vil fremstå under et annet navn slik at menneskene kan vurdere ham på grunnlag av hans ideer, og ikke ut fra hans status. Etter hvert som den økonomiske krisen forverrer seg, dukker den samme reaksjonen opp i mange land: i tillegg til frykt, brautende oppførsel og økende fortvilelse vokser det fram en ny forståelse av årsakene til krakket – nemlig den grådige konkurranseånden som vårt system bygger på, og ut fra dette en forståelse for nødvendigheten av å fordele ressursene. Det er mange som på egen hånd får øynene opp for at denne grunnleggende sannheten og som ser fordeling av ressursene som motstykket til urettferdighet og krig. Derfor er det mange som er klar for Maitreyas appell. Denne erkjennelsen vil vokse etter hvert som krisen graver seg dypere og dypere inn i det vaklevorne byggverket som utgjør de utdaterte modellene og strukturene som ikke lenger fungerer, og som ikke lar seg bruke stort lenger.

Når Maitreya snakker, vil han vise at det faktisk er slik det er, at verden er klar for å ta i bruk nye og bedre strukturer, basert på de reelle behovene til alle verdens folkeslag. Det er hans oppgave å bringe dette i fokus og styrke denne tiltagende erkjennelsen av menneskehetens enhet og samhørighet, deres gjensidige avhengighet og gryende guddommelighet. Slik vil Maitreya og menneskeheten arbeide sammen for å gjenoppbygge verden.

Ungdom ved roret (mars 2012)

Av Mesteren..., gjennom Benjamin Creme

Dette året, 2012, er et svært viktig år. Det er helt vesentlig at drivkraften bak Den arabiske våren, og dens ringvirkninger over hele verden, ikke går tapt. Folkets røst, som er sterk og sikker nå, må fortsette å runge i verden og erklære fordeling og rettferdighet som den eneste veien til å oppnå tillit og en tryggere verden for alle. Hjelpemiddelet mot menneskenes prøvelser er så enkelt, så lett å oppnå og likevel så vanskelig for mange å fatte. Menneskene må innse at alle andre metoder er blitt prøvd og har mislyktes og har uunngåelig ført til krig. La ingen være i tvil, i dag vil en ny storkrig bli en atomkrig som fullstendig vil ødelegge alt liv på Jorden. Det finnes krefter som allerede nå planlegger hvordan de best mulig skal overleve en slik tilintetgjørelse, alt til ingen nytte. Hva kan, og skal, menneskeheten gjøre? I store trekk er regjeringene i dag organisasjoner bestående av eldre menn som ikke vet om noen annen måte å arbeide og styre på enn dem som eksisterte i deres ungdom, metodene fra fortiden. De har liten forståelse for hvorfor metodene deres ikke virker lenger. De vet ingenting om de nye energiene og impulsene som overstrømmer verden i dag, og er forbløffet og forrådet av sin egen manglende evne til å kontrollere begivenhetene. I stor grad er folkets røst i dag stemmen til de unge. Regjeringer, og media under deres kontroll, ignorerer eller bakvasker for det meste de unges uttrykk og streben, likevel er det de unge som har svarene, som forstår at menneskeheten er èn, som roper etter rettskaffenhet, rettferdighet og fordeling og for en slutt på krig. Stemmene til slike unge mennesker kan aldri bli brakt til taushet og vil ikke bli ignorert for noe særlig lenger. Folkets røst, unge og gamle, vil drukne pengemenneskenes klynk og lede menneskeheten til Det nye morgengry. Slik vil det bli.

S.O.P. Save Our Planet (oktober 2012)

Av Mesteren ..., gjennom Benjamin Creme

Når man studerer dagens verdenssituasjon grundig, er det to ting som peker seg ut som spesielt viktige: faren for krig og akselerasjonen av Jordens økologiske ubalanse. Det er selvfølgelig mange andre problemer: det økonomiske sammenbruddet som rammer mange land, særlig i Vesten, de kolossale økningene i matvareprisene, spesielt de viktigste varene i kostholdet til mange millioner, den store og økende forskjellen i levestandard mellom rik og fattig.

Alle disse problemene er viktige og krever en rask løsning. De to førstnevnte fordrer oppmerksomheten til alle forstandige mennesker og regjeringer, for de utgjør den største trusselen mot menneskenes velbefinnende. Kriger, både store og små, burde nå være utenkelige, men dessverre er ikke dette tilfelle. Selv en verden som har opplevd det mest grusomme av krigens dårskap og nytteløshet, har fremdeles ikke avstått helt fra denne avskyeligheten. Regjeringene forledes til å tro at gamle måter, når alt kommer til alt, vil gi dem det utbyttet de trakter etter. Krigsvåpen er derfor blitt uunnværlige og en viktig handelsvare. Så lenge våpnene er der, vil de bli brukt. Små kriger avler store kriger ettersom flere land blir involvert. Store nasjoner kjemper indirekte gjennom sine allierte og forlenger på den måten uviktige krangler til kriger. Alle nasjoner må gi avkall på denne alvorlige faren. Den truer selve eksistensen til menneskene på Jorden.

Utenom krig er det ikke noe som påvirker framtiden til alle mennesker så sterkt som forurensing. Noen land har erkjent denne kjensgjerning og tatt noen grep for å begrense forurensing og global oppvarming. Andre, iblant de største forurenserne, bestrider realiteten av global oppvarming på tross av de overveldende bevis på det motsatte. Klimaforandringene viser nå daglig at planeten er syk og trenger umiddelbar og kyndig pleie for å gjenopprette likevekt. Tiden løper ut for menneskene til å stanse forvandlingen som daglig påføres planeten Jorden. Hver mann, kvinne og hvert barn må yte sitt bidrag i denne oppgaven. Tiden er i sannhet i ferd med å løpe ut. S.O.P. Redd vår planet!

(Det er å håpe at S.O.P. etter hvert vil bli et internasjonalt kjent uttrykk for å samle alle til aksjon for å redde vår planet.)