logo

Ordliste over esoteriske uttrykk

Ajna senter – Energisenteret (chakraet) mellom øyenbrynene. Dette senteret styrer personligheten. På det fysiske plan samsvarer det med hypofysen.

 

Antahkarana – En usynlig kanal av lys som danner forbindelsen mellom den fysiske hjernen og sjelen. Dannes ved hjelp av meditasjon og tjeneste.

 

Antikrist – Energi fra Guds Viljesaspekt i sin involuntære fase som tilintetgjør gamle former og forhold (for eksempel ved slutten av en tidsalder for å bane vei for Kristus-prinsippets skapende krefter). Manifesterte seg gjennom keiser Nero på Romerrikets tid og i nyere tid gjennom Hitler og seks av hans medarbeidere.

 

Ashram – En Mesters gruppe. I Det Åndelige Hierarkiet er det 49 slike, syv hoved-ashramer og 42 underordnede ashramer, som alle blir ledet av en Visdommens Mester.

 

Astral-legemet – Det emosjonelle legemet til et individ.

 

Astralplanet – Følelsesplanet, som inkluderer motpoler som håp og frykt, sentimental kjærlighet og hat, lykke og lidelse. Illusjonenes plan.

 

Astral polarisering – Fokuset for bevisstheten befinner seg på det astrale plan. Den første rasen, den lemuriske, hadde som mål å fullkommengjøre bevisstheten på det fysiske plan. Atlantis-menneskets mål var å perfeksjonere den astrale/emosjonelle bevisstheten. Flertallet av dagens mennesker er fremdeles polarisert på det astrale plan. Se også Mental polarisering.

 

Avatar – Et åndelig vesen som ”stiger ned” som svar på menneskehetens behov og påkallelse. Det finnes menneskelige, planetariske og kosmiske Avatarer. De sistnevnte kalles ”guddommelige inkarnasjoner”. Deres lære, hvis den blir forstått riktig og gradvis anvendt av menneskeheten, utvider vår forståelse og viser det neste skritt fremover i menneskehetens utvikling.

 

Buddha – Den siste Avataren i Værens tidsalder. Den tidligere Verdenslæreren som manifesterte seg gjennom prins Gautama, ca 500 år før Kristus. Som legemliggjørelsen av visdom fungerer han nå som en ”guddommelig mellommann” mellom Shamballa og Hierarkiet. Buddhistene venter sin neste, store lærer under navnet Maitreya Buddha.

 

Buddhi – Den universelle sjel eller forstand, høyere fornuft, kjærlig forståelse, Kjærlighet-Visdom. Kjærlighetsenergien slik Mestrene opplever den.

 

Buddhiske plan – Planet for guddommelig intuisjon.

 

Chakraer – Energisentre (energivirvler) i det eteriske legemet som har forbindelse med ryggraden og de syv viktigste endokrine kjertler. De er ansvarlige for koordinering og vitalisering av alle legemene (det mentale, det astrale og det fysiske) og for deres forbindelse med sjelen, hovedsenteret for bevisstheten. Det finnes syv hovedchakraer og 42 mindre chakraer.

 

Den store invokasjon – En urgammel formel oversatt av Hierarkiet til bruk for menneskeheten for å påkalle de energiene som bidrar til å forandre verden. Den er oversatt til mange språk og blir brukt daglig av millioner av mennesker.

 

Den tidløse visdom – En samling av urgammel, åndelig lære som danner grunnlaget for alle verdensreligionene, så vel som alle vitenskapelige, sosiale og kulturelle prestasjoner. Ble først gjort tilgjengelig i skriftlig form på slutten av 1800-tallet av Helena Petrovna Blavatsky og i det tyvende århundret av Alice A. Bailey, Helena Roerich og Benjamin Creme.

 

Deva – Engel eller himmelsk vesen som tilhører et rike i naturen som utvikler seg parallelt med menneskeriket. Det inkluderer alt fra livsformer som befinner seg under det menneskelige nivå til overmenneskelige vesener som er på nivå med en planetarisk Logos. De er de ”aktive bygningsarbeiderne” som arbeider med materien på en intelligent måte for å skape alle de formene vi ser. Dette innbefatter også menneskenes mentale, emosjonelle og fysiske legemer.

 

Energi – Fra det esoteriske synspunkt finnes det ikke noe annet enn energi i hele det manifesterte univers. Energi vibrerer på ulike frekvenser, og det er den bestemte frekvensen som avgjør hvilken form energien vil ta. Energi kan bli påvirket og styrt av tanken.

 

Esoterisk filosofi – Filosofien om evolusjonsprosessen både i menneskeriket og de lavere rikene i naturen. Vitenskapen om den visdommen som er oppsamlet gjennom tidene. Gir en systematisk og omfattende beskrivelse av den energetiske strukturen i universet og menneskets plass i dette. Beskriver de kreftene og påvirkningene som ligger bak fenomenenes verden og prosessen å bli seg bevisst og gradvis mestre disse kreftene.

 

Eterisk legeme – Det energetiske motstykket til den fysiske kroppen, som består av syv hovedsentre (chakraer) og 42 mindre sentre, et nettverk som forbinder alle sentrene, og ørsmå energitråder (nadis) som ligger til grunn for alle deler av nervesystemet. Blokkeringer i det eteriske legemet kan resultere i fysiske sykdommer.

 

Eterisk plan – Fire fysiske plan som eksisterer på et finere nivå enn det fysiske gassplanet. Foreløpig usynlig for de fleste mennesker.

 

Evolusjon – Prosessen som fører til åndeliggjøring av materien, veien tilbake til kilden. Å befri seg fra selvbedragets og illusjonenes tilsløringer og til slutt nå frem til kosmisk bevissthet.

 

Fredens eller likevektens ånd – Et kosmisk vesen som bistår Maitreyas arbeid ved å overskygge ham med sin energi. Hans arbeid er forbundet med loven om kraft og motkraft, i den hensikt å transformere dagens kaotiske tilstander til det motsatte, i nøyaktig samme proporsjon.

 

Fysisk plan – De laveste stadier av vibrasjon som substansen kan ha, herunder fast stoff, væske, gass og eterisk materie.

 

Glamour – Illusjon på det astrale plan. Tilstanden hvor forstanden blir tåkelagt av emosjonelle impulser som oppstår på de astrale plan, noe som fører til at forstanden ikke lenger ser virkeligheten med et klart blikk. Eksempler: frykt, selvmedlidenhet, kritikk, mistenksomhet, selvrettferdighet, overdreven materialisme.

 

Gud (se også Logos) – Det Store Kosmiske Vesenet som besjeler denne planeten, som legemliggjør alle lovene og alle energiene som styres av disse lovene, og som utgjør alt vi ser og alt vi ikke kan se.

 

Guru – En åndelig lærer.

 

Hierarki – se Åndelig Hierarki.

 

Hierofant – Innvier. Enten Kristus, ved det to første planetariske innvielser, eller Verdens Herre, ved den tredje og de høyere innvielsene.

 

Illusjon – Bedrag på det mentale plan. Fordi sjelen bruker den glamourinfiserte forstanden som sitt redskap, mottar den et forvrengt bilde av fenomenverdenen.

 

Imam Mahdi – Profeten hvis tilbakekomst er ventet av noen islamske sekter for at han skal fullføre arbeidet som ble startet av Muhammed.

 

Inkarnasjon – Sjelens manifestasjon som en trefoldig personlighet, under loven om gjenfødelse.

 

Innvielse – En frivillig prosess der trinnvise og graderte stadier av forening og harmonisering finner sted mellom mannen eller kvinnen i inkarnasjon, hans/hennes sjel og den guddommelige monaden eller ’gudsgnisten’. Hvert stadium bidrar til å gi den innviede en dypere forståelse av meningen og hensikten bak Guds plan, en større bevissthet om hans/hennes deltagelse i denne planen, og en stadig større evne til å arbeide bevisst og intelligent for å oppfylle den.

 

Involusjon – Prosessen hvor ånden synker ned i materien, som er dens motpol.

 

Jesus – En Visdommens Mester og disippel av Kristus, Maitreya. Tillot Kristus å arbeide gjennom seg i perioden fra dåpen og til korsfestelsen. I tiden som kommer vil han spille en svært viktig rolle ved å bringe inspirasjon og nyorientering til hele det kristne religionsområdet. Som Mester har han et nært samarbeid med Maitreya og viser seg ofte for mennesker i ulike skikkelser.

 

Karma – Østens navn på loven om årsak og virkning. Den grunnleggende loven som styrer vår eksistens i dette solsystemet. Hver tanke vi har og hver handling vi utfører, er opphav til en årsak. Disse årsakene har sine virkninger som skaper våre liv på godt og vondt. Uttrykt i Bibelens terminologi: ”Som du sår, skal du høste” og i vitenskapelig terminologi: ”Hver kraft har en tilsvarende og like sterk motkraft”.

 

Kausal-legemet – Redskapet som sjelen benytter for å uttrykke seg på kausalplanet. Mottar og lagrer informasjon om det utviklingstrinnet et menneske har nådd.

 

Kausalplanet – Det tredje av de fire høyere mentale plan, der hvor sjelen dveler.

 

Krishna – En stor Avatar som levde ca. 3000 år før Kristus, og som under Værens tidsalder tjente som redskap for manifestasjonen av Maitreya. Ved å vise nødvendigheten av å mestre den astrale/emosjonelle natur, åpnet Krishna døren til den andre innvielsen. Hinduer forventer en ny inkarnasjon av Krishna på slutten av Kali Yuga, den mørke tidsalder.

 

Kristus – En betegnelse brukt for å benevne lederen for Det Åndelige Hierarki, Verdenslæreren, Mesteren over alle Mestre. Dette embetet er for tiden besatt av Maitreya.

 

Kristusbevissthet – Energien til den kosmiske Kristus, også kjent som Kristus-prinsippet. Den er legemliggjort for oss av Kristus og er på det nåværende tidspunkt i ferd med å vekkes i hjertene til millioner av mennesker over hele verden. Den er selve energien bak all evolusjon.

 

Kunngjøringsdagen – Den dagen da Maitreya vil gjøre seg kjent for verden gjennom en verdensomspennende radio- og fjernsynsoverføring. Selv de som verken hører på radio eller ser på fjernsyn, vil høre hans ord telepatisk på sitt eget språk. Samtidig vil det finne sted hundretusener av spontane helbredelser over hele verden. Denne dagen vil markere begynnelsen på Maitreyas åpne virke.

 

Logos – Gud. Det kosmiske vesen som besjeler en planet (planetarisk Logos), et solsystem (solar Logos), en galakse (galaktisk Logos) og så videre i all uendelighet.

 

Loven om gjenfødelse – Se reinkarnasjon.

 

Loven om årsak og virkning (Loven om kraft og motkraft) – Se Karma.

 

Lysets krefter (evolusjonens krefter) – Vår planets Åndelige Hierarki. Det planetariske senter for Kjærlighet-Visdom. Se også Åndelig Hierarki.

 

Mann/Kvinne – Den fysiske manifestasjonen til en åndelig monade (eller Selvet), som er en enkelt gnist fra Den Ene Ånd (Gud).

 

Manas – Høyere mentalt nivå.

 

Mantra – En formel eller en bestemt rekkefølge av ord og stavelser som påkaller energi når de blir uttalt korrekt.

 

Maitreya – Verdenslæreren for Vannmannens tidsalder. Kristus og leder for Det Åndelige Hierarkiet på vår planet. Mesteren over alle Mestre.

 

Meditasjon – En vitenskapelig måte å kontakte sjelen på, for gradvis å bli ett med sjelen. Meditasjon er også en prosess som øker ens mottakelighet for åndelig påvirkning og derved for samarbeid med Det Åndelige Hierarki.

 

Mentalt legeme – Personlighetens redskap på de mentale plan.

 

Mentalt plan – Det planet hvor de mentale prosessene finner sted.

 

Mental polarisering – Fokuset for bevisstheten befinner seg på det mentale plan. Endringen av bevissthet over til det mentale plan starter omtrent halvveis mellom den første og den andre planetariske innvielsen.

 

Monaden/Selvet – Ren Ånd som reflekterer Guddommens Treenighet: (1) Guddommelig Vilje og Kraft (Faderen), (2) Kjærlighet - Visdom (Sønnen), (3) Aktiv intelligens (Den Hellige Ånd). ’Gudsgnisten’ som bor i ethvert menneske.

 

Mørkets krefter (ondskapens krefter, materialitetens krefter) – De involusjonære eller materialistiske kreftene som opprettholder planetens materieaspekt. De blir betegnet som ’onde’ når de går ut over sin oppgave og hindrer menneskehetens åndelige fremgang.

 

Okkult – Skjult. Den skjulte vitenskapen om energi (se Esoterisk filosofi).

 

Ondskap – Alt som hemmer den evolusjonære utviklingen.

 

Overskygging – En frivillig samarbeidsprosess hvor en Mesters bevissthet midlertidig trer inn i og arbeider gjennom de fysiske, emosjonelle og mentale legemene til en disippel.

 

Permanente atomer – De tre materielle atomene – ett fysisk, ett astralt og ett mentalt – som legemene til den nye inkarnasjonen formes rundt. De beholder den vibrasjonsfrekvensen et menneske har i dødsøyeblikket, slik at den evolusjonære ’statusen’ som er oppnådd så langt, videreføres til det neste livet.

 

Personlighet – Trefoldig redskap for sjelen på det fysiske plan, bestående at et mentalt, et emosjonelt (astralt) og et fysisk/eterisk legeme.

 

Plan – Et manifestasjonsnivå.

 

Planetarisk Logos – Guddommelig vesen som besjeler en planet.

 

Pralaya – En ikke-mental, ikke-astral, ikke-materiell form for eksistens hvor livsimpulsen er stilt i bero. En opplevelse av fullkommen og uendelig lykksalighet og fred før neste inkarnasjon. Samsvarer med den kristne forestillingen om paradis.

 

Redskap – Den formen som høyere vesener bruker for å uttrykke seg på de lavere plan. For eksempel er de fysiske, astrale og mentale legemene redskapene som sjelen bruker på de lavere nivå.

 

Reinkarnasjon – Loven om gjenfødelse – Prosessen som tillater Gud, gjennom en representant (oss selv), å bringe seg selv i kontakt med sin motpol – materien – i den hensikt å bringe materien tilbake til Gud, totalt besjelet av Guds vesen. Karma-loven trekker oss tilbake i inkarnasjon helt til vi gjennom evolusjonsprosessen gradvis uttrykker vår iboende guddommelighet på en mer fullstendig måte.

 

Sanat Kumara – Verdens Herre, som oppholder seg i Shamballa, er det eterisk-fysiske uttrykket for vår planetariske Logos. Et meget høyt utviklet vesen som opprinnelig kom fra Venus og ofret seg ved at han for 18,5 millioner år siden ble personlighetsredskapet for den besjelende guddom på vår planet. Det nærmeste aspektet av Gud som vi kan kjenne.

 

Selvet/Monaden – Den guddommelige gnisten i ethvert menneske.

 

Selvrealisering – Prosessen vi gjennomgår for å gjenkjenne og uttrykke vår guddommelige natur.

 

Shamballa – Et energisenter, det viktigste senteret på vår planet. Det befinner seg over Gobi-ørkenen, på de to høyere eteriske nivåer. Fra dette senteret og gjennom det strømmer Shamballa-kraften, energien for Vilje eller Hensikt. Det tilsvarer krone-senteret (chakraet).

 

Sjel – (Ego, Høyere Selv, Den indre hersker, Den indre Kristus, Sinnets sønn, Sol-engelen) – Forbindelsesleddet mellom ånd og materie, mellom Gud og hans form. Gir bevissthet, særpreg og egenskaper til alt som er manifestert i form.

 

Solar Logos – Guddommelig vesen som besjeler vårt solsystem

 

Stråler – De syv strømmer av universell, guddommelig energi, som alle er et uttrykk for et stort Vesen. Det er disse Veseners interaksjon på enhver tenkelig frekvens som skaper solsystemer, galakser og universer. Disse energiene beveger seg i spiralformede sykluser og trekker alt som eksisterer inn og ut av manifestasjon og preger alt med spesielle egenskaper og attributter.

 

Stråler, nasjonale – Hver nasjon styres av to stråler, en sjelsstråle som fornemmes og uttrykkes av landets disipler og innviede, og en personlighetsstråle som folkemassene blir påvirket av og uttrykker. Gjennom aktiviteten til et lands disipler og innviede kan sjelsstrålen fra tid til annen bli uttrykt, slik at nasjonens sanne egenskaper kommer til syne.

 

Syntesens Avatar – Et stort kosmisk vesen som legemliggjør energiene Vilje, Kjærlighet og Intelligens, i tillegg til en annen energi som vi ennå ikke har noe navn på. Siden 1940-tallet har han sendt disse energiene inn i verden, noe som gradvis forvandler splittelse til enhet.

 

Tidsalder – Verdenssyklus på omtrent 2500 år, bestemt av forholdet mellom jorda, sola og konstellasjonene i Zodiaken (Dyrekretsen).

 

Transmission meditasjon – En gruppemeditasjon som har til hensikt å ’trappe ned’ (transformere) åndelige energier som kommer fra Det Åndelige Hierarki av Mestre. Disse energiene blir så tilgjengelige og anvendelige for folk flest. Dette skaper et reservoar eller forråd av høyere energi til nytte for menneskeheten. Meditasjonen er en form for tjeneste som både er enkel å utføre og som samtidig er en effektiv metode til personlig vekst. Det finnes hundrevis av transmission-grupper rundt omkring i verden.

 

Triangel – En gruppe på tre personer som hver dag mentalt knytter seg sammen i kreativ meditasjon i noen få minutter.

 

Vannmannen – Astronomisk sett starter Vannmannens tidsalder nå og den vil vare i 2350 - 2500 år. Esoterisk sett refererer det til Vannbæreren, Maitreyas tidsalder, og til Vannmannens åndelige energier: syntese og brorskap.

 

Verdens Herre – Se Sanat Kumara.

 

Verdenslæreren – Lederen for Det Åndelige Hierarkiet i en bestemt tidsepoke. Mesteren over alle Mestre. For tiden innehar Maitreya dette embetet.

 

Vibrasjon – Bevegelse av energi. All energi vibrerer på sin egen spesielle frekvens. Den evolusjonære prosessen foregår ved at vibrasjonsfrekvensen høynes som svar på høyere innstrømmende energier.

 

Visdommens Mestre – Individer som har tatt den femte innvielsen etter å ha vært gjennom alle de erfaringene som livet på denne kloden kan gi. Gjennom denne prosessen har de oppnådd fullt herredømme over seg selv og over naturens lover. De holder oppsyn med evolusjonsplanen og med all energi som strømmer inn til vår planet, og sørger for at Planen fullbyrdes.

 

Yoga – En forening av den høyere og lavere natur. Også ulike teknikker for å få kontroll over det fysiske, emosjonelle og mentale legemet.

 

Ånd – Brukt av Maitreya som ensbetydende med all energi – livskraften – som animerer og vitaliserer et individ. I mer esoterisk betydning: monaden som gjenspeiler seg i sjelen.

 

Åndelig – All aktivitet som driver mennesket fremover mot en eller annen form for utvikling – fysisk, emosjonell, intuitiv eller sosial – dersom det er et fremskritt i forhold til den nåværende tilstand.

 

Åndelig Hierarki – (Det hvite broderskap, De opplyste sjelers samfunn) – Guds rike, Det åndelige riket eller Sjelens rike, som består av Mestrene og innviede av alle grader, hvis hensikt det er å virkeliggjøre Guds plan. Det planetariske senter for Kjærlighet-Visdom.