Spørsmål og svar angående Maitreyas tilsynekomst

Svar ved Benjamin Creme

Følgende er hentet fra Benjamin Cremes nyeste bok: Menneskehetens oppvåkning, som nå er oversatt til norsk.

Spm.: Er det satt noen bestemt dato for Maitreyas offentlige framtreden?

Sv.: De fleste forestiller seg at verdensbegivenheter (og Verdenslærerens ankomst er ganske visst en verdensbegivenhet) finner sted i henhold til nøyaktige datoer. De forestiller seg at alle avgjørelser Hierarkiet tar, er planlagt i forhold til uforanderlige datoer. Dette er slett ikke tilfelle. Mestrene forutser at visse begivenheter vil finne sted rundt et visst tidspunkt, men De vet at menneskeheten har fri vilje og derfor har en enormt stor innvirkning på fastsettelsen av det nøyaktige tidspunktet for en gitt begivenhet. Mestrene arbeider i 2000-års sykluser, så for Dem er ikke den nøyaktige tidsangivelsen det viktigste. Det er ingen som kjenner den nøyaktige datoen for når Maitreya vil begynne sitt åpne virke, men alle kan regne med at den er rett rundt hjørnet.

 Gunstige anledninger

Når det gjelder Maitreya, så finnes det ikke noen fastsatt dato, ikke engang for å stå fram på TV. Det finnes mulige anledninger. Disse endrer seg stadig. De er resultatet av den forståelsen Han har av strømningene i de kosmiske energiene. Disse er både positive og negative, og endrer seg hele tiden. Dette er vanskelighetene Maitreya står overfor. Med all sin innsikt og visdom, med to nivåer av kosmisk bevissthet, overskygget av to enormt mektige Avatarer (Syntesens Avatar og Fredens og Likevektens Ånd) og med den kosmiske forståelsen som dette gir Ham, ser Han gunstige  anledninger bare som en mulighet. Så snart muligheten nærmer seg, kan noe annet skje som endrer situasjonen. Dette skjer stadig.  

Han kan se at det vil dukke opp en mulighet fordi visse kosmiske energier vil strømme og bør kunne vare gjennom en bestemt syklus. Men er menneskeheten klar når mulighetene åpner seg? Vil media være lydhøre da? Hvilke andre forhold Han må ta med i beregningen, kan vi slett ikke forestille oss. Vi bør kvitte oss med denne utålmodigheten. Hva er datoen for Kunngjøringsdagen? Selv ikke Maitreya kjenner den. Jeg mener ikke at Han ikke har noen anelse, men siden Mestrene ikke tenker i tid, så blir det irrelevant å bestemme noen dato.  

Det Han ser, er en rekke mulige åpninger der alle de kreftene som utgjør den statistikken Han bruker for å bedømme et øyeblikk, må tas med i beregningen – alle disse forskjellige forholdene som menneskehetens tilstand, hva vi gjør mot oss selv, og spesielt aktiviteten til Materiens Herrer, disse kaotiske kreftene som ikke akkurat sitter og tvinner tommeltotter. De er aktive som aldri før, for de er klar over at deres tid er over så snart Maitreya trer frem og menneskeheten ser Mestrene og starter på gjenoppbyggingsprosessen slik at menneskene blir hevet opp til et nivå der de ikke lenger kan bli påvirket. Disse destruktive kreftene forsøker å forhindre at Kristus står åpent frem. De arbeider gjennom sine agenter: menn og kvinner rundt omkring i verden (noen av dem er godt kjent gjennom media eller på andre områder), ledere for enkelte land, visse grupper av finansfolk som er fiendtlig innstilt mot denne begivenheten, og diverse reaksjonære politiske og religiøse grupper.  

De er klar over hva som er i ferd med å skje, de vet at det ikke er til deres fordel, og de gjør motstand så lenge som overhodet er mulig. Det finnes noen velkjente mennesker som motarbeider Hierarkiets ytre fremtreden alt de kan fordi det betyr at de vil miste den makten de har. Dette er mennesker som er styrt av maktbegjær. Deres hovedinteresse består i å opprettholde den makten de har over tusenvis av arbeidstakere som de har under seg, og over oppfatningene til millioner av mennesker over hele verden. Dette er maktbegjærlige mennesker som bare har én virkelig interesse i livet (kanskje bortsett fra å tjene penger), og det er å ha makt over andres sinn og styre deres oppfatninger i den retningen de mener er riktig: mot den gamle, grådige, egoistiske og separatistiske måten som hører fortiden til. På sett og vis kan de ikke hjelpe for dette. De er styrt av sin natur og sine energier, og de har konstruert et enormt forsvarsverk mot prosessen rundt tilsynekomsten. Dette kommer ikke til å virke, det er ikke til å unngå at det vil mislykkes – det er bare et spørsmål om tid.

Spm.: Hvorfor tar det så lang tid før Maitreya står åpent frem?

Sv.: Det virker som om Maitreya bruker lang tid. Fra vårt ståsted er det lang tid. Fra Mestrenes synspunkt er det kun et øyeblikk. Det Maitreya først og fremst har ventet på, er at det internasjonale økonomiske systemet faktisk bryter sammen, og at børsene rundt omkring i verden blir rammet av et krakk. Det er disse som representerer den verste sykdommen som menneskeheten lider under – nemlig spekulasjon. Menneskeheten driver hele tiden på med spekulasjon for å bli rikere – vi er opphengt i å bli rike. Vi har sunket så dypt ned i materialismen at dette nå truer både vår egen og klodens fortsatte eksistens. Maitreya kaller dette å følge markedskreftene blindt. Han sier at markedskreftene har sin berettigelse, men å følge dem blindt kan bare føre til ødeleggelse. Han kaller markedskreftene for ”ondskapens krefter” fordi atskillelse, splittelse og ulikhet er innebygget i dem – de er til fordel for de rike og de få på bekostning av de mange.

Spm.: Hvor lang tid vil det ta før Maitreya inntar sin plass som verdens hersker? Finnes det noen krefter som motarbeider Ham?

Sv.: Først og fremst, en korreksjon. Maitreya kommer ikke til å innta noen posisjon som ”verdenshersker”. Han kommer ikke for å herske, Han kommer kun for å gi lærdom og inspirasjon. Menneskeheten må lære å styre seg selv ved hjelp av inspirasjon fra sine læremestre. Det nøyaktige tidspunktet for Hans inntreden på verdens arena er ikke nedtegnet noe sted, og ingen kjenner det helt eksakt, selv ikke Maitreya. Det kommer an på hvordan menneskeheten mottar Hans lære, hvor villige de er til å forandre seg, og når de nåværende økonomiske strukturene bryter sammen, for dette alene vil føre oss inn i realitetens verden. Maitreya har sagt at når disse forholdene har kommet langt nok, vil Han helt sikkert gjøre sin tilstedeværelse kjent. Selv ikke i begynnelsen når Han snakker åpent på fjernsyn, vil Han bruke navnet Maitreya. På den måten vil Han gi menneskeheten muligheten til å gi positiv respons på Hans oppfordring om fordeling av ressursene, rettferdighet og fred ved å identifisere seg med Hans ideer snarere enn med Hans navn eller Hans posisjon.  

Det finnes mange og enormt sterke krefter som motarbeider Ham. Dette er grådighetens, egoismens og selvgodhetens urgamle krefter. Det dreier seg om de grufulle kreftene som i tusenvis av år har trellbundet menneskeheten til disse onde egenskapene. Det har imidlertid aldri eksistert noen Lærer eller Avatar med en slik enorm kraft. Som Maitreya sier: ”Slutten er kjent fra begynnelsen.” At Hans oppdrag vil lykkes, er garantert.

Det første T.V. intervjuet

 Et større amerikansk TV-selskap har bedt om et intervju med Maitreya, noe han har akseptert. Det vil finne sted på et så tidlig tidspunkt som mulig, som vil bli bestemt av Maitreya. Intervjuet forventes å bli etterfulgt av lignende TV-intervjuer i Japan og sannsynligvis i Storbritannia, deretter også i andre land.  Dette vil etterhvert lede fram til Maitreyas kunngjøringsdag, da han vil bli invitert til å snakke til hele verden samtidig.  

Maitreyas forestående TV-intervju vil bli en anledning for ham til å presentere sine prioriteringer. Hans hovedanliggende er de store skjevhetene i fordelingen av verdens ressurser, noe som gjør at 25.000 mennesker dør av sult hver dag i en verden av overflod og at en femtedel av verdens befolkning lever i den ytterste, desperate fattigdom. Han vil klargjøre for oss at en rettferdig fordeling av verdens ressurser er en absolutt nødvendighet for å kunne etablere varig fred. Tilstrekkelig mat, husly, helsetjenester og utdannelse må bli universelle rettigheter for alle. Hans neste prioritering er gjenopprettelse av en forsvarlig økologisk balanse og ivaretakelse av miljøet på kloden.

Juli 2010: Maitreya har nå gitt en rekke TV-intervjuer i USA, dog uten å bruke navnet Maitreya (se forklaringen nedenfor).     

Dette ntervjuet forventes å bli etterfulgt av lignende intervjuer med store T.V. - selskap i Japan og sannsynligvis i Storbritannia, noe som vil lede til en internasjonal pressekonferanse, og omsider til Maitreyas kunngjøringsdag.  
Juli 2010: Maitreya har nå gitt en rekke TV-intervjuer i USA, dog uten å bruke navnet Maitreya.(Se forklaringen nedenfor)

Creme beskriver den usedvanlige følelsesmessige responsen fra folk i hele verden over prinsesse Dianas død, som en forsmak til hva som vil skje på Maitreyas "Kunngjøringsdag". "Hver og en vil oppleve det som om Han omfavner dem personlig " sier Creme. "Fra det øyeblikket vil det tennes en ny livsgnist."  

Ved å skape en bevissthet omkring det som skjer i verden, og ved å styrke den menneskelige medfølelse og vekke oss til handling, vil Maitreya i løpet av de neste 15-20 årene hjelpe oss til å omforme denne verden fullstendig.  

Creme spår at et eksempel på hva vi kan vente oss er en ny vitenskap, lys- teknologi, som vil gi fornybar, ikke forurensende energi tilgjengelig for hele menneskeheten. Denne vil blant annet gjøre det mulig å regenerere menneskelige organer.  

Mer om Maitreyas TV-intervju

Hvorfor vil ikke Maitreya bruke sitt eget navn når Han kommer på TV?

Benjamin Creme: Det er flere grunner til dette. En av dem er at mange mennesker ikke ville vite hvem Maitreya er. Han ønsker å bli presentert for verden som en av oss, men en som har idéer for gjenoppbygningen av verden som de fleste ikke har tenkt på ennå. På den måten unngår Han å skape skille mellom kristne, buddhister, muslimer og hinduer. Dersom han ble presentert som Kristus, ville de kristne være splittet i sitt syn på Ham. Enkelte ville si ”Halleluja! Kristus er her!” Andre ville si ”Han er ikke Kristus. Han bare utgir seg for det, han er antikrist.” Eller, dersom de likte idéene Hans ville de kanskje akseptere Ham, samme hvem Han var. Hvis de ikke likte idéene ville de automatisk ha avvist Ham. Mange fundamentalistiske kristne liker ikke idéene Hans, selv uten å ha sett Ham. De er allerede overbevist om at Han må være antikrist. De liker ikke tanken om å dele og ser heller ikke ut til å like rettferdighet. Siden Han ikke er kommet i en sky over Jerusalem, slik de forventer, har de fordommer i utgangspunktet. Hvis Han hadde kalt seg Kristus, ville det blitt stor splittelse blant kristne om hvem Han var. Dersom han kalte seg Maitreya, ville det skape splid blant buddhistene. (Jeg kjenner dusinvis av mennesker som kaller seg Maitreya. De er ikke mer Maitreya enn du og jeg.)  

Dersom han står frem som et menneske blant mennesker kan folk vurdere og reagere på det Han sier uten fordommer, uten å være påvirket av ideén om at Han er Kristus, Maitreya Buddha, Imam Mahdi eller Messias. Disse navnene kommer i veien for folks spontane respons på ideene. Vi må synes at idéene er gode. Vi må ønske fordeling av ressursene, rettferdighet og fred. Dersom Han gjør seg til talsmann for en måte vi kan oppnå fordeling, rettferdighet og fred på, vil vi være tilbøyelige til å si: ”Bra tenkt! Den mannen skulle jeg gjerne ha snakket mer med. Jeg ville likt å stille ham noen spørsmål.”

Du har sagt at Maitreya snart vil stå frem på amerikansk TV, men hvordan kan du være sikker på at media i England (og andre steder) vil følge opp og gjøre det kjent for folk?  

B. C: Jeg kan ikke være sikker. Kanskje gjør de det, kanskje ikke. Når nyhetene om dette intervjuet sendes, ville verdens media være tåpelige dersom de ikke fulgte opp. I det minste burde de gjøre kjent at det har funnet sted et intervju med en høyst uvanlig mann. BBC kjenner denne historien, det samme gjør media i resten av verden. BBC kjenner den bedre enn de fleste fordi de intervjuet Maitreya i januar, februar og mars 1986, og til og med samtykket i å holde en pressekonferanse hvor Han kunne stå frem og presentere sitt mandat for verden.

Det faktum at de gikk tilbake på sitt løfte betydde at Han måtte gå gjennom en lang og sen prosess og gjøre det på den vanskelige måten, uten de store media-selskapene i ryggen. Nå har endelig et større media-selskap i USA invitert Ham. Toget er gått for BBC i dette henseendet, men jeg tror ikke de vil kunne overse det, spesielt ikke etter at amerikanske, japanske og muligens også nederlandske, tyske, franske samt andre amerikanske media har tatt det seriøst.

For flere artikler av Mesteren.

Se ellers The Promise of The Future - en oversikt over forutsigelser om tiden som kommer, gitt av Maitreya  og av Benjamin Cremes Mester.