logo

Esoterisk filosofi

Utskriftsvennlig versjon

Hva er åndelighet?

Hva er esoterisk filosofi?

Universet som Energi

Loven_om_Gjenfødelse

Åndelig_Hierarki

Hva er en Visdommens Mester?

Hvem er Kristus?

Maitreya og Jesus

Antikrist

Ordet 'åndelig', som vanligvis blir assosiert med en eller annen form for religion eller religiøs praksis, har egentlig en mye videre betydning: "All aktivitet som driver mennesket fremover mot en form for utvikling - fysisk, emosjonell, intuitiv, sosial - hvis det er et framskritt i forhold til den nåværende tilstand, er dypest sett åndelig av natur." (sitat Mesteren Djwal Khul, formidlet gjennom Alice A. Bailey) Definert på denne måten er ethvert ord, enhver tanke og handling potensielt sett åndelig og i stand til å forbedre de menneskelige vilkår.  

Fra uminnelige tider har en åndelig lære, kjent som den tidløse visdomslære eller 'esoterisk filosofi', blitt formidlet fra generasjon til generasjon, vanligvis i muntlig form, fra lærer til elev. Den har vært inspirasjonskilden for kunst og vitenskap i utallige sivilisasjoner. Den er også det felles fundamentet for alle verdens religioner. I tider preget av større kriser blir denne læren frigitt i mer omfattende og åpne former.  

I løpet av de siste hundre år er den tidløse visdomslære blitt formidlet gjennom enkeltpersoner som Helena Blavatsky (grunnleggeren av Det Teosofiske Samfunn) og senere av Alice A. Bailey og Helena Roerich. I 1948 ble Kristus’ nært forestående tilbakekomst beskrevet i Alice A. Baileys bok "The Reappearance of the Christ".

Universet som Energi

At alt er energi som vibrerer i forskjellige frekvenser, er en erkjennelse som aksepteres av stadig flere og som forandrer mange menneskers syn på livet. Vitenskapsfolk kan nå demonstrere at energi og materie er forskjellige tilstander av samme realitet. Som en syntese av østlig og vestlig filosofi er den esoteriske lære vitenskapen om menneskets og naturens evolusjonsprosess, sett fra et energimessig og bevissthetsmessig synspunkt. Den gir en systematisk og omfattende redegjørelse for den energetiske struktur i universet og menneskets plass i denne. Den beskriver også hvordan man kan forstå og arbeide med disse energiene, som har sitt utspring i de høyeste kilder. Den esoteriske lære forutsetter at Gud er totalsummen av alle lover, samt alle energier som styres av disse lover, hvilket utgjør alt i det manifesterte og det umanifesterte univers - alt vi kan se og alt som ikke er synlig. Mennesket er en gnist av Gud, en ånd som utt rykker seg gjennom sin sjel og en personlighet sammensatt av et mentalt, et emosjonelt og et fysisk legeme. Hver og en av oss er i essens guddommelig, men de fleste erkjenner og uttrykker bare i liten grad denne guddommeligheten.

Loven om gjenfødelse

Gradvis manifesterer vi denne guddommeligheten gjennom den prosessen som kalles gjenfødelse eller reinkarnasjon. Slik barn starter skolen på førskolenivå, begynte vi på et svært grunnleggende menneskelig plan, uten å erkjenne vår sanne åndelige arv. Gjennom opplevelser fra talløse liv, levd i mange land, med forskjellig kulturell og religiøs oppfostring, i både manns- og kvinnekropper, høster vi mange erfaringer. Gjennom suksess og feiltrinn beveger vi oss framover på vår utviklingsreise tilbake til vår opprinnelse, mens fruktene av hvert liv forblir med oss. Metoden som benyttes i dette 'undervisningssystemet' er loven om årsak og virkning (eller i østlige termer: 'karma'), fremstilt i Bibelens ord: "som du sår, skal du høste". Med den moderne fysikken som utgangspunkt kan loven om årsak og Virkning sammenfattes på følgende måte: "For enhver hendelse finnes det en tilsvarende og motsatt reaksjon". Enhver tanke og handling er opphav til en årsak som uunngåelig fører til visse virkninger, enten til det bedre eller til det verre. Ved å forstå og ved å arbeide med denne upersonlige loven om årsak og virkning kan vi lære å gjøre klokere valg og gradvis ta kontroll over vår egen skjebne. Trinnene i denne gradvise selv-mestringen markeres av store bevissthetsutvidelser, kjent som innvielser. De fører til en stadig utdypende og mer omfattende visjon og kunnskap om realitetenes sanne natur. Jesu liv representerer disse innvielsene i symbolsk form gjennom hans fødsel, dåp, forklarelse, korsfestelse og oppstandelse. Et individ som tar den 5. innvielsen (oppstandelsen), blir kalt en Mester, hvilket innebærer at han har gjort alle de erfaringer som livet i denne verden muliggjør, og gjennom denne prosessen har han/hun tilegnet seg fullstendig herredømme over seg selv. En Mester trenger ikke lenger å inkarnere, men kan frivillig vende tilbake for å tjene menneskeheten og Guds plan.

Åndelig Hierarki

Mestrene, som sammen utgjør Det Åndelige Hierarki, ivaretar den guddommelige planen for denne planeten.
De har gjennom tidene inspirert enkeltpersoner til store menneskelige prestasjoner, arbeider bak kulissene gjennom sine disipler, og er engasjert innenfor alle områder av menneskehetens bestrebelser. Mestrene veileder og underviser, men det er menneskeheten selv som av egen fri vilje skaper hver nye sivilisasjon.  

Det Åndelige Hierarkiet har alltid sendt en lærer for å vise vei når menneskeheten når avgjørende og kritiske punkt i sin utvikling. Opp gjennom historien har det vært mange slike store åndelige budbringere: Krishna, Buddha og Kristus er kun noen få av dem. Nå, i denne kritiske tid, og for første gang på utallige årtusener, vender Mestrene tilbake til vår verden sammen med Maitreya, 'Mestrenes Mester' og lederen for Det Åndelige Hierarki. Menneskehetens respons på denne ekstraordinære hendelsen vil skape den nye kommende sivilisasjon.

Hva er en Visdommens Mester?

Visdommens Mestre er en gruppe fullkommengjorte individer som har veiledet og holdt oppsyn med menneskehetens utvikling i talløse årtusener mens de har levd 'bak i kulissene' i verdens fjell- og ørkenområder. For første gang på mange tusen år er de nå i ferd med å vende tilbake til vårt hverdagsliv. Deres leder er Maitreya, Mestrenes Mester, som nå lever blant oss. Det er nå (2001) allerede 15 Mestre, medregnet Maitreya, til stede i verden. Etter hvert vil det være 40 Mestre som vil leve åpent blant menneskene. De første fem kom allerede i 1975 (til London, Tokyo, Darjeeling, Geneve og New York), og ikke lenge etter kom to Mestre til, en i Moskva og en i Roma. Blant de første Mestrene som vil bli introdusert for verden vil man finne Mesteren Jesus, Koot Hoomi (kjent som disippelen Johannes) og Morya (disippelen Peter).

Hvem er Kristus?

I den esoteriske tradisjon er ordet 'Kristus' ikke navnet på et individ, men en stilling eller funksjon innen Det Åndelige Hierarki. Den nåværende innehaveren av dette embetet, Maitreya, har vært Kristus de siste 2600 årene og vil fortsette å holde denne posisjonen gjennom hele Vannmannens tidsalder, d.v.s. omtrent 2500 år til. Maitreya er den "eldste bror" i den menneskelige familie og har for lengst fullendt og manifestert den guddommelighet som ligger latent i oss alle. Han kommer i vår tid for å åpenbare et nytt aspekt av Gud og for å lede menneskeheten gjennom den neste fasen av den åndelige reise. I Palestina for 2000 år siden arbeidet Maitreya gjennom sin disippel Jesus. Fra Jesus' dåp i elven Jordan og gjennom hele korsfestelsen ble han overskygget av Maitreya. Dette er en metode som iblant benyttes av Mestrene og deres disipler for å introdusere en ny lære for menneskeheten.

Med Jesus' fulle samtykke og samarbeid var Maitreya i stand til å frigjøre den store åndelige kraften vi kaller kjærlighet i verden. Jesus, som nå selv er en Mester, har spilt en viktig rolle i å forberede Maitreyas tilbakekomst og vil være en av de første Mestrene som blir presentert for verden etter Kunngjøringsdagen.

Maitreya og Jesus

Jesus fra Nazaret og Kristus er ikke en og samme person. Dette er for mange kristne en av de vanskeligste påstandene å akseptere i forbindelse med Verdenslæreren Maitreya, og det trengs derfor en nærmere forklaring.   Tittelen 'Kristus' har faktisk ikke tilknytning til noe individ i det hele tatt. Det er navnet på en funksjon i Hierarkiet av Visdommens Mestre, en gruppe av høyt utviklede individer som fra kulissene virker som veiledere for menneskehetens utvikling. Den som står som leder for dette Hierarkiet blir i det tidsrom han innehar dette vervet automatisk Verdenslæreren, i Østen kjent som Bodhisattvaen. Maitreya, som legemliggjør den energien vi kaller Kristus-prinsippet, har hatt dette vervet i over 2000 år. I Palestina manifesterte Han seg som Kristus for å innlede Fiskenes Tidsalder som startet da. Metoden han benyttet kalles åndelig overskygging, hvilket betyr at hans bevissthet opplyste disippelen Jesus og virket som en rettesnor for Jesus' ord og gjerninger. Det var derfor bevisstheten til Kristus, Maitreya, som ble sett og opplevd av dem som var rundt Jesus. På grunn av den lite forståtte sammenhengen mellom Jesus' arbeid og arbeidet til Maitreya, Kristus, har hendelsene i Jesus' liv ofte blitt misforstått. Dette har gitt opphavet til en eldgammel teologisk strid: Var Jesus Gud eller menneske, eller kanskje begge deler på samme tid? Svaret er at Jesus var et menneske som ble en Guds sønn som et resultat av evolusjon, slik som alle omsider vil bli det. Andre hadde gått den samme veien før ham og mange har siden fulgt etter. Disippelen Jesus fra 2000 år tilbake er nå en av de eldste Mestrene i Hierarkiet, nemlig Mesteren Jesus. Gjennom tidene har han for det meste oppholdt seg i Palestina, men siden 1984 har han bodd i Roma. Intensjonen er at han vil forsøke å løfte de kristne kirkene ut av den nåværende tilstand preget av krystallisering og rivalisering, og hvis han blir invitert til det, lede en samlet kirke. På denne måten håper han å løse mange av de motsetningene og misforståelsene som i løpet av århundrene har vokst fram både omkring hans historiske rolle og den læren han formidlet som et redskap for Maitreya. Ved Maitreyas tilsynekomst har Mesteren Jesus for annen gang i historien en meget viktig rolle. Deres åpne samarbeid, som vil være synlig for alle, vil gjøre slutt på all tvil vedrørende den sanne relasjon mellom Maitreya, Kristus og hans disippel, Mesteren Jesus.

Den tilsynelatende paradoksale påstanden at Jesus og Kristus i bokstavelig forstand ikke er samme person, er mer rimelig enn den kan synes. De kristne som finner det vanskelig å akseptere at deres lærer ikke er den høyeste leder for hele menneskeheten, kan derimot finne trøst i et annet paradoks: Jesus og Maitreya Kristus var (og er) ett, i den forstand at de begge, på hver sin måte, arbeider i perfekt harmoni for å fremme den Guddommelige planen.

Antikrist

Ifølge den tidløse visdomslære er ikke antikrist et individ som lever på et bestemt tidspunkt i historien, men en energi som blir frigitt før Kristi komme. Den baner vei for de konstruktive kreftene i Kristus ved å ødelegge de gamle krystalliserte formene som står i veien for en ny utvikling. Selv om antikrist er en energi, kan den manifestere seg gjennom enkeltpersoner. Dette har skjedd på forskjellige tidspunkt i historien, høyst påtagelig gjennom keiser Nero i Romertiden, siden også gjennom Hitler og noen av hans nærmeste medarbeidere. Ved nazistenes fall under den annen verdenskrig var arbeidet til de kreftene som representerer antikrist fullført for denne tidsalderen. De vil ikke manifestere seg igjen på over 3000 år.