logo

Økonomisk urettferdighet og sosial omveltning; er rettferdig fordeling av ressursene svaret?

cremefrontBenjamin Creme, intervjuet av Monte Leach

Utskriftsvennlig versjon

Monte Leach: Share International tidsskriftet påpeker at det finnes omtrent 1,2 milliarder mennesker i utviklingsland som lever i den ytterste fattigdom. I den industrialiserte del av verden er det en utbredt økonomisk konjunkturnedgang. Hva gjør vi feil? Hva er problemet, slik du ser det?

Benjamin Creme: Hovedproblemet er det faktum at vi har nådd sluttfasen av vår sivilisasjon. Vi er vitne til oppløsningen av den sivilisasjonen som har vart i godt og vel 2000 år, samt begynnelsen til prosessen med å skape en ny. Derfor er Maitreya i verden for å inspirere og veilede oss, for å lære oss å skape riktige strukturer; politiske, økonomiske og sosiale, noe som vil gjøre det mulig for oss å gå framover i vår utvikling på de riktige premissene.

For tiden ser vi enorme forskjeller i verden, et skille i to hovedgrupper: utviklingsland og den industrialiserte verden. I-landene tilegner seg og sløser bort tre fjerdedeler av verdens matvarer og 83 % av alle andre ressurser (energi og råvarer). Den Tredje Verden, som den kalles, må klare seg med resten. Som et resultat sulter 38 millioner mennesker i dette øyeblikk i hjel i en verden med et stort overskudd av mat. Vi har 10 % overskudd av mat pr. person i verden, så ingen trenger å sulte.

Det som trengs er en revurdering av hvem og hva vi er i relasjon til hverandre. Maitreya sier at det første skrittet vi må ta for å ta fatt på disse problemene er å se oss selv som ett, brødre og søstre av den samme menneskeheten. Vi må tilegne oss en forståelse av globalitet, det at vi er ett folk, èn gruppe, og derfor at maten, råvarene, energien, den vitenskapelig kunnskap og utdannelsesmulighetene i verden tilhører alle. Disse ressursene er gitt slik at alle mennesker kan utvikle seg riktig i henhold til den Planen som ligger bak vår utviklingsprosess.

Som et resultat av dette må vi dele ressursene mer likt. Når vi deler, sier Maitreya, vil vi skape rettferdighet i verden, og når vi skaper rettferdighet, og bare da, vil vi ha fred. Han har kommet for å vise oss hvordan vi kan oppnå fred. Hvis vi ikke aksepterer prosessen til fred, så vil det ikke lenger finnes noen verden, vi har atomvåpen nok til å ødelegge alt liv på denne kloden mange ganger.

ML: Hovedtrusselen til internasjonal sikkerhet, slik du ser det, er ikke nødvendigvis atomvåpnene, men den spenningen som forårsakes av den nåværende økonomiske situasjon.

BC: Ifølge Maitreya har det han kaller "krigsmaskinene" blitt slått av. Den kalde krigen er over. Ingen tror lenger at USA og Russland kommer til å ødelegge hverandre i en atomkrig. Men energien som sendte flyene opp i skyene og tanks og tropper ut til slagmarkene forsvinner ikke. Det er en destruktiv kraft som han sier har søkt et nytt utløp. Denne energien har funnet en "ny grobunn" i kommersialismen basert på markedskreftene, som igjen er basert på grådighet.

Maitreya kaller markedskreftene for "ondskapens krefter" fordi urettferdighet er innbakt i markedskreftenes struktur. De hjelper noen få til å oppnå en høyere levestandard, men dette skjer på bekostning av de mange millionene som må lide p.g.a. en for lav standard. Kommersialismen har fått grepet på alle nasjoner i verden. Til og med i de tidligere kommunistiske landene begynner konseptet om markedskrefter å dominere. Vi finner en situasjon hvor spenningene dette forårsaker er så store at det har i seg kimen til en tredje verdenskrig, en krig som vil kunne ødelegge alt liv.

ML: Mange mennesker vil hevde at markedskreftene er "menneskehetens redning". Mange nasjoner beveger seg i den retningen, både i i- land og u-land. De sier: "Dette er veien. Det kommunistiske system har feilet. Hvilket annet valg har vi ?"

BC: Det kommunistiske systemet feilet ikke, fordi det aldri ble forsøkt. Vi så aldri kommunisme i de såkalte kommunistiske land. Hva vi så var en form for statskapitalisme. Hva vi nå ser er en oppløsning av et totalitært politisk system, noe som ikke er det samme som kommunisme, og en gradvis omforming av kapitalismen. Maitreya sier at symbolet for den nye økonomiske situasjon kan sees i gjenforeningen av det kommunistiske Øst-Tyskland med det kapitalistiske Vest-Tyskland. Gjenforeningen av Tyskland gir muligheten til å skape det Han kaller et sosialdemokrati eller demokratisk sosialisme, noe som verken er klassisk kapitalisme eller kommunisme. Han sier at dette etter hvert vil bli normen i Europa og i resten av verden. (se også artikkelen Markedskreftenes gift under Maitreyas lære )

ML: Hvilken sammenheng har dette med hva du snakket om i forbindelse med fordeling av ressurser?

BC: Vi kan vi ikke skape en holdbar situasjon så lenge vi ikke deler ressursene, men konkurrerer om dem. Vi har nok mat og ressurser i verden til å dekke alles behov, men hovednasjonene; USA, de europeiske land, Japan og ett eller to andre land dominerer fullstendig og legger beslag på og misbruker mesteparten av disse ressursene. Den Tredje Verden er presset for å klare å overleve, fordi det ikke er nok til dem til en pris som de har råd til. Derfor sulter 38 millioner mennesker i disse landene.

Hvis for eksempel California, Florida, England eller Frankrike ble rammet av tørke, så ville de ha vært i stand til å kjøpe mat fra andre steder. Årsaken til at mange millioner dør er ikke på grunn av tørke, men fordi de ikke har finansene til å erstatte det som går tapt. Hvis man har et økonomisk system som ikke er basert på konkurranse, grådighet og selv- tilfredshet, som er hva markedskreftene handler om, så kunne man avhjelpe hele denne situasjonen.

Maitreya sier at de regjeringer som blindt følger markedskreftene leder sine nasjoner til ødeleggelse. Han sier at denne sivilisasjonen bokstavelig talt er helt i sin sluttfase. Den er i ferd med å stanse opp. Det som vi er vitne til i dag er ikke simpelthen en konjunkturnedgang eller en nedgang i produksjon. Vi er vitne til de siste krampetrekninger av vår nåværende sivilisasjon fordi den er basert på feil premisser.

Markedskreftene antar at alle starter fra samme utgangspunkt, men dette er ikke tilfelle. Ingen nasjoner starter med samme utgangspunkt, heller ikke to individer innen samme nasjon. Det finnes enorme forskjeller i levestandard. Hvor mange mennesker forestiller seg at verden kan fortsette på samme heslige måte i uoverskuelig framtid? Hvor lenge innbiller folk seg at menneskene i den Tredje Verden vil finne seg i denne situasjonen? Svaret er en rettferdig fordeling av ressursene.

ML: Med andre ord så vil det nåværende systemet falle sammen.

BC: Maitreya sier at vi nå er vitne til dette kollapset. Han sier at det er uunngåelig, og at det vil bli et internasjonalt børsmarked- krakk som starter i Japan. Maitreya sa dette allerede i 1988, og siden den gang har børsmarkedet i Japan mistet nesten 60 % av sin verdi. Maitreya sier at det er en boble som utvilsomt vil sprekke. Hvordan den vil sprekke er avhengig av oss selv, men den må briste. Dette vil synliggjøre all den korrupsjon og urettferdighet som hindrer manifestasjonen, som han ville si det, av menneskehetens sanne, indre, åndelige natur.

Ved å dømme dem til påtvunget fattigdom og nedverdigelse, samt underernæringens og hungersnødens elendighet, sløser vi bort ressursene og evnene til talløse millioner av mennesker.

ML: Du sier at det bokstavelig talt trengs et kollaps for at endringene du anbefaler vil finne sted, og at intet mindre enn det vil være tilstrekkelig. Kanskje vi kan innse hva som er feil ved vår måte?

BC: Mange mennesker ser feilene ved systemet. Jeg er ikke den eneste som påpeker dette. Men regjeringene, og menneskene som holder regjeringene i styringsposisjoner, har enorme investerte interesser i alle sektorer. Derfor forhindrer grådigheten og de selvbeskyttende mekanismene i menneskeheten disse endringene fra å skje. Nesten alle ville innrømme at disse forandringene ville være nyttige, men kanskje upraktiske å gjennomføre.

Maitreya sier at hvis ikke disse endringene finner sted, så kommer vi til å ødelegge oss selv. Han sier at det må skje et kollaps av vårt nåværende økonomiske system for å gi oss en forståelse av realitetene, for å innse at vi ikke kan fortsette i det uendelige å opprettholde en tilstand hvor en tredjedel av befolkningen bruker tre fjerdedeler av verdens mat og 83 % av resten av ressursene.

Kriminaliteten, narkotikamisbruket og den sosiale uro i den industrialiserte verden er en direkte følge av denne ubalansen. Til og med forstyrrelsene i verdens etablerte værmønster er et direkte resultat av denne mangelen på balanse skapt av menneskenes disharmoniske tankemønster.

ML: Når tror du at dette kollapset vil finne sted?

BC: Maitreya har sagt at det snart vil skje. Vi ser tydelig hva som skjer i Japan. I 1989 sto børskursen i 38,000 til 39,000. I dag er den på rundt 16,000. Den vil gå opp litt og så mer ned, så opp igjen et lite stykke og ned igjen, men i det store og hele peker den nedover, helt til selv den japanske regjering ikke lenger klarer å holde finansfolkene i sjakk. De vil begynne å hoppe ut fra vinduene i høye bygninger slik vi også ville ha gjort hvis den samme situasjonen gjorde seg gjeldende her.

ML: Hva vil skje etter dette?

BC: Maitreya sier at når dette skjer så vil prioritetene til alle regjeringer forandre seg. Han sier at første prioritet for alle regjeringer vil bli å sørge for riktig og tilstrekkelig mat til alle, deretter å skaffe adekvat husly og så tilstrekkelig helsevern og utdannelsesmuligheter for alle. Dette er det grunnleggende som det ikke synes for mye å be om; nok mat, husly, helsevern og utdannelse for alle. Likevel finnes det ikke ett land i verden, ikke engang USA, som er det mektigste militært, hvor alle disse kravene eksisterer som universelle rettigheter. Han sier at når de gjør det, vil det transformere verden.

Menneskeheten går igjennom en stor åndelig krise, sier Maitreya. Det er en identitetskrise, for å finne ut hvem vi virkelig er som åndelige vesener. På sjeleplanet er vi alle ett. Det finnes ikke noe slikt som en adskilt sjel. På det fysiske plan lever vi i den illusjonen at vi er adskilte, mens vi faktisk er ett. Derfor kan vi bare ta dette skrittet framover i vår utvikling hvis vi skaper riktige mellommenneskelige forhold. Det er det neste åndelige ideal som menneskene må nå.

Første skritt i den retning er å fordele verdens ressurser. Hvis vi ikke gjør dette kommer vi til å ødelegge oss selv. Så enkelt er det. Vi har fri vilje. Maitreya kommer ikke til å gripe inn for å forhindre at vi ødelegger oss selv. Han kommer til å presentere oss for alternativene: fortsette slik vi gjør i dag på den gamle grådige, egoistiske, konkurransepregede måten og ødelegge oss selv, eller godta at vi er en menneskehet, akseptere prinsippet om rettferdig fordeling og iverksette dette, skape rettferdighet i verden, og derfor fred, og under hans inspirasjon starte oppbygningen av den mest strålende og vidunderlige sivilisasjonen denne verden noen sinne har sett.

ML: Hvordan vil dette skje i praksis? Vil forandringene foregå på et nasjonalt plan? Vil vi i USA for eksempel si: "Vi trenger å forandre prioritetene våre"? Eller vil det skje internasjonalt gjennom FN eller andre organ?

BC: Jeg foreslår en kombinasjon av begge. FN kommer til å bli hoveddebattkammeret i verden. Alle verdensproblemer vil bli debattert her og bestemmelser vil bli tatt som vil iverksette det nye systemet. Et helt nytt FN-organ vil opprettes med det spesielle formål å ha overoppsyn med fordelingen av verdens ressurser.

Jeg må poengtere at vi har fri vilje, ingenting kommer til å bli tvunget på oss. Når menneskeheten av egen frie vilje aksepterer prinsippet om rettferdig fordeling og spør Maitreya og hans gruppe med Mestre (som også vender tilbake blant menneskene, det er allerede 14 Mestre i verden) hvordan gjør vi dette? Hvordan kommer vi i gang med en fordeling av ressursene? Da vil vi oppdage at planene allerede foreligger.

En gruppe av høyt innviede har sammen med Mestrene i løpet av mange år utarbeidet en hel serie av relaterte planer. Disse planene vil løse omfordelingsproblemene som i dag er selve kjernen i de økonomiske problemene. Det er i virkeligheten et problem om fordeling av ressurser. Omfordelingen vil komme som et resultat av en endret bevissthet. Menneskeheten nærmer seg et punkt hvor vi vil gjennomgå en stor forandring i bevissthet, vi vil begynne å gjenkjenne oss selv i relasjon til andre og til kosmos, til naturen, til det vi vanligvis kaller Gud, på en totalt ny måte. Maitreya sier at alt, hver minste ting i kosmos, henger sammen.

Det finnes ikke noen brudd i disse sammenhengene. Hva vi gjør mot oss selv gjør vi mot naturen. Hva vi gjør mot naturen gjør vi mot oss selv, fordi vi er gjenspeilinger, bevissthetspunkter i den totale bevissthet vi kaller Gud. Gjennom hele kosmos skjer denne prosessen igjen og igjen, hver tanke og hver handling setter en årsak i bevegelse. Effektene som stammer fra disse årsakene utgjør våre liv. Hvis vi for eksempel foretar en underjordisk atomsprengning, så vil vi med sikkerhet få et jordskjelv. Enhver effekt kommer fra en årsak.

Maitreya vil legge vekt på, - og vi burde ha visst det nå, vi har hatt tusener av år på å forstå - , at alt i livet er underlagt Loven om Årsak og Virkning. Vi kan ikke fortsette med å skape feilaktige tilstander og forvente at det ikke vil bli noen konsekvenser. Hvis vi skaper tilstander av ubalanse i en nasjon så får vi kriminalitet som følge. Kun å styrke politi- og militær bemanning vil ikke løse problemet. Vi må bekjempe årsaken til kriminalitet ; urettferdighet, ubalanse.

Hele utviklingsprosessen beveger seg mot enhet, fusjon, syntese. Markedskreftene, som baserer seg på splittelse, adskillelse og konkurranse, handler i strid med utviklingsprosessen. Det er derfor Maitreya kaller dem "ondskapens krefter". De har sin plass, men en meget begrenset plass. Når de blir fulgt blindt leder de uvergelig til ødeleggelse.

ML: Vil Maitreya gi råd til menneskeheten åpenlyst? Akkurat nå tror jeg det vil være riktig å si at svært få mennesker kjenner til hans tilstedeværelse i verden.

BC: Maitreya kommer til å gi råd åpenlyst. Han vil fremstå som verdenslæreren for alle grupper, religiøse så vel som ikke-religiøse. Han vil bli sett på av religiøse grupper som deres etterlengtede Lærer: Kristus for de kristne, Maitreya Buddha for buddhistene, Messias for jødene og muslimene, Krishna for hinduene. Men i virkeligheten er han en lærer, en underviser for hele menneskeheten, som vil vise oss hvordan vi kan bli det vi er, åndelige vesener, og derfor hvordan vi kan skape de omgivelsene hvor denne åndeligheten kan uttrykke seg. Den kan ikke manifestere seg blant den splittelse, konflikt og konkurranse som er basert på markedskrefter.

ML: Hvis jeg for eksempel var en bonde i USA som dyrket matvarer og la ned en masse hardt arbeid i dette, skulle jeg da ikke høste utbyttet av arbeidet? Det å dele høres flott ut, men vil vi faktisk gjennomføre det når den tid kommer?

BC: Ifølge Maitreya kommer vi til å gjøre det. Han vet allerede at menneskeheten er klar for å dele og akseptere prinsippet om rettferdig fordeling. Det er derfor han kan være her.

Selvfølgelig, bonden i USA som produserer mat skulle høste utbyttet av sitt arbeid, men den fattige småbonden i Zaire eller Zambia skulle også høste utbyttet av sitt harde arbeid. Dette skjer ikke i dag. I industrilandene produserer vi så mye at vi dominerer verdensmarkedene. Vi bestemmer prisene på varene, og på grunn av våre ressurser prisen på varene i den Tredje Verden også. Vi krever råvarer og produkter fra fattige land til en pris som bare gjør det mulig for dem å leve på et svært lavt nivå, med 1,000 millioner mennesker under fattigdomsgrensen og 38 millioner som faktisk sulter. Likevel krever vi for våre produkter og ressurser den høyeste pris vi kan oppnå på markedet slik at vi kan opprettholde det som er en kunstig høy levestandard.

Folk i USA, Europa og Japan lever på "ryggen til den Tredje Verden". Dette er realitetene. Grunnen til at vi ikke ser dette er vår egen selvtilfredshet. Maitreya kaller selvtilfredsheten "kilden til alt ondt".

ML: Likevel er det mange mennesker her i USA som ville si at vi ikke er selvtilfredse. Når det er en krise i Afrika eller andre steder så er vi der med en gang med mat og bistand.

BC: Selvfølgelig, men dette er individuelle reaksjoner. I hvert land finner du dem som reagerer på menneskelig nød. Men det er en av- og på-situasjon. Menneskeheten som et hele, gjennom sine organer; regjeringene i verden, møter ikke disse problemene i en global målestokk. Kanskje vi ikke ville velge regjeringer som har som førsteprioritet å redde de millioner av mennesker som sulter i hjel hvis det ville bety en reduksjon i levestandarden for vår egen nasjon. Ingen kan vinne stemmer på noe slikt, eller det tror i alle fall politikerne. Tiden vil komme da de ikke vil vinne en eneste stemme såfremt de ikke setter denne saken fremst av alle prioriteter.

Vi kommer til å være vitne til hvordan Maitreya vil sette fart i en verdensomspennende folkeopinion fokusert på rettferdig fordeling som en guddommelig rettighet. Maitreya sier: "Når du deler med andre gjenkjenner du Gud i din neste". Han sier at menneskehetens problemer er reelle, men mulige å løse. Løsningen ligger innenfor vår rekkevidde, Han sier: "Ta din nestes nød som en målestokk for din handling og løs verdens problemer. Det finnes ingen annen vei."

Han vil vekke og styrke en folkelig verdensopinion, som når den blir organisert, ikke noen regjering kan stå imot. Det er denne folkeopinionen som etter hvert vil tvinge regjeringene til å akseptere prinsippet om rettferdig fordeling, fordi det vil bli innsett at vi ikke har noe alternativ. Enten deler vi , eller så dør vi. Så enkelt er det.

ML: Makten, med andre ord, vil komme fra folket, og ikke fra lærere som Maitreya.

BC: Nettopp. Maitreya kommer med inspirasjonens og veiledningens makt, men ikke med eneveldig makt. Han sier at fra nå av vil regjeringene overalt være for folket, av folket. Det er dette vi er vitne til allerede. Se bare hva som har skjedd i det tidligere Sovjetunionen. For øyeblikket er det kaos, men hvem var det som rev ned Berlinmuren? Hvem åpnet opp Sovjetunionen for glasnost ? Gorbachev var i hovedsak ansvarlig for avslutningen på den kalde krigen og for glasnost i Sovjetunionen. Av alle verdensledere var han den som var mest mottakelig for mentale inntrykk fra Maitreya.

Vi er vitne til en stimulering av menneskeheten, verdens folk er i ferd med å påta seg ansvaret for sine egne liv. I løpet av de siste par årene har dette skjedd rundt omkring i hele verden. Diktatorregimer forsvinner. Det er derfor Sovjetunionen gikk i oppløsning, ikke på grunn av kommunismens kollaps, men på grunn av et kollaps av en totalitær politikk, som er noe ganske annet.

Vi er også vitne til kollapset av den totalitære økonomien. Det økonomiske systemet, i hovedsak basert på markedskrefter, nærmer seg sin død. Fremdeles finnes en tredje form for totalitært styre, den religiøse. Den totalitære religion er nå på høyden av sin makt. Vi ser dette i økningen av fundamentalistiske grupper i alle religioner, til og med innen de tolerante trossystemene som buddhisme og hinduisme. Den blir i dag uttrykt meget kraftig gjennom islam, og også innen kristendommen. Den vil bli den siste formen for totalitære makt som vil forsvinne, men omsider vil også den totalitære makten i kirkene forsvinne. Da vil menneskeheten kjenne frihet for første gang, politisk frihet, økonomisk frihet og rettferdighet, og frihet for tro og tanke.

Share International pressemelding, januar 2010: Maitreya står frem

 ’Stjernen’ som er budbringer har forberedt veien, og Maitreya, Verdenslæreren, har nå gitt sitt første TV-intervju på amerikansk fjernsyn. Millioner har hørt ham tale, både på TV og Internett.    Hans åpne virke har startet    Han ble ikke introdusert som Maitreya, Verdenslæreren og lederen for vårt Åndelige Hierarki, men ganske enkelt som en av oss. Slik "sikrer han at folk følger og støtter ham på grunnlag av sannheten og fornuften i de ideene han fremsetter, og ikke på grunn av hans status.”  Han snakket oppriktig om nødvendigheten av fred og at den kun kan oppnås gjennom rettferdighet og fordeling av verdens ressurser. Dette er det første av mange slike intervjuer som vil bli gitt i USA, Japan, Europa og andre steder, og som vil bringe hans budskap om håp ut til verden.    Se Benjamin Creme på YouTube: Maitreya, The World Teacher, steps forward