logo

Maitreyas lære

Utskriftsvennlig versjon

Maitreyas prioriteringer

Sult og hungersnød

Slutten på et totalitært økonomisk system

Miljøet, tilbake til likevekt


Markedskrefter og kommersialisering

Politikk, fra splittelse til harmoni

Kriminalitet, vold og narkotika, opptakt til forandring

Lysteknologi

Selverkjennelsens kunst


Maitreyas prioriteringer

"Over hele verden finnes det menn, kvinner og små barn som ikke engang har det aller nødvendigste for å holde seg i live; de fyller byene i mange av de fattigste landene i verden. Denne forbrytelsen fyller meg med skam. Mine brødre og søstre, hvordan kan dere se disse menneskene dø foran øynene på dere og kalle dere selv mennesker?" Messages from Maitreya the Christ, no. 11

Budskap fra MaitreyaPå Benjamin Cremes offentlige møter i London ga Maitreya mellom 1977 og 1982, ved hjelp av telepati, fragmenter av Sin lære*. Et tema som stadig ble gjentatt, var nødvendigheten av å stoppe lidelsene til de millioner av mennesker som sulter i en verden hvor det faktisk er en overflod av mat. Denne ubalansen er en av hovedårsakene til at Maitreya nå har vendt tilbake.

De viktigste tiltakene han foreslår er: tilstrekkelig tilgang på riktig mat og adekvat husly for alle, helsevern og utdannelse som universelle rettigheter og opprettholdelsen av en forsvarlig økologisk balanse, noe som betyr sosial, politisk og økonomisk rettferdighet for alle mennesker.
Maitreya vil inspirere menneskeheten til å se seg selv som en familie og til å skape en sivilisasjon som bygger på fordeling av ressursene, økonomisk og sosial rettferdighet og globalt samarbeid. Han vil rette en oppfordring til oss om å gå til aksjon for å redde de millioner av mennesker som hvert år sulter i hjel i en verden med overflod. Essensen av hans budskap er følgende:              

Fordeling av ressursene og rettferdighet er den eneste veien til fred.

Uten fordeling av ressursene finnes ingen rettferdighet, uten rettferdighet ingen fred, uten fred ingen framtid.

Siden mars 1978 har Maitreya stått fram som en talsmann i det indisk-pakistanske miljøet i London. Han er ikke en religiøs leder, men en lærer i ordets videste forstand som viser veien ut av nåtidens økonomiske, sosiale, politiske og miljømessige krise. I april 1988 begynte en av hans nærmeste medarbeidere å formidle en serie kortfattede meldinger hvor han presenterte utdrag fra Maitreyas lære, samt Maitreyas forutsigelser om verdensbegivenheter. Denne informasjonen ble gitt til to journalister i London. Den ble gjort tilgjengelig for verdenspressen gjennom pressemeldinger, og den ble også publisert i utgaver av tidsskriftet Share International.

Hvert intervju kunne inneholde mange ulike temaer. Mange av disse var stadig tilbakevendende, men hver gang med ny informasjon fra Maitreya.

Maitreyas Mission Vol. 2Maitreyas hensikt med å offentliggjøre dette materialet var å forberede oss på hans tilsynekomst og å hjelpe oss til å forstå de åndelige lovene som styrer våre liv. En mer fullstendig presentasjon av denne informasjonen finnes i boken Maitreyas Mission, bind 2, av Benjamin Creme (se bøker).
Sult og hungersnød

"Når du ser Meg, vil du vite hvorfor jeg har kommet, for jeg skal appellere til deg på følgende vis: Redd mine små. Fø dine søsken. Husk at menneskeheten er ett, barn av Den Ene Fader. Overgi i tillit jordens goder til alle som er trengende. Gjør dette nå og redd verden." Budskap nr. 31, Messages From Maitreya, the Christ.

Ifølge de nyeste tall fra Verdensbanken lever 2 milliarder mennesker i den største fattigdom. Dette betyr at omtrent en femtedel av verdens befolkning er for fattige til å kunne kjøpe nok mat og andre livsnødvendigheter. Hvert år dør om lag 20 millioner mennesker, hovedsakelig barn, av sultrelaterte årsaker, dødsfall som lett kunne ha vært unngått. Det produseres nok mat i verden i dag til alle, med et overskudd på ca. 10 % pr. person. I den forbindelse sier Maitreya: "Det finnes menn, kvinner og små barn som ikke engang har det mest nødvendige for å holde seg i live; de fyller byene i mange av de fattigste landene i verden. Denne forbrytelse fyller meg med skam. Mine brødre og søstre, hvordan kan dere være vitne til at disse menneskene dør foran øynene på dere og kalle dere selv mennesker? Min plan er å redde disse, mine små, fra den sikre hungersnød og unødvendige død". Benjamin Creme: Vi skaper selv de betingelsene som tvinger folk i u-land til å hugge ned regnskogene sine for å skaffe valuta, slik at de kan kjøpe mat og andre ressurser fra oss. Hele systemet trenger å bli reorganisert. Slik som jeg forstår det, vil prinsippet om rettferdig fordeling i praksis fungere omtrent som følgende: et nytt FN-organ vil bli opprettet, og alle land vil bli bedt om å lage en oversikt over hva de har, og hva de trenger, hva de produserer og hva de må importere. Ut ifra dette vil hele verdens 'kake' bli beregnet. Hver nasjon vil så bli bedt om å overlate det man selv har for mye av til et verdensfond. Fra denne felles potten vil alle få dekket sine behov. En svært sofistikert form for byttehandel vil overta for dagens økonomiske system. Det vil gjøre det unødvendig for menneskene i den tredje verden å ødelegge selve ressursgrunnlaget som hele verden trenger.


Slutten på et totalitært økonomisk system

Slik som totalitære politiske system i det store og hele er blitt avskaffet, er også det totalitære økonomiske systemet som har skapt de globale økonomiske forskjellene, ifølge Maitreya, i ferd med å bryte sammen.

Kommersialiseringen av samfunnet er et resultat av en overdreven tillit til markedskreftene, noe som har fått taket på alle nasjoner og skaper sosial ødeleggelse og en stadig økende miljømessig forringelse. Maitreya kaller markedskreftene for ondskapens krefter fordi de atskiller en del av menneskeheten fra en annen. Markedskreftene leder til grådighet og trang til å eie, sier Maitreya, de hjelper noen få til å bli rike på bekostning av de mange som blir fattigere.

Den verdensomspennende kommersialiseringen er del av et økonomisk mønster som vil føre til et stort internasjonalt børskrakk som startet i Japan. Maitreya sier: Denne boblen må briste og synliggjøre de forskjellene og den fornedrelsen som kommer som en følge av kommersialiseringen.
Når finansmarkedene bryter sammen, vil nasjonene møtes for å finne ut hvordan de på en ordnet måte skal forholde seg til framtiden. Alle regjeringer vil måtte omprioritere. Det viktigste vil være å sørge for riktig og tilstrekkelig mat til alle mennesker, dernest å skaffe til veie passende boliger for alle, og så tilstrekkelig helsevern og utdannelse. Når det økonomiske sammenbruddet skjer, vil menneskeheten, med Maitreyas hjelp, begynne å innse sin enhet og nødvendigheten av å samarbeide og fordele verdens ressurser på en rettferdig måte. Å redde de millioner som nå sulter i hjel i den tredje verden vil bli gitt aller høyeste prioritet. Maitreya vil foreslå at det lanseres et intensivt, verdensomspennende bistandsprogram for å hjelpe dem som lider.

Etter hvert som menneskeheten begynner å akseptere prinsippet om fordeling av ressursene og henstiller til regjeringene om å iverksette dette prinsippet, vil hvert enkelt land ut fra sine behov bli bedt om å sette til side det som er til overs. Hvert land vil også bli bedt om å lage en oversikt over aktiva og behov. Disse statistikkene, lagt inn på datamaskiner, vil gi et FN-organ opprettet for dette formål den nødvendige informasjon som trengs for en rasjonell omfordeling av verdens ressurser.
Planene for et slikt program er allerede utarbeidet av kompetente økonomer, finansfolk og industriledere. Når menneskeheten krever det, vil disse planene bli iverksatt. En sofistikert form for byttehandel vil etter hvert avløse vårt nåværende økonomiske system.


Markedskrefter og kommersialisering

Ifølge Maitreya er 'krigsmaskinene' blitt slått av. Den kalde krigen er over. Ingen tror lenger at USA og Russland kommer til å tilintetgjøre hverandre i en atomkrig. Men, sier Maitreya, denne energien kan ikke bare forsvinne, den må finne et nytt utløp. Energien har funnet en ny grobunn: kommersialismen, skapt av markedskreftene. Dette representerer en ny, alvorlig trussel for verden, advarer Maitreya, en fare som til og med kan true livet på jorden. Markedskreftene, sier Maitreya, fører til konkurranse og sammenlikning og er krefter preget av ondskap, forvirring og kaos. Folk blir bokstavelig talt dømt til døden i markedsøkonomiens navn, og den skaper sosiale og miljømessige ødeleggelser. Stormaktenes nye trosbekjennelse er 'økonomien', som er kommersialismens essens. Dette representerer en alvorlig trussel for verden, fordi kommersialiseringen er mer destruktiv enn noen atombombe. Frihet vil ikke bli oppnådd gjennom markedskreftenes uregulerte utfoldelse, for markedskreftene har ingen øyne. Det er blinde krefter som fører til grådighet og eietrang, sier Maitreya, og resultatet er at noen få blir rike på bekostning av de mange som blir fattigere. Kommersialiseringen har grepet på alle nasjoner og er del av det pågående mønster som vil resultere i et børskrakk. I Sørøst-Asia har dette allerede begynt å skje. Etter dette børskrakket vil nasjonene møtes for å diskutere hvordan man på en ordnet måte best kan hanskes med fremtiden. Alle regjeringer vil  endre sine prioriteringer. Deres viktigste oppgave vil være å påse at alle får nok og riktig mat, dernest sikre adekvat husly og deretter tilstrekkelig helsevern og utdanning for alle. Når dette økonomiske sammenbruddet skjer, vil menneskeheten med Maitreyas hjelp begynne å innse sin enhet og nødvendigheten av å samarbeide og å dele verdens ressurser. Kort sagt kommer sammenbruddet til å føre til en total omprioritering av oppgaver. Den største katastrofen vil få høyeste prioritet, og det er å redde de millioner som nå sulter i hjel i den tredje verden, eller som på grunn av mangelfull ernæring får sin fremtid ødelagt. For å klare dette vil Maitreya foreslå at nasjonene setter i gang et intensivt bistandsprogram på verdensbasis. Etter hvert som menneskeheten begynner å akseptere prinsippet om rettferdig fordeling og oppfordrer sine regjeringer til å iverksette dette prinsippet, vil hver nasjon bli bedt om å sette til side det nasjonen har av overskudd ut ifra sine behov. Enhver nasjon vil bli bedt om å sette opp en fortegnelse over aktiva og behov. Disse statistikkene vil så bli lagt inn på data, og vil gi et eget FN-organ, opprettet spesielt for dette formål, alle de nødvendige opplysninger som trengs for en rasjonell omfordeling av verdens ressurser. Planene for et slikt program er allerede utarbeidetav dyktige økonomer, finans- og industrifolk. De har foreligget lenge, og venter bare på at tiden skal bli moden slik at de kan bli iverksatt. En sofistikert form for byttehandel vil omsider overta for dagens økonomiske system. I de nye ordningene vil den sosiale bevisstheten styre markedskreftene, og ikke omvendt.


Miljøet, tilbake til likevekt

Overalt i verden kommer miljøet til å få førsteprioritet. Da dette ble forutsagt av Maitreya i 1988, tok svært få politikere miljøspørsmål alvorlig. Den voksende omtanken for miljøet kommer som et resultat av en tiltagende bevissthet om Selvet.

Det er en forbindelse mellom det indre og det ytre miljoet: i det øyeblikk du får økt bevissthet om deg selv, fører denne bevisstheten til at du også blir mer oppmerksom på de ytre omgivelsene.

Det finnes imidlertid også forbindelser mellom de negative kreftene som skapes av oss mennesker og det som skjer i naturen. I dag blir ikke disse forbindelsene forstått, men de vil etter hvert vekke stadig mer oppmerksomhet.

Mange naturkatastrofer som oversvømmelser, jordskjelv og tørke, er et resultat av menneskelig aktivitet. Gjennom loven om årsak og virkning får bruken av kjernekraft også konsekvenser. Det er forskjell på å 'bruke' energi ut ifra dens naturlige grunnlag, og å 'manipulere' energi. Det siste fører uunngåelig til problemer fordi naturens balanse forstyrres. En vindmølle skaper energi ved å bruke vindkraft. En 'kontrollert' underjordisk atomsprengning derimot, manipulerer energi. Dette kan og vil føre til jordskjelv.

En ny energi gjennomstrømmer nå kloden, og vi kommer til å få en ny balanse og likevekt i verden. Som et resultat av denne likevektsenergien vil folk bli i stand til å leve i nærmere kontakt med naturen og det vil oppstå en større harmoni mellom plante-, dyre- og menneskeriket. Det vil ikke være noe behov for kjernekraft siden energi direkte fra solen (en ny lysteknologi) vil bli brukt til oppvarming, transport og industri. Vår forvaltning av naturen vil bli slik at destruktive krefter reverseres på en slik måte at de blir konstruktive. På grunn av en økende harmoni mellom naturen og menneskene vil menneskene bli lykkeligere, siden det å forstyrre miljøet er å forstyrre vår egen natur.


Politikk: fra splittelse til harmoni

En ny energi gjennomstrømmer nå planeten. Denne  likevektsenergien renser ut negative krefter og skaper en tilstand av årvåkenhet i individene. Den vil føre til en helt ny livsfase. Under innflytelse fra denne energien vil stadig flere mennesker gjøre opprør, fordi påtvungne vaner og regler brytes. Folk vil ikke lenger akseptere tvangspålagte løsninger. Myndighetene rundt omkring i verden stilles i dag overfor problemer som synes uløselige. En økende mengde av lover og regler, sier Maitreya, er ikke noen løsning, for dette vil bare føre til at menneskene blir syke og demoraliserte. Undertrykkelse og tvang vil være på kollisjonskurs med en voksende bevisstgjøring. Når for eksempel regjeringer lager lover og bestemmelser for å hindre dem som er misfornøyde fra å uttrykke seg, vil de fremprovosere mord og opprør som ingen hær kan stanse. Der hvor folkets røst ikke blir hørt, vil det bli revolusjon, sier Maitreya. Dette er ingen forutsigelse, men en uunngåelig konsekvens. Det finnes ingen røk uten ild, forklarer han. Hvis du kveler røken, vil det bli en eksplosjon. Den samme loven om årsak og virkning som finnes i naturen, gjelder også for menneskene. En ny indre energi er i ferd med å frigjøre Selvet fra trelldom og slaveri, og politikerne vil innse at det er folkets vilje som teller. Slutten er nådd for splittelsens politikk, og en ny politikk som er preget av harmoni vil overta. Den nye politikken vil ikke lenger formes av 'ismer', som kapitalisme eller sosialisme, men vil skapes ut fra selvrespekt hos individer og nasjoner. Frihet, selvstendighet og frelse vil være målet for alle, for disse er ett og det samme. Global, gjensidig avhengighet vil bli en etablert kjensgjerning i vår bevissthet, og når det skjer vil også det faktum at "alle mennesker er brødre og søstre" i økende grad gjenspeiles i strukturer og praktiske handlingsprogram. Nasjonene kan og vil erfare brorskap, felles mål og felles streben.


Kriminalitet, vold og narkotika: opptakt til forandring

Det er frigitt en energi som motvirker negative krefter. Samfunnet som helhet forsøker å frigjøre seg og utbrudd av kriminalitet, korrupsjon, narkotika og vold er uunngåelig i begynnelsen. Denne antennelsesprosessen bringer all uhumskhet opp i dagen, og verken politiet eller militæret er i stand til å kontrollere utbruddene. Det er i byene hvor mennesker er avhengig av narkotika, at seksuell vold, mord og annen kriminalitet finner sted. Ifølge Maitreya fordrer kriminalitet og vold, som ethvert annet problem, en korrekt analyse av årsakene.   Maitreya sier: Dersom mennesker lever under så knappe omstendigheter at de ikke engang får tilstrekkelig mat, har politikerne skylden for narkotikamisbrukernes fortvilelse. De vil da leve et liv i desperasjon, selge kroppen sin, stjele og ende opp i fengsel. Mennesker som blir fratatt sin fremtid vil ty til narkotika for å glemme sin desperasjon. Fra narkotika er veien kort til kriminalitet, til og med mord. Den store trusselen som narkotikaen representerer, kan ikke løses gjennom frykt for loven. Det trengs effektive handlingsprogram for å knekke de organiserte ligaene av narkotikaprodusenter, men en slik fremgangsmåte er ikke løsningen for den enkelte misbruker. Rusmisbrukere lider av åndelig hunger på grunn av ekstrem fremmedgjøring fra seg selv. Livet blir meningsløst, og de ønsker å gjøre det slutt. Gjennom narkotikamisbruk begår de langsomt selvmord. Dersom livet ikke har noen mening, da er det meningen som må gjenopprettes. For at dette skal kunne skje, er det nødvendig for den det gjelder å se seg selv på en annen måte, dvs. å oppleve en følelse av egenverd. Så snart det skjer, kan han/hun vokse i selvbevissthet. Det finnes ikke noe annet alternativ enn å forholde seg til individets indre verden, sier Maitreya. For tiden er fengsel det eneste alternativet for voldelige og farlige kriminelle. Antallet fanger vokser stadig og har nådd et kritisk punkt. Men, sier Maitreya, problemet kan ikke løses ved å sende folk i fengsel. Fangene vil gjøre opprør, for overalt har de en sterk lengsel i seg etter å frigjøre seg fra urimelige lover og regler. Etter hvert vil det komme visse juridiske reformer, og mindre eller ubetydelige forseelser vil ikke lenger medføre fengselsstraff. Når uroen i verden begynner å avta, når prinsippet om rettferdig fordeling av ressursene begynner å bli iverksatt gjennom et mangfold av sosiale, økonomiske og politiske reformer, da vil menneskene føle seg mindre truet og kriminaliteten vil avta.


Lysteknologi

Menneskene vil gjennom Visdommens Mestre få kjennskap til en helt ny teknologi, lysteknologien, som vil gi oss ubegrenset energi direkte fra solen. Dette vil løse menneskehetens energibehov og ingen vil lenger kunne ta kontroll over verdens energiforsyning. Denne teknologien vil også kunne anvendes innen medisinen, og vil sammen med genteknologi gjøre det mulig å fornye kroppens organer. Lysteknologiens fenomenale krefter kan anvendes til forvandling, transport og kommunikasjon.

Alle levende celler er forbundet med hverandre gjennom lys. Hvert atom er forbundet med lyset, og ved hjelp av lys kan materie transporteres fra ett sted til et annet. Allerede nå får vitenskapsfolk opplæring i hvordan de kan transportere og materialisere objekter fra ett sted i verden til et annet ved hjelp av lysteknologi. Ved hjelp av lys kan man kontrollere materie, avstand og tid. Denne teknologien, som benytter farger, lyd og vibrasjon, er det 21. århundrets teknologi. Vi går nå inn i lysalderen. Det vil komme en tid da vi vil bli i stand til å omforme dette lyset og det vil da bli mulig å dematerialisere kroppen. Mestrene kan gjøre dette, og en dag, sier Maitreya, vil vi bli i stand til det samme.

Denne teknologien kan også brukes til å kontrollere mennesker og maskiner og gjør presisjonsovervåkning mulig. Når man behersker lysteknologien, blir alle våpen overflødige. Istedenfor å bruke kolossale beløp på våpenprogram, vil det å ta vare på miljøet få høyeste prioritet, og våre ressurser vil bli brukt til å helbrede kloden. Ved hjelp av lysteknologien vil vi også bli i stand til å nøytralisere atomavfall og atomvåpenlagre.

En helt ny og sofistikert teknologisk verden vil bli skapt, men ikke før vi ser oss selv som èn menneskehet. Hvis en slik teknologi ble gitt menneskene nå, ville vi ha ødelagt verden med den. Vi ødela nesten verden med atomvåpen. Atomfisjon er den farligste måten å tappe energi fra atomene på. Etter hvert vil en ufarlig, kald fusjonsprosess dekke en stor del av verdens energibehov, men så vil lysteknologien overta og gi oss ubergrenset energi som vil dekke alle våre behov. Lysteknologien vil anvende energi direkte fra solen. Det finnes allerede en by i Russland som mottar all sin energi direkte fra solen gjennom en av sine satellitter. Overstående er et sammendrag av informasjon gitt i Benjamin Cremes bok Maitreyas Mission bind 2. Se  bøker)


Selverkjennelsens kunst

Jeg er ikke kommet for å grunnlegge en ny religion, sier Maitreya. Jeg er kommet for å undervise i Selverkjennelsens kunst, noe som verken er en ideologi eller en religion, men et bidrag til alle mennesker, troende så vel som ikke-troende. Jeg søker å utrykke det Jeg er gjennom dere, derfor er Jeg kommet. Ifølge Maitreya er Selvet det eneste som betyr noe. Han sier du er dette Selvet, et udødelig vesen. Lidelse skyldes at du er identifisert med alt som ikke er Selvet.

Spør deg selv: "Hvem er jeg?". Du vil se at du enten identifiserer deg med materien (kroppen), tankene (forstanden) eller med følelsene og vitaliteten (livskraften), men du er ingen av disse. Forstanden, livskraften og kroppen er Guds templer. Det er i disse templene at Selvet opplever "Guds høyeste Væren og Tilblivelse". En av de enkleste måtene å lære meg å kjenne på, sier Maitreya, er å ha en ærlig tankegang, et oppriktig vesen og å frigjøre seg fra identifikasjon. Enhver handling som blir utført med uærlighet, falskhet og identifikasjon, er destruktiv. Når du for eksempel tenker en ting, sier noe annet og så gjør noe annet enn det igjen, er du på villspor. En ærlig tankegang fører til ærlig tale og sannferdig handling. Denne harmonien fører til fred og lykke. Uten frihet fra identifikasjon finnes ingen frelse.

Å være fri for identifikasjon er den kraftigste 'medisin'. Å ikke identifisere seg med noe er en kunst. Når de har fridd seg fra identifikasjon, vil vitenskapsfolk lære seg fysikkens og kjemiens lover (skaperverkets lover) og vil bruke dem til å å skape det som fremmer Guds verk. Uten identifikasjon vil kunstneren være i stand til å beskrive Gud gjennom sine egne erfaringer. Overgi ikke din selvrespekt og din verdighet til andre, og la ikke noen kaste sin skygge over deg. En mester gir erfaringer, men kaster ikke sin skygge over andre.

La være å etterligne hverandre. Hvis du praktiserer ærlighet, har et oppriktig vesen og er uten identifikasjon, så vil du kjenne Selvet, du vil kjenne meg, du vil kjenne Herren. Jeg er ikke kommet for å få tilhengere, sier Maitreya. Hver og en bør fortsette å utvikle seg innenfor sine egne tradisjoner. Til og med når du ser meg, så følg ikke etter meg. Hvis du følger etter meg, kommer du til å miste meg. Hvis du skilter deg med meg, vet du ikke hvem jeg er. Ingen kan ta monopol på meg. Jeg tilhører alle.

For nærmere forklaring på ord og uttrykk, se ordlisten

 
Et utvalg av budskap fra Maitreya


En bønn for den nye tidsalder

Jeg er universets skaper.

Jeg er universets far og mor.

Alt kommer fra Meg.

Alt skal vende tilbake til Meg.

Sinn, livsenergi og kropp er Mine templer,

for Selvet å virkeliggjøre i dem

Min Høyeste Væren og
Tilblivelse. 


Bønnen for den nye tidsalder, gitt av Verdenslæreren Maitreya, er et stort mantra eller en affirmasjon med en påkallende virkning.
Ved å bruke denne bønnen blir man i stand til å erkjenne at mennesket og Gud er ett, at det ikke finnes noen atskillelse. Jeg'et er det Guddommelige prinsippet bak all skapelse. Selvet utgår fra, og er identisk med, det Guddommelige prinsippet. Den mest effektive måten å bruke dette mantraet på er å si eller tenke ordene med fokusert vilje mens man holder oppmerksomheten i ajna- senteret mellom øyenbrynene. Når sinnet fatter begrepets mening og viljen samtidig settes inn, da vil disse begrepene aktiveres og mantraet vil virke. Hvis det blir sagt hver dag med seriøsitet, vil det vokse fram en erkjennelse av ditt sanne Selv i ditt indre.