De giftige markedskreftene

Et intervju med Mesteren- gjennom Benjamin Creme, av Patricia Pitchon og Brian James.

Utskriftsvennlig versjon

Patricia Pitchon (PP); Maitreya sier at markedskreftene er "blinde", men den gjeldende økonomiske teori henviser kun til loven om tilbud og etterspørsel og dagens tenkning sidestiller det med frihet.

Mesteren-; Grunnlaget for dine valg i forhold til tilbud og etterspørsel avhenger av hvor du i utgangspunktet befinner deg. En person vil gjøre krav på "x" fra livet og hans behov vil fort bli møtt med lite forbruk av energi. En annen krever "x" samt andre faktorer og et større energiforbruk går med til å dekke hans behov. I forhold til loven om tilbud og etterspørsel, stiller folk ulike krav. Noen krever mer av livet, forlanger større ressurser og hvis disse blir møtt er det på bekostning av dem som krever, eller bare kan kreve, lite. Dette er blindheten i markedskreftene som ikke tar hensyn til forskjeller i status (økonomiske, sosiale eller andre faktorer), hos dem som krever. Derfor vil disse kreftenes virke ha en inne bygget ulikhet i seg, av natur er de splittende. det er derfor Maitreya kaller dem "djevelske". Hvis alle startet fra samme utgangspunkt kunne det ha vært noen logikk i dem, men ingen gjør det. Du har allerede rike og fattige mennesker og rike og fattige nasjoner.

PP; Hvorfor har ikke en slik analyse gjennomslagskraft hos vestlige regjeringer ?

Mesteren-; De utviklede landene ser det som sitt privilegium å kreve en viss (leve) standard fra loven om tilbud. De oppfatter det som om de bidrar med mye. De fattige nasjonene blir sett på som at de gir lite og derfor også fortjener lite av de samme verdensressursene. Essensen av markedskreftene er grådighet, som har blitt formulert til en økonomisk teori og metode som et svar på de rike landenes og de rike individenes grådighet. I lyset av en ny orden hvor grådighet er byttet ut med sosial harmoni og gjensidig avhengighet, kan derfor ikke markedskreftene lenger ha makten. De er dømt til å mislykkes som en økonomisk teori fordi de ikke har noen relevans til framtiden. En bærekraftig og selvregulerende økonomisk metode må bli målet.

PP; Folk ser ut til å ha vanskeligheter med å forstå begrepet og omfanget av bærekraftighet. Den britiske regjering ser ut til å tro at bærekraftighet er anvendelig på miljøet, men ikke på andre felter. Hva er det veiledende prinsippet i bærekraftighet ?

Mesteren-; Det veiledende prinsippet må være tilstrekkelighet og ikke sløsing. Det nåværende økonomiske system i verden styres av sløseri. Våre forskjellige forurensningsproblemer er skapt av den tøylesløse spredning av avfall og det innebærer en trussel for klodens velbefinnende. Dette blir bare delvis forstått. En bærekraftig økonomi er en økonomi som forsyner alles behov innen rammene for planetens helse. I øyeblikket ser dette ut til å være umulig å oppnå, men lys- teknologien* vil forandre situasjonen for menneskeheten å gi ubegrenset og økologiske sunn energi til alles behov. Dette vil endre den måten menneskeheten nærmer seg problemet med tilbud og etterspørsel på, og derfor også menneskehetens forhold til markedskreftene.

Mange mennesker er allerede klar over farene som det innebærer å følge markedskreftene blindt. Stadig flere fordømmer grådigheten som ligger til grunn for dagens politiske og økonomiske tenkning. En ny bevissthet som ser grådigheten i et nytt lys vokser frem. Dagens grådighet blir nå sett for hva den er - et avvik - og vil snart bli erstattet av samarbeid.

PP; Hvilke synspunkter vil de nylig forandrete kommunistiske landene måtte gi opp for å kunne gå i en ny retning ?

Mesteren-; Det er rigiditet i tankene som har ført til kollaps av det kommunistiske system. De har vært ute av stand til å møte de endrete behov i samfunnet. I det store og hele er de politiske gruppene i Øst Europa og Sovjetunionen ikke henrykket over lokketonene fra den vestlige kapitalisme. De ønsker virkelig å regenerere økonomien sin. Det er ingen tvil om at de ønsker et mer vellykket sosialdemokrati. At de ønsker flere varer, er sikkert. At de ønsker større deltagelsen i styringsmakten er allerede klart. Men dette betyr ikke at de ønsker å svelge kapitalismen hel. Tvert imot vil det bli mange eksperimenter, suksesser og delvis uheldige utfall før det er oppnådd en brukbar syntese som vil tilfredstille deres fysiske behov og sosiale ideal.

PP; Når denne re-orientering får fotfeste, hva vil da bli responsen fra den tredje verdens regjeringer som nå omfavner den økonomiske tilnærmingen om tilbud og etterspørsel ?

Mesteren-; Ikke to utviklingsland er like i sine behov, sitt potensiale eller sin utviklingsgrad, og flere metoder vil bli forsøkt. Noen vil se mer mot vestlige ideal, andre mest til den østlige kommunistiske måten å tenke på. Under impulsen av å fordele ressursene og med sikte på bærekraftig tilstrekkelighet vil nasjonene stadig mer tiltrekkes mot en demokratisk sosialisme eller som noen kaller det: sosialdemokrati. Dette gjelder like mye for den tredje verden som for I-landene. Det betyr ikke at alle nasjoner vil bevege seg fremover i samme tempo, men dette vil bli deres ideal. Innenfor rammen av sosial forvaltning og økonomi er det plass for individet og for fri foretaksomhet.

Mesteren-; Hvilke land er nærmest dette idealet ? I Vest Europa finnes det noen få: Holland, Vest Tyskland, og de skandinaviske landene. Frankrike, Italia - EU landene generelt, reflekterer noe av dette idealet. Men der som overalt ellers, har markedskreftenes ondskap forgiftet økonomien. Politisk sett har de et sosialt demokrati som med en større deltagelse fra alle befolkningsgrupper i styringsorganene kan bli mer perfekt og fullendt, men de er fremdeles i stor grad infisert av markedskreftenes gift. Politisk setter disse gruppene mer modne.

Det er en bedre forståelse for politiske strukturer, enn for de destruktive virkningene av enkelte økonomiske strukturer. På samme måte som de kommunistiske stater i øst har levd under Russlands politiske totalitarisme, lever de under ledelsen av den amerikanske økonomiske totalitarisme. På samme måte som den ene gruppen har kastet av seg det politiske åk, slik vil den andre kvitte seg med de økonomiske lenkene.

Brian James (BJ); Maitreya har uttalt at jorden har blitt varmere slik at man vil bli i stand til å dyrke tilstrekkelig med organisk mat til befolkningen. Hvor snart vil vi se at de store jordbruksnasjonene foretar de nødvendige endringer og går over fra et kunstgjødsel - og sprøytemiddel basert jordbruk til trygge organiske metoder ?

Mesteren-; I enkelte områder er dette allerede i gang. Denne prosessen vil fortsette i stadig større omfang til mesteparten av jordbruket vil være organisk basert, fra 5 til 10 år fra nå. Den utstrakte bruken av kunstgjødsel, som øker avlingene men tapper vitalitet, vil vike plassen for mer fornuftige metoder. Dette vil bedre vitaliteten og derfor helsen til menneskene.

BJ; Vil vi se nye fruktbare områder oppstå f. eks i det nordlige Europa hvor man i dag er ute av stand til å dyrke mange slags vekster ?

Mesteren-; På den nordlige halvkule og i resten av verden vil rekordavlinger ganske sikkert bli normen. Det vil være overflod av mat til alle uten bruk av skadelige kjemikalier.

BJ; P.g.a. mangel på ressurser og moral går den britiske undervisningssektor nå gjennom en alvorlig krise. Fordi de føler seg lite verdsatt, forlater lærere nå skolen. Skolene strever for å imøtekomme sine forpliktelser, ofte uten det nødvendige materiell. I mellomtiden føler foreldrene at deres barn har blitt en glemt brikke i et politisk spill og forekomsten av lese og skrivevansker er den høyeste i Europa. Vil undervisningen noensinne bli en prioritet i dette landet og etter hvilke nye retningslinjer vil den utvikle seg ?

Mesteren-; Undervisning vil helt sikkert være blant de høyeste prioriteter som vil møte denne nasjonen. En revolusjonerende endring i undervisningsideer og mål vil gradvis utvikle seg i verden. Med fokus på barnet i utvikling vil hver nasjon ut fra sin bakgrunn bidra med sine eksperimenter og ideer. Den nåværende lave status for lærerstanden er et forbigående fenomen. Markedskreftene, som også styrer i undervisningen, vil snart ikke lengre være ledende, slik de er i dag. Det vil finne sted en gjennomgripende forandring i meningen og hensikten med undervisningen. Barnet i dets individuelle unikhet vil bli tatt hensyn til som en voksende sjel og alle undervisningsfasiliteter og teknikker vil rettes inn mot å tjene utviklingen av individets guddommelighet.

BJ; Enorme forandringer er planlagt for fjernsynet, noe som vil true uavhengigheten og kvaliteten av programmene. Den britiske regjering har som mål å selge ITV (uavhengige TV stasjoner) til høyeste bud, og foreslår derved at profitt skal være en høyere prioritet enn programmene. I mellomtiden møter BBC økonomisk press så vel som fiendlighet fra statsministeren og kabinettet. Hvordan ser mesteren for seg de at de nåværende fjernsynstjenester vil utvikle seg, og hvilken rolle vil de spille i den nye tiden ?

Mesteren-; I likhet med alle andre aspekter av livet i England i denne tid er også kommunikasjon medier utsatt for markedskreftenes spill. Dette forkrøpler deres utvikling i riktig retning og må så snart som mulig bli reversert. Fjernsynet som medium har et enormt potensiale i det å forbinde nasjon med nasjon, søsken med søsken og menneskeheten med Maitreya og hans gruppe. Det er en fortreffelig metode til å formidle informasjon, og riktig brukt en nøkkel faktor i den nye undervisningen. Dets betydning kan ikke bli tillagt for stor vekt. Den nåværende tid er en for å "trå vannet," mens vi forberedes til et stort sprang fremover, og til å forbinde kommunikasjonsnettverkene over hele verden. Fra nå av vil kjernepunktene i problemene bli sett på som globale, og en vil søke globale løsninger. Dette forutsetter en verdensomspennende distribusjon av de data og ideer som er nødvendige for å løse dem.