logo

Transmission meditasjon

Utskriftsvennlig versjon

Ønsker du å hjelpe verden, men vet ikke hvor du skal begynne ?

transmission

"Det finnes ingen form for tjeneste du kan gjøre for verden som er så virkningsfull, og som du kan gi med så lite forbruk av energi og tid. Du vil heller ikke finne noen teknikk som er så kraftfull og som har slike virkninger, og som med såpass liten anstrengelse bidrar så sterkt til din personlige vekst." Benjamin Creme

Hva er transmission meditasjon?

Transmissiongrupper i Norge

De tre fullmånefestivalene

Interessert i å delta? Kontaktskjema

Den Store Invokasjon

Meditasjon er, avhengig av hva slags type meditasjon, en mer eller mindre vitenskapelig måte å kontakte sjelen på og i det lange løp å bli ett med sjelen. Dette er den grunnleggende hensikt med enhver form for meditasjon. Transmission meditasjon er en måte å tjene verden på. Meditasjonen tiltrekker dem som har et ønske om å tjene. Mestrene har til sin disposisjon enorme åndelige energier. En stor del av Mestrenes arbeid består i å distribuere disse energiene for å frembringe de resultatene og den oppfyllelsen av evolusjonsplanen som Mestrene vet er forespeilet for denne planeten. Mange av disse energiene kommer fra kosmiske kilder, og dersom de ble sendt direkte ut i verden, ville de ganske enkelt ha prellet av på majoriteten av menneskeheten.

Transmission meditasjonsgrupper fungerer som "transformator-stasjoner". Mestrene sender energiene gjennom gruppedeltagernes chakraer (energisentre). Dette omformer automatisk energiene slik at de kan "trappes ned" og gjøres lettere tilgjengelig for menneskeheten, og derved mer anvendelige. Mestrene kan så rette disse energiene der hvor de trengs.

Det finnes allerede mange hundre transmissiongrupper rundt omkring i verden, og de møtes regelmessig til fastsatt dag og tid. Dette kan være én, to eller tre ganger i uken. Gruppen møtes og sier høyt isammen Den store invokasjon (som er gitt til menneskeheten i denne hensikt). Invokasjonen ble gitt til menneskeheten i 1945 av Maitreya som en teknikk for å påkalle de energiene som kan transformere verden og forberede hans tilsynekomst. Ved å fremsi dette store mantraet med oppmerksomheten fokusert i ajnasenteret (mellom øyenbrynene) dannes det en forbindelse mellom gruppen og Hierarkiet av Mestre. Gjennom denne kanalen kan Mestrene så sende sine energier.

I transmission meditasjon blir energisentrene (chakraene) stimulert på en måte som ellers ville ha vært umulig. Dette arbeidet leder til dype forandringer i den enkelte. I løpet av ett år med regelmessig, korrekt og intensiv transmission meditasjon kan man utvikle seg like mye som gjennom 10-15 år med personlig meditasjon. Transmission er som et drivhus, en kraftig påskyndende prosess.

De fleste registrerer forandringer i seg selv innen 6 måneder eller ett år med regelmessig transmission meditasjon. De oppdager at de lettere kan oppleve og vise kjærlighet, at bevisstheten blir mer stimulert og kreativ, og at de blir mer disiplinerte, besluttsomme og målbevisste i sitt arbeide. Et stort antall mennesker mottar spontan helbredelse i løpet av meditasjonen.

Transmission meditasjon er en trygg, vitenskapelig og ikke-sekterisk aktivitet som ikke vil virke forstyrrende på noen annen form for religiøs eller åndelig utøvelse. Alt du trenger for å danne en transmissiongruppe er intensjonen og ønsket om å tjene. Så få som tre personer kan effektivt overføre energi. Du kan starte med å invitere noen likesinnede venner til å møtes regelmessig. Regelmessighet er viktig. Gruppen bør velge én eller flere faste ukedager, samt et fast klokkeslett, og holde seg til det. Dette gjør det mulig for Mestrene å vite at en gruppe vil være tilgjengelig til en fastsatt tid, og gruppeenergien kan dermed integreres i det helhetlige arbeidet.

Ingen spesielle forkunnskaper i meditasjon er nødvendige. Teknikken som benyttes er svært enkel og kan anvendes av alle over 12 år. Start med å si Den store invokasjon høyt isammen. Invokasjonen sies før meditasjonen for å hjelpe gruppen til å rette seg inn mot Hierarkiet og påkalle energiene. Under meditasjonen holder man oppmerksomheten i ajna-senteret (mellom øyenbrynene). Du vil oppdage at oppmerksomheten fra tid til annen vandrer bort fra dette fokuset. Når du blir klar over at det skjer, tenker du mantraet "OM" stille innvendig, og oppmerksomheten vil så automatisk vende tilbake til ajna-senteret. Man mediterer ikke på "OM", men bruker det kun for å bringe oppmerksomheten tilbake til ajna-senteret. Ved å holde oppmerksomheten der opprettes en forbindelse mellom den fysiske hjernen og sjelen. Energiene sendes fra det plan hvor Mestrene vanligvis arbeider, nemlig sjelsplanet (det buddhiske plan). Så lenge denne forbindelsen opprettholdes vil overføringen av energiene foregå. Det er ikke transmissiongruppenes oppgave å "jorde" energi, derfor sies "OM" stille innvendig for å sende energiene ut på det mentale plan.

Gruppedeltagerne skal ikke rette energiene til noen bestemt person, gruppe eller land de tror kunne ha utbytte av det. Det er tilstrekkelig å virke som positive, balanserte mentale kanaler som energiene kan sendes gjennom på en høyst vitenskapelig måte. Mestrene selv vet nøyaktig hvor og i hvilke forhold energiene trengs.

I begynnelsen ønsker man kanskje å avgrense meditasjonen til en viss varighet, for eksempel én eller to timer, men så snart gruppen er mer innarbeidet anbefales det at meditasjonen fortsetter helt til energistrømmene slutter. Deltagerne bør føle seg fri til å forlate meditasjonen når de selv ønsker det.

Transmission meditasjon er trygt for alle over 12 år som har rimelig god helse. Gravide kan delta i meditasjonen inntil niende måned dersom graviditeten forløper normalt. Personer med hjerteproblemer eller med en historie av store mentale eller emosjonelle ubalanser, bør ikke delta i transmission meditasjon da energiene er kraftige og kan føre til overstimulering.

Transmission i Norge

Det finnes transmissiongrupper i:

Bergen
Hver onsdag kl.19, Lodin Leppsgt. 2b, 5 etasje. For nærmere informasjon; 99 56 96 12

Kristiansand
For nærmere informasjon; 92 62 07 21

Haugesund
Hver tirsdag kl. 19. For nærmere informasjon;
90 51 19 02

Trondheim
For nærmere informasjon; 95 72 72 80

Hardbakke i Sogn
For nærmere informasjon; 94 85 62 39


Følgende steder finnes det interesserte som ønsker å starte opp straks de får kontakt med andre. Ta gjerne kontakt:

trmed

Stavanger - 90 76 33 94

Steinkjer - 95 99 93 56


De tre fullmåne-festivalene

Mange transmission-grupper feirer de tre fullmånefestivalene om våren med å arrangere 12- eller 24-timers transmission meditasjoner. Ved vårens fullmåner er de åndelige energiene på sitt aller sterkeste på grunn av sol-måne-jord forbindelsen og kraften i disse urgamle festivalene, noe som utgjør en unik mulighet for åndelig tjeneste.

I 2021 er datoene:

Påskefestivalen (Væren) fredag 2. - lørdag 3. april

Wesakfestivalen (Tyren) fredag 23. - lørdag 24. april

Kristusfestivalen (Tvillingene) fredag 22.- lørdag 23. mai

Her kan du lese hva en Visdommens Mester sier om betydningen av disse tre fullmånefestivalene.

Kontaktskjema

All informasjon som samles inn vil kun bli brukt i denne sammenheng og ikke i noen annen hensikt.

Jeg vil gjerne delta i (evnt. starte) en transmission gruppe. Skriv navn, adresse, e-post og mobilnummer i feltet under. Det anbefales at du først sjekker i oversikten om det allerede finnes andre interesserte i ditt område.
Den store invokasjon

Den store invokasjon ble gitt til verden i juni 1945 av verdenslæreren Maitreya. Den tilhører hele menneskeheten og ikke noen bestemt religion eller gruppe. Den er en verdensbønn som er oversatt til mer enn 75 språk og dialekter. Den store invokasjon er basert på sannheter som er felles for alle religioner og er i daglig bruk av mennesker over hele verden.


The Great Invocation

From the point of Light within the Mind of God
Let light stream forth into the minds of men
Let Light descend on Earth

From the point of Love within the Heart of God
Let love stream forth into the hearts of men
May Christ return to Earth

From the center where the Will of God is known
Let purpose guide the little wills of men
The purpose which the Masters know and serve

From the center which we call the race of men
Let the Plan of Love and Light work out
And may it seal the door where evil dwells

Let Light and Love and Power
restore the Plan on Earth


Den store invokasjon

Fra Lysets kilde i Guds Sinn
la Lys strømme inn i menneskers sinn
La Lyset komme til jorden

Fra Kjærlighetens kilde i Guds Hjerte
la Kjærlighet strømme inn i menneskers hjerter
Må Kristus vende tilbake til jorden

Fra Senteret hvor Guds Vilje er kjent
la Hensikt lede menneskers små viljer
den Hensikt Mestrene kjenner og tjener

Fra senteret vi kaller menneskeheten
la Planen for Kjærlighet og Lys fullbyrdes
Må den forsegle døren til det onde

La Lys og Kjærlighet og Kraft
gjenopprette Planen på jorden


Hør Benjamin Creme snakke om Transmission meditasjon (YouTube)

Transmissiion_Med

Denne boken gir bakgrunnsinformasjon og svar på de fleste spørsmål som stilles i forbindelse med transmission meditasjon. Den finnes også i norsk oversettelse og kan leses gratis på dette nettstedet.
(se bokliste)

Les hva en Visdommens Mester sier om betydningen av de tre store fullmånefestivalene