logo

Vanlige spørsmålCreme

besvart av Benjamin Creme (foto) og av Mesteren-

Hvordan vil vi gjenkjenne Kristus?

Hvorfor fremstår Maitreya forskjellig for ulike mennesker?

Dersom Maitreya fremstår foran 600 mennesker eller enda flere på et av møtene til en religiøs gruppe i Storbritannia, som han gjorde i Edinburgh og York, hvorfor hører vi ikke noe om det i media?

Hvorfor krever Maitreya visse forutsetninger før han kan fremtre offentlig?

Hvorfor er journalister så viktige, hvorfor ikke vanlige mennesker?

Det betyr at før eller siden så er det nødt til å skje?

Er denne skepsisen også kulturelt betinget her i Vesten?

Er ikke Kristus mektig nok til å tre fram for et større publikum uten å ha blitt invitert av et media(som ikke alltid er ærlige?)

Som journalist forstår jeg ikke hvorfor ikke Maitreya selv trer fram og gir sin kunngjøring til pressen?

Kan du kommentere den påstanden at dersom Maitreya ikke oppnår medias samarbeid, så må han til slutt overskygge hele menneskeheten uten en verdensomspennende radio- og TV-sending. Finnes det en sjanse for noe slikt?

Hva kan journalister som har forpliktet seg til å forsøke å bringe Maitreyas lære ut til offentligheten, gjøre for å hjelpe andre journalister som er redde?

Du sier at Maitreya aldri krenker menneskehetens frie vilje. Men hvis han kommuniserer med hele menneskeheten telepatisk på Kunngjøringsdagen vil det være en krenkelse av den frie viljen, så det er en selvmotsigelse.

Betyr forholdet til den frie viljen at innbydelsen må være 100%, eller en høy prosent?

Hvis det er Maitreyas energier som har ført til endringene fram til nå, hva mer kan bli oppnådd ved at han står fram på en pressekonferanse? Vil ikke hans råd være et inngrep i vår frie vilje?

Hvis en Gud av kjærlighet skapte verden, hvorfor er det så mye lidelse?

Har vi mennesker virkelig fri vilje når vi må velge mellom å dele ressursene eller å tilintetgjøre verden?

Hvordan kan vi vite sikkert at Maitreya ikke er den falske Kristus?

Hvordan vet vi at ’din’ Kristus er den du sier han er, og at han ikke er en som forsøker å oppnå en maktposisjon med verdensdominans som mål?

Hvis Maitreya er Kristus, hvem eller hva er da antikrist?

Hvordan kan vi være sikre på at han, Kristus, ikke vil bli avvist?

Vil Maitreya bli en offentlig person?

Hva vil Maitreyas første oppgave være?

Tror du at regjeringene vil akseptere Maitreya?

Hvor mye vil vi se til Maitreya? Vil vi kunne se og høre ham regelmessig på radio og TV og lese om ham i pressen? Vil han ha et offisiellt talerør, en avis eller et magasin?

Vil Kristus reise til alle verdens land? Vil Mestrene også reise rundt i verden?

Da Kristus var her tidligere, gjennomgikk han en del og ble så korsfestet og drept. Hva kan forhindre at det samme vil skje igjen?

Mange som leser Alice Baileys bøker, sier at Kristus ikke kommer tilbake i en kropp, men i menneskenes hjerter.

Synes du ikke at vi er avanserte nok for Kristus-prinsippet, uten å måtte trenge formen (mannen)?

Er noen av Mestrene i kvinnelige kropper?

Når man ser hva menneskeheten har gjort i Kristi navn i fortiden, hva planlegger Kristus å gjøre i fremtiden for å unngå dette?

Jeg tror at sammen med Maitreya kommer det visse store devaer eller engler. Kan du fortelle oss noe om dem og hvilken betydning dette har for menneskeheten nå?

Prinsippet om rettferdig fordeling som du forfekter, lyder som en glorifisert form for kommunisme hvor vi alle blir like fattige. Nøyaktig hva er prinsippet om fordeling?

Du snakker mye om politikk og økonomi, som alt sammen er veldig materialistisk, men er det dette Kristus handler om?

Kan du forklare forholdet mellom disippelen Jesus og Kristus?

Hvilken forbindelse er det mellom Sai Baba og Maitreya?

Hvorfor tillater Hierarkiet at religioner splitter menneskeheten og får dem til å hate hverandre?

Aksepterer du det faktum at fra menneskehetens synspunkt så har vi fri vilje, men fra et guddommelig synspunkt har vi det ikke?

Kan man gjøre fremskritt uten å bruke den frie viljen?

 

Hvordan vil vi gjenkjenne Kristus?

BC:  Hvordan skal vi gjenkjenne ham? Hvordan skal vi være sikre på at den vi ser virkelig er Kristus? Det finnes mange mennesker i verden i dag som formidler en fornuftig og vakker lære, og noen ganger hevder deres tilhengere at de er Kristus. Vi vet at det i dag finnes mange mennesker som hevder at de er Kristus eller Maitreya, og vi vet også at det er forutsagt at før Kristus kommer, vil det være mange falske Kristuser og usann lære om Kristus og at ”dersom noen peker på en mann og sier: ’det er Kristus, se her! eller se der!’ så ikke tro på ham.”

 Ingen kommer til å peke på Kristus og si: ”det er Kristus”. Å gjenkjenne Kristus er opp til hver enkelt av oss. Kristus er legemliggjørelsen av den energien vi kaller Kristusbevisstheten eller Kristusprinsippet, energien til den kosmiske Kristus. Denne energien blir formidlet til oss gjennom Maitreya, Kristus, og i den grad den er manifestert i oss, vil vi gjenkjenne ham.

Han vil vise oss at vårt politiske og økonomiske liv må ta en helt ny retning og bli den åndelige aktiviteten det egentlig er, at vårt utdanningssystem, vår vitenskap og vårt kulturelle liv også må få en ny, åndelig betydning. Det han vil snakke om, vil dekke hele spekteret av menneskelig aktivitet, og det vil være omfanget av hans lære og det universelle ved hans synspunkter som vil gjøre at vi gjenkjenner ham, hans enorme åndelige kraft, hans usedvanlige rene og ubesmittede aura, hans åpenbare kjærlighet og evne til å tjene, på alt dette vil vi kunne gjenkjenne ham.

Mange vil følge Kristus uten å gjenkjenne ham, uten engang å være klar over at han er til stede i vår verden. Men de vil følge denne mannen fordi de tror på det han står for: fordeling av ressursene og brorskap, rettferdighet og frihet for hele menneskeheten. Han vil være talsmann for en type gruppetenkning som er i tråd med disse prinsippene, ikke en predikant fra en forgangen tid. Han har sagt at mange vil bli forbauset over hvordan han fremstår. Han kommer ikke som overhodet for den kristne kirke, eller for noen som helst annen kirke, for den saks skyld. Det kan være at de ortodokse kristne lederne vil bli de siste til å gjenkjenne Kristus. Han er ikke Guds enbårne sønn, men menneskehetens eldre bror og venn.

Hele verdens radio- og fjernsynsnettverk vil bli koblet sammen, og han vil gi sin appell, sin oppfordring, til menneskeheten. Ved å overskygge hele menneskeheten mentalt på samme tid vil han være i kontakt med alle mennesker over alt, og vi vil høre hans ord innvendig uten en lyd, på vårt eget språk. I England vil folk høre ham på engelsk, i Frankrike på fransk, i Russland på russisk osv. På denne måten vil vi vite at han virkelig er Kristus. Dette vil være en gjentakelse av det som engang skjedde i pinsen, men nå i verdensomspennende omfang, og for å feire denne begivenheten vil pinsen bli en av de viktigste festivalene i den nye verdensreligionen som Kristus etter hvert vil introdusere. Det er vår reaksjon på hans appell som vil avgjøre verdens fremtid.

Hvorfor fremstår Maitreya forskjellig for ulike mennesker?

BC: Nesten hver uke* fremstår Maitreya ”ut av løse lufta” på fundamentalistiske, ortodokse releigiøse møter over hele verden, alltid i en form som gruppen kan gjenkjenne (se oversikten over Maitreyas fremtredener). Hvis de er hinduer, fremstår han slik de forstiller seg at Krishna vil se ut, hvis de er jøder, i samsvar med deres forestilling om Profeten, Imam Mahdi eller Messias, og hvis de er buddhister, i samsvar med deres forestillinger om Maitreya Buddha. Han kan endre utseende som han vil. Han kan fremstå som gammel eller ung, mann eller kvinne, lys eller mørk.
På denne måten kan alle identifisere seg med ham. Han snakker til forsamlingen på deres eget språk, og så forsvinner han igjen. Han fremsto på denne måten i juni 1988 i Nairobi, Kenya foran 6000 mennesker som gjenkjente ham som Kristus. Fotografier av denne begivenheten ble vist på fjernsynskanalene CCN og BBC og i andre internasjonale media.

*I tidsrommet mellom 1988 - 2002.

Dersom Maitreya fremstår foran 600 mennesker eller enda flere på et av møtene til en religiøs gruppe i Storbritannia, som han gjorde i Edinburgh og York, hvorfor hører vi ikke noe om det i media?

BC: De menneskene han viser seg for er alltid fundamentalister fra den ene eller den andre trosretningen, de tilhører mange ulike kirkesamfunn, men gjennomgående er de alltid ekstremt dogmatiske i sin tro. Maitreya viser seg for dem for å ’myke dem opp’. Det er fra disse gruppene over hele verden han venter seg den sterkeste motstanden og avvisningen. Dersom han står frem som Verdenslæreren og de forventer en lærer i samsvar med sine egne forventninger, som Kristus, Maitreya Buddha, Krishna, Imam Mahdi eller Messias, da vil de med sine svært fastlåste oppfatninger være tilbøyelig til å avvise ham.
Det viktigste er å skape de helbredende vannkildene, og dette blir gjort først. Når Maitreya har magnetisert vannet, finner han når tiden er inne (det kan ta noen uker) en gruppe fundamentalister i en by i nærheten og viser seg for dem. Han snakker til dem på deres eget språk, og mange helbredelser finner sted i løpet av denne prosessen. Han sier ikke: ”Jeg er Maitreya”, ”Jeg er Kristus” eller ”Jeg er Imam Mahdi”. Han kommer ganske enkelt til syne ut fra intet, i en form som de kan gjenkjenne, slik han gjorde det i Nairobi i Kenya den 11. juni 1988, en tilsynekomst som vi har bilder av.

Maitreya lar det være opp til gruppene å gjenkjenne ham eller ikke, ut fra den tankeformen han har benyttet når han viste seg for dem. Noen av dem vil si: ”Vær forsiktig, det kan være antikrist, før Kristus kommer vil antikrist komme.” Det er derfor de ikke snakker rett ut, og når de ikke sier noe, forteller heller ikke media noe. Av og til har det vært representanter fra religiøse aviser til stede ved disse møtene, men de skriver ikke noe om det. Hvorfor ikke? Jeg tror ikke de vet hva de skal gjøre med denne informasjonen, den er for ’brennbar’.

Enten tror de at det er Kristus, eller så tror de at det er antikrist, eller de er i villrede fordi han ikke har sagt hvem han er. Kanskje 80 prosent av dem tror at de har opplevd Kristus, eller Mahdi, eller Messias, eller hvem det måtte være, og de slår seg til ro med å akseptere det og venter på at det skal skje noe mer i forbindelse med dette. Dette må gjøre noe med bevisstheten deres selv om de ikke snakker om det, bortsett fra seg imellom. Når det omsider ser Maitreya på TV, vil de si: ”Det er han som viste seg for oss, kanskje er han OK likevel, kanskje er han ikke antikrist.”
Tilsynekomsten i Nairobi ble omtalt og fotografert fordi redaktøren for swahili-utgaven av Kenya Times var til stede og beskrev det hele. Det ble plukket opp av forskjellige media og skapte to dagers undring rundt om i verden. I likhet med vanlige menn og kvinner er media svært skeptiske, og profesjonelt er de ikke bare skeptiske, men kyniske til det ekstreme.

Hvorfor krever Maireya visse forutsetninger før han kan fremtre offentlig?

BC: For ikke å krenke menneskehetens frie vilje. Som et resultat av den feilaktige læren kirkene har gitt, forestiller folk seg at Kristus vil komme i en sky ved verdens ende, og at vi vil se opp og skue denne allmektige skikkelsen med septer i hånden og vite at Gud har kommet til jorden. Dette er en fullstendig misforstått ide, dessuten er han ikke Gud. Hvis han hadde kommet på den måten, ville det ha vært den største krenkelse av vår frie vilje.

Menneskenes frie vilje er hellig for Hierarkiet, og selv om det fra vårt synspunkt ville vært til fordel for oss, så krenker Hierarkiet aldri vår frie vilje. Ved hjelp av den frie vilje utvikler vi oss til det vi er som sjeler, nemlig guddommelige. Maitreya sier: "Ikke la noen ta ifra deg din frie vilje. Den er din guddommelige arv." Hvis han skulle komme på noen annen måte enn gjennom en invitasjon, ville han se det som en krenkelse av vår frie vilje. Han må vite at menneskeheten frivillig og med glede er klar for å ta mot hans råd og inspirasjon, ikke kun fordi han er Kristus.

Han sier også: "Ikke tilbe meg. Hvis du tilber meg, setter du meg over deg selv. Jeg er ikke over deg - vi kommer alle fra den samme kilden. Vi tilhører alle den samme guddommeligheten - det finnes bare én guddommelighet." Derfor vil Maitreya heller aldri krenke vår frie vilje, og derfor er jeg sendt ut i forveien for å forberede veien, for å fortelle dere at han er her og for å åpne bevisstheten deres. Min oppgave er å skape håp og forventning slik at han kan tre inn i våre liv uten å krenke vår frie vilje.

Dersom vi forandret oss i morgen ved at vi for eksempel tok fatt på hungersnødproblematikken og for alltid utryddet sult i en verden med overflod, kunne han ha tatt et stort skritt fremover. Da kunne ikke media ha gått glipp av ham. De tror han er tilbakeholden, reservert og vanskelig å kontakte, men det er han ikke. Han venter på at de skal ta visse skritt. De ser ikke og forstår ikke sin rolle eller sitt ansvar. Media representerer menneskeheten og er den måten menneskeheten kommuniserer med seg selv på. De ser det ikke og de sier: "Vi kan bare reagere på hendelser".

Dette er en hendelse de ikke vet hvordan de skal reagere på, fordi de aldri har møtt den tidligere. Kristus har aldri vært til stede i vår verden så lenge media har eksistert! De vet at han er der, de venter bare på at hodet hans skal dukke opp over horisonten, og så vil de handle. Mange velkjente journalister vet at Maitreya er til stede. Ledere for aviser, regjeringer, media og diplomatiske tjenester vet at alt jeg har sagt er sant. Mange kjenner ham, han har møtt hundrevis av diplomater, journalister, medlemmer av regjeringer - du kan stadig høre ordene hans i talene deres.

Hvorfor er journalister så viktige, hvorfor ikke vanlige mennesker?

BC: Uansett hvor skeptiske og kyniske majoriteten av verdens media er, så er de representanter for menneskeheten. Verdens medianettverk er måten menneskene kommuniserer med seg selv på, og derfor er det gjennom media Maitreya må snakke til verden. Det ville vært en overtredelse av vår frie vilje dersom Maitreya stod fram og snakket åpent og direkte til menneskeheten uten at han først var invitert. Derfor må media reagere.

Det betyr at før eller siden så er det nødt til å skje?

Mesteren - - : Det er nødt til å skje, og jo før jo heller. De fleste journalister venter bare på at Maitreya skal komme til syne, så vil de snakke ut.

Er denne skepsisen også kulturelt betinget her i Vesten?

Mesteren - - ; Ja, i høy grad. Det er en innebygget skepsis i Vestens rasjonelle bevissthet - som man tror er mer rasjonell enn den faktisk er - og kanskje er den også ansett for å være mer rasjonell enn bevisstheten i Østen. Det er en tendens i Østen til å se på det åndelige som en del av livet, og det er en tendens i Vesten til å vike tilbake for å blande det åndelige med det verdslige.

Er ikke Kristus mektig nok til å tre fram for et større publikum uten å ha blitt invitert av media,(som ikke alltid er ærlige?)

BC: Det er ikke et spørsmål om Kristus’ styrke eller makt. Det er et spørsmål om menneskehetens frie vilje, som er hellig for Kristus, og som ikke må krenkes. Derfor trenger han å bli invitert for å kunne tre åpent fram.

Som journalist forstår jeg ikke hvorfor ikke Maitreya selv trer fram og gir sin kunngjøring til pressen?

BC: Hvis Han gjorde det, ville han ikke bli trodd mer enn andre som hevder at de er Kristus. (Du ville ha blitt overrasket over hvor mange det finnes i verden i dag som tror at de er Kristus.) Det er ikke så enkelt. Hvis Maitreya tok kontakt med deg eller en annen journalist, måtte du gjøre deg opp din egen mening om han var Kristus eller ikke. Han treffer mange journalister som ikke gjør det kjent.

Kan du kommentere den påstanden at dersom Maitreya ikke oppnår medias samarbeid, så må han til slutt overskygge hele menneskeheten uten en verdensomspennende radio- og TV-sending. Finnes det en sjanse for noe slikt?

BC: Nei, det finnes ingen mulighet for at Maitreya vil gjøre noe slikt, det ville bety en krenkelse av vår frie vilje. Etter pressekonferansen, som vil være en forløper for Kunngjøringsdagen, forventer han  at media vil samarbeide fullt ut, om så kun som et svar på publikums interesse og krav.

Hva kan journalister som har forpliktet seg til å forsøke å bringe Maitreyas lære  ut til offentligheten, gjøre for å hjelpe andre journalister som er redde?

Mesteren- - :Sette et eksempel. Ingenting virker så sterkt som et eksempel. Hvis en journalist av anseelse var modig nok til å stå fram med hva han/hun vet og har opplevd - og det finnes mange - så ville andre snart følge etter. Det er bare et spørsmål om tid.

Du sier at Maitreya aldri overtrer menneskehetens frie vilje. Men hvis han kommuniserer med Hele menneskeheten telepatisk på Kunngjøringsdagen vil det være en krenkelse av den frie viljen, så det er en selvmotsigelse.

BC: Med all respekt, så er det ikke en selvmotsigelse. Maitreya vil kommunisere telepatisk på Kunngjøringsdagen kun som en respons på vår invitasjon gjennom media, som er våre representanter. Siden mai 1982 er det mangelen på en slik invitasjon som har utsatt Kunngjøringsdagen. Av samme grunn vil Kunngjøringsdagen bli foranlediget av en pressekonferanse hvor alle nasjoner vil være representert med media og andre som allerede har opplevd Maitreya.

Betyr forholdet til den frie viljen at innbydelsen må være 100%, eller en høy prosent?

BC: Det betyr at et tilstrekkelig antall av de store media-nettverkene i verden for eksempel må bli enige om å lage en pressekonferanse hvor Maitreya vil kunne presentere bevisene for at han er den han er. (Han sier det ikke, det er jeg som sier det.) Dette ville føre til en verdensomspennende fjernsynssending hvor alle vil kunne se ham og han vil kunne snakke direkte til verden. Vi er på det stadiet at folk bare så vidt har begynt å fatte at han er her.

Hvis det er Maitreyas energier som har ført til endringene fram til nå, hva mer kan bli oppnådd ved at han står fram på en pressekonferanse? Vil ikke Hans råd være et inngrep i vår frie vilje?

BC: Nei. Vi er ikke tvunget til å følge hans råd (selv om vi ville være virkelig dumme om vi ikke gjorde det). Det er en grense for hva Maitreya kan utrette innen karmas lover uten menneskenes samarbeid og samtykke. Av den grunn er hans fremtreden for verden nødvendig for at han skal kunne oppfylle sin oppgave. Ikke bare det, at menneskene aksepterer ham er essensielt slik at vi arbeider for det guddommelige med ansvarsbevissthet og velvilje. 

Hvis en Gud av kjærlighet skapte verden, hvorfor er det så mye lidelse?

BC: Da menneskeheten ble skapt, ga skaperen oss fri vilje. Uten den frie vilje kan vi aldri utvikle oss. Vår lidelse er et resultat av loven om årsak og virkning (karmaloven). Dersom vi misbruker vår guddommelige frie vilje (hvilket vi gjør), så vil vi lide, og vi vil fortsette å lide til vi lærer harmløshet.

Har vi mennesker virkelig fri vilje når vi må velge mellom å dele ressursene eller å tilintetgjøre verden?

BC: Det er nettopp ved å ta dette valget at menneskene bruker sin frie vilje. Det blir antydet i spørsmålet at trusselen om tilintetgjørelse holdes over menneskene hvis vi ikke begynner å fordele ressursene. Trusselen er der selvfølgelig, men den kommer fra menneskene selv, fra våre handlinger, og ikke fra noen ytre instans.

Hvordan kan vi vite sikkert at Maitreya ikke er den falske Kristus?

BC: Det finnes ikke bare én falsk Kristus. Det finnes flere velkjente lærere som enten selv tror at de er Kristus eller som blir ansett for å være det av sine tilhengere, og bare ut fra mine egne erfaringer kjenner jeg til mange mennesker som er offer for selvbedrag og som er overbevist om at de er Kristus. Kritisk sans og åndelig gjenkjennelse er nøkkelen. Jeg tror at på Kunngjøringsdagen, under overskyggingen og den telepatiske kontakten som vil bli opprettet med hele menneskeheten på samme tid, vil du ikke være i tvil om hans sanne status. Et tre må bedømmes etter de fruktene det bærer, og det er ut fra hans kjærlighet, hans visdom, hans åndelige kraft og hans innsats for menneskeheten at dere vil gjenkjenne Maitreya og kjenne ham for hva han er.

Hvordan vet vi at ’din’ Kristus er den du sier han er, og at han ikke er en som forsøker å oppnå en maktposisjon med verdensdominans som mål?

BC: Dette er et spørsmål jeg ofte får fra fundamentalistiske kristne. Et tre må bedømmes etter de fruktene det bærer, og Kristus må gjenkjennes ut fra sine ord og handlinger, og fremfor alt ut fra sin energi. Dersom ett menneske kunne oppnådd verdensdominans (noe jeg tviler på i dagens verden), da kunne det bare vært en av samme kaliber som Kristus. Fundamentalistene er selvfølgelig redde for at Maitreya kanskje er antikrist, en feilaktig antakelse som jeg har omtalt mange ganger, både her og andre steder. Jeg hevder at på Kunnngjøringsdagen, gjennom den mentale overskyggingen av hele menneskeheten (noe som vil være en opplevelse for alle mennesker av det som en gang skjedde i pinsen) vil alle – også fundamentlistene – vite at Maitreya er Kristus.

Hvis Maitreya er Kristus, hvem eller hva er da antikrist?

BC: Ifølge den tidløse visdomslære er antikrist ikke et individ som lever på et bestemt tidspunkt i historien, men en kraft som frigis før Kristi komme. Den kommer for å bane vei for de oppbyggende kreftene til Kristus ved å bryte ned de gamle krystalliserte formene som blokkerer for ny vekst i samfunnet. Selv om antikrist er en energi, manifesterer den seg også gjennom individer: den har gjort det opp gjennom historien, mest tydelig gjennom keiser Nero i Romerriket, og i den senere tid gjennom Hitler og noen av hans nærmeste medarbeidere. Under andre verdenskrig da aksemaktene ble overvunnet, ble antikrist sitt arbeid fullført for denne tidsalderen og vil ikke manifesteres igjen før om 3000 år.

Antikrist eksisterer, ikke som et individ som kommer før Kristus, men som en kraft. Grunnleggende sett er antikrist det første, eller viljes-aspektet, av Gud i sin destruktive form. Det er den energien som bryter ned og på den måten baner vei for de nye energiene til Kristus. Antikrist-energien feier bort gamle, utdaterte strukturer og forbereder veien for de kommende kreative kreftene. Denne destruktive kraften har allerede manifestert seg gjennom de katastrofene som har herjet på planeten - verdenskriger, millioner som sulter, jordskjelv og andre naturkatastrofer.

Hvordan kan vi være sikre på at han, Kristus, ikke vil bli avvist?

BC: Svaret er naturligvis at vi ikke kan være sikre. Men det er opp til oss å sørge for at han ikke blir avvist. Det er hans oppgave å gi råd og veiledning, men vi må følge ham frivillig, ellers kan han ikke gjøre noe. Han er bundet på hender og føtter i henhold til Loven. Avgjørelsen ligger hos menneskeheten. Valget er vårt, men som jeg har forklart, har vi ikke noe annet alternativ enn å gå videre gjennom rettferdig fordeling og samarbeid, og det er dette Kristus vil formidle. Menneskeheten er nå virkelig ute å kjøre. Vi har kommet opp i et uføre, og det finnes ikke noen vei ut av dette, det er soleklart. Det har gått så langt at alle uutdannede og de fleste velutdannede mennesker nå er livredde for fremtiden. De ser ikke noe annet enn en fremtid preget av en eller annen form for tilintetgjørelse: på grunn av forurensning, økologiske ødeleggelser, sultkatastrofer, overbefolkning, atomkrig, eller en kombinasjon av alle disse.

Det finnes overhodet ikke noen utvei. Kristus kommer med en rekke forslag som vil medføre en total nyorientering av menneskelige tanker og følelser. Hvis vi følger dette, beveger vi oss fremover. Vi kan også avvise forslagene. Det er opp til oss. Han sa nylig: ”Mange vil akseptere meg, men ikke alle. Likevel vil lysets hær, som er med meg, med sikkerhet seire.”

Og for lenge siden sa han: ”Slutten er kjent fra begynnelsen” og man kan gå ut fra, selv om man ikke kan si (jeg kan ikke si med noen autoritet): ”Nei, han vil ikke bli avvist denne gangen. Han vil bli akseptert av menneskeheten”. Jeg vet at han er kommet på det tidligst mulige tidspunktet, men ikke for tidlig. Forberedelsene har pågått i mange år. Hierarkiets ytre fremtreden startet faktisk så langt tilbake som i 1860. Visse disipler sto fram, slike som H. P. Blavatsky og andre, og disse har frigitt den nye tids lære. Jeg mener ikke bare den esoteriske læren. Jeg mener nye ideer innen filosofien, innen politikken, innen økonomien osv. Menneskeheten er nå voksen og forberedt på en helt annen måte enn tidligere (da Kristus kom i Palestina). Erfaringene fra Fiskenes tidsalder, utbredelsen av utdannelse over hele verden og moderne kommunikasjonsteknologi har for første gang gjort det mulig for en lærer å komme og snakke til en voksen verden. Så håpet er (og jeg vil si at det nesten er et sikkert faktum) at menneskeheten ikke vil avvise ham.

Anmerkning fra Benjamin Creme: Etter at ovenstående svar ble gitt, har Maitreya selv i mange av sine budskap gjort det klart at han ikke er i tvil om menneskenes respons. I budskap nr. 11 sier han: ”Mitt hjerte kjenner deres reaksjon, forteller meg deres valg, og gir meg stor glede.” I budskap nr. 65 er han tydelig: ”Mine venner, vær derfor ikke redd for at menneskeheten skal avvise meg, mine planer er trygge i deres hender.” I budskap nr 77: ”Jeg vet at det i menneskenes indre finnes et guddommelig vesen, og dette vesenets plan er at kjærlighet og rettferdighet skal seire. Siden dette er slik, er sluttresultatet sikret.” I budskap nr. 78: ”Men, mine venner, jeg vet på forhånd hva svaret deres er, og hva dere vil velge. På grunn av kjærligheten – den kjærligheten til deres brødre og søstre som dere har i hjertet – frykt ikke, mine kjære, for dere kommer til å velge det rette.”

Vil Maitreya bli en offentlig person?

BC: Ja, han vil bli en kjent talsperson, både stimulansen bak og talsmannen for en viss type helhetstenkning, opptatt av fordeling, brorskap og rettferdighet, som vil dekke det politiske, økonomiske, det sosiale og også det filosofiske, religiøse og vitenskapelige området - hele registeret. (Se Maitreyas prioriteringer og lære) Det er virkelig en som favner over hele spekteret av menneskelige behov du skal se etter. Han vil bli talsmann for denne type tenkning og for prinsippene som må styre våre liv i den nye tid: fordeling, rettferdighet, frihet, samarbeid, velvilje. Vi kommer til å forstå at alt dette er Vannmannens prinsipper. Med ett ord kan du kalle det syntese eller universalitet.

Hva vil Maitreyas første oppgave være?

BC: Først vil han være opptatt av å inspirere menneskeheten til å skape de forhold hvor verdensfreden kan garanteres. Han vil vise at dette først og fremst krever at vi aksepterer prinsippet om fordeling. Dette vil sikre en utjevning av de ubalansene som i dag forårsakes av de enorme forskjellene i levestandard mellom industrialiserte land og utviklingsland. Hans umiddelbare forslag vil være å lansere et akutt bistandsprogram for å hjelpe de millioner av mennesker som sulter i den tredje verden. Så, i løpet av de neste årene vil en reorganisering av samfunnet etter mer rettferdige retningslinjer danne grunnlaget for en ny sivilisasjon. Han vil inspirere menneskeheten til å skape en ny verden. Hans første oppgave består i virkeligheten av gjenoppbygning.

Tror du at regjeringene vil akseptere Maitreya?

BC: Noen vil utvilsomt gjøre det, mens andre vil bruke lengre tid på å akseptere hans råd. Jeg tenker da på land som Russland og Kina, som ikke har noen religiøs bakgrunn å nærme seg ham utifra. Menneskene i disse landene, derimot, som menneskene andre steder i verden, vil tvinge sine ledere til å iverksette prinsippet om fordeling av ressursene. På en svært virkelig måte, på tross av mangelen på personlig frihet, er disse landene allerede nærmere gjennomføringen av fordeling og rettferdighet enn demokratiene i Vesten.
 

Hvor mye vil vi se til Maitreya? Vil vi kunne se og høre ham regelmessig på radio og TV og lese om ham i pressen? Vil han ha et offisiellt talerør, en avis eller et magasin?

BC: Det vil ikke være noe offisielt 'talerør', et offisielt magasin eller noe som helst for Maitreya. Siden han er en rådgiver, en lærer, vil han ofte opptre i radio og på TV: han vil bli sitert i aviser og så videre. Hans lære vil hovedsakelig bli gitt via fjernsyn og radio. Dette er åpenbaringsfasen som Mesteren D.K. via Alice A. Bailey forutsa ville starte en gang etter 1975.

Vil Kristus reise til alle verdens land? Vil Mestrene også reise rundt i verden?

BC: Noen vil og andre vil ikke. Visse Mestre har blitt utpekt til spesielle posisjoner i spesifikke sentre, de fem store åndelige sentre (London, Darjeeling, Tokyo, Geneve, New York) og to mindre. Kristus vil derimot utføre en reise, jeg vet ikke hvor snart etter Kunngjøringsdagen, til alle land i verden, slik at vi alle vil få muligheten til å se ham mer personlig.

Da Kristus var her tidligere gjennomgikk han en del  og ble så korsfestet og drept. Hva kan forhindre at det samme vil skje igjen?

BC: Det er svært vanskelig å korsfeste en som du ikke kan se, og Maitreya kan forsvinne og komme tilsyne som det passer ham. Du kan avfyre en kanonkule mot ham, men den vil bare prelle av og falle til jorden. Han har skapt sitt eget legeme, og hvis du kan skape din egen kropp, kan du holde den intakt. Han er usårbar.

Mange som leser Alice Bailey's bøker sier at Kristus ikke kommer tilbake i en kropp, men i menneskenes hjerter.

BC: I Alice A. Baileys bok The Reappearance of the Christ, sier Mesteren D.K. ganske uttrykkelig at han snakker om Kristus fysiske tilstedeværelse i vår verden. Dette, sier han, er en av de viktigste erklæringene i boken. Kristus, understreker han, vil være i et fysisk legeme, synlig for alle.

Synes du ikke vi er avanserte nok for Kristus prinsippet, uten å måtte trenge formen (mannen)?

BC: Ta en titt på verden og finn det ut selv. Hvordan synes du vi forholder oss til Kristus-prinsippet, gitt atomkonfrontasjonen mellom øst og vest, de millioner som sulter, de tusen millioner fattige? På grunn av kjærligheten til menneskeheten har mannen, Menneskesønnen, velsignet oss med sitt nærvær. Vi er virkelig heldige. Dessuten er hovedgrunnen for hans fysiske tilbakevending å lede sin gruppe, Det Åndelige Hierarkiet av Mestre, tilbake inn i vår verden.

Er noen av Mestrene i kvinnelige kropper?

BC: Tiden er ikke moden for det ennå. Alle Mestrene tar i sin siste inkarnasjon et mannlig legeme, og det er bestemte energetiske grunner for at det må være slik. En Mester er en fullstendig sjelsdominert personlighet. På sjelsnivå finnes det ikke noe slikt som kjønn, mann eller kvinne. Dette er bare polaritet, positiv og negativ, av samme energi. Mesteren har brakt disse i fullstendig balanse, så på en måte er de verken menn eller kvinner. De tar et mannlig legeme på grunn av dets energetiske kvaliteter. Forholdet mellom ånd og materie på denne planeten er på dette stadiet slik at de kraftfullt må forankre det positive aspektet av denne energien som en balanse til det negative aspektet som representeres av materien. Om ca. 350-400 år vil dette forandres. Det er en gradvis prosess, og det energetiske forholdet mellom ånd og materie vil da endres slik at det gir Mestrene anledning til å ta kvinnelige kropper, noe de da vil gjøre.   

Når man ser hva menneskeheten har gjort i Kristi navn i fortiden, hva planlegger Kristus å gjøre for å unngå dette?

BC: Hovedsakelig: å være tilstede. Man kunne gi et foredrag om Kristus sine planer, lære og arbeid i den kommende tid og inspirere menneskeheten til å forandre retning, men den store forskjellen denne gangen er det faktum at han har lovet å bli hos oss til slutten av Vannmannens tidsalder dvs i ca 2500 år. Ingen teologer eller prester vil derfor behøves for å tolke (eller mistolke) hans lære. 

Jeg tror at sammen med Maitreya kommer det visse store devaer eller engler. Kan du fortelle oss noe om dem og hvilke betydning dette har for menneskeheten nå?

BC: Kristus ble kalt, både av Gautama Buddha og Paulus, "læreren for både engler og mennesker", og det er nettopp hva han er. Han er like mye en lærer for devaene som han er det for den menneskelige evolusjon. Som Mesteren D.K. har vist (i bøkene gjennom Alice Bailey) vil han bringe inn i verden (faktisk har han allerede gjort det) visse store devaer som vil arbeide i nær forbindelse med menneskeheten og lære oss mange aspekter ved kunsten å leve.

Prinsippet om rettferdig fordeling som du forfekter lyder som en glorifisert form for kommunisme hvor vi alle blir like fattige. Nøyaktig hva er prinsippet om fordeling?

BC: For det første, jeg er ikke sikker på at det er målet for kommunismen at "vi alle blir like fattige", men ganske enkelt likeverdige. Hvorvidt denne likeverdigheten alltid blir oppnådd er et annet spørsmål, men ganske visst er sosial rettferdighet et prisverdig mål, og hvis det var forbundet med individuell frihet, tror jeg få i Vesten ville være uenige i det. Slik jeg ser det er behovet for fordeling av ressursene selvinnlysende, det er så mange mennesker i verden, omlag fem milliarder, med forskjellige behov avhengig av størrelsen på nasjonen og graden av selvforsynthet. Disse nasjonene vokser og produserer mye mat, råvarer, energi og teknologi, ofte langt mer enn deres individuelle behov, og de søker derfor å selge overskuddet (det er anslått et overskudd av mat på 10 % per innbygger i verden). Mange av de fattige landene (vanligvis tidligere kolonier) er langt fra selvforsynte og kan som oftest ikke produsere nok mat til sine innbyggere, som derfor som en konsekvens blir de som sulter i verden. Er det ikke bare enkel, sunn fornuft, for ikke å snakke om enkel kristen (eller buddhistisk eller jødisk) medlidenhet, for de rike nasjonene å dele overskuddet med de fattige nasjonene og dermed forhindre elendigheten og det skammelige faktum at det oppstår sultkatastrofer midt i overfloden? (Se intervju med Benjamin Creme: Økonomisk urettferdighet og sosial omveltning, er rettferdig fordeling av ressursene svaret) Kristus sier i budskap nr. 82: "Når du deler, gjenkjenner du Gud i din bror" og i budskap nr. 52: "Ta din brors nød som en målestokk for dine handlinger og løs verdens problemer. Det finnes ingen annen vei". Han burde vite det. Sann lykke ligger ikke i demokrati eller kommunisme, men i en bevissthet som er fri for enhver ideologi.

Du snakker mye om politikk og økonomi
, som alt sammen er veldig materialistisk, men er det dette Kristus handler om?

BC: Ja visst. Absolutt. Det er det virkelig. Det er ikke hovedsakelig som en religiøs leder han er kommet. Du kan heller se etter ham som en underviser, i ordets videste forstand, som en talsmann for forandringer i vårt politiske, økonomiske og sosiale liv. Alt dette er i prinsippet åndelighet. Åndelighet refererer ikke bare til religiøse saker. Alt som løfter menneskene opp på et høyere nivå, enten på det fysiske, emosjonelle, mentale eller intuitive plan, er åndelig. Vi må utvide vårt begrep om hva som er åndelig for å kunne gjenkjenne Kristus.

Han kommer for å vise oss at et åndelig liv kan utspille seg på ethvert område av menneskelig eksistens, ikke bare på de religiøse områdene, at den vitenskapelige veien til Gud, som han vil undervise i, er bred nok og variert nok til å romme alle mennesker.

I fremtiden vil alle komme til å erkjenne livets åndelige fundament, og de vil søke å gi uttrykk for dette gjennom sitt arbeid. Der hvor i dag bare seere og mystikere kjenner den sanne meningen bak virkeligheten, vil etter hvert alle mennesker oppleve dette på sin egen måte. Ikke alle mennesker er religiøse, religion er en metode, en spesifikk vei. Kristus vil vise oss at vi alle kan nå fram til en bevissthet om Guds veier. Han vil vise oss den vitenskapelige veien til dette, innvielsesveien, og med veiledning og stimulans fra Kristus og hans disipler skal vi i denne kommende tidsalder kjenne Gud, virkelig kjenne og se Gud. Store grupper av menneskeheten vil stå foran innvieren, verdens Herre, og vil således se Faderens ansikt, Guds ansikt. Dette er et okkult faktum og er det løftet som ble gitt av Kristus til verden. Dette vil være hans hovedfunksjon i den kommende tidsalder: lede menneskeheten inn i sjelenes rike, eller Guds rike, som allerede eksisterer og alltid har eksistert, i form av Mestrene og de innviede i Hierarkiet. Under Kristus' veiledning vil vi alle tre inn i det riket. Det er hans oppgave å etablere Guds rike på det ytre plan. Han vil oppfylle denne oppgaven hvis vi reagerer på tidens behov, som betyr en omforming av samfunnet i tråd med mer åndelige og rettferdige retningslinjer.

Kan du forklare forholdet mellom disippelen Jesus og Kristus?

BC: Disippelen Jesus, som nå er Mesteren Jesus, ble født i Palestina som en tredjegrads innviet. De fem store innvielsene som tar oss frem til frigjørelsen, utspiller seg symbolsk i Jesu liv. Det er dette evangeliet egentlig handler om. Dette er en svært gammel historie som har blitt presentert for menneskeheten om og om igjen i forskjellige former, lenge før Jesu tid.

Han var, og er fortsatt, en disippel av Kristus, og han ga et stort offer ved å stille sin kropp til disposisjon slik at Kristus kunne benytte den. Ved den okkulte overskyggingsprosessen tok Kristus, Maitreya, over og virket gjennom Jesu kropp fra dåpen av.

I sin neste inkarnasjon, som Apollonios fra Tyana, ble Jesus en Mester. Han lever nå i en syrisk kropp som er omtrent 600 år gammel, og han har sin base i Roma. De siste 2000 år har han hatt et meget nært samarbeid med Kristus og har spart ham for tid og krefter når det har vært mulig. Dessuten har han en spesiell oppgave i forhold til de kristne kirkene. Han er en av de Mestrene som meget snart vil komme tilbake for å arbeide åpent i vår verden og ta over St. Peters trone i Roma. Han vil forsøke å forandre de kristne kirkene, i den grad de er fleksible nok til å gi en korrekt respons på den nye virkeligheten som tilbakekomsten til Kristus og Mestrene vil skape.

Jeg er redd kirkene har beveget seg svært langt bort fra den religionen som Kristus innstiftet; den dreide seg om rettferdig fordeling, om kjærlighet, om brorskap og om riktige mellommenneskelige relasjoner. Men denne monolittiske institusjonen har vokst opp i navnet til denne enkle mannen og omformet hans enkle lære til … vel, dere vet hvilken lære den har spredd.

Hvilken forbindelse er det mellom Sai Baba og Maitreya?

BC: Kristus er en planetarisk avatar, Sai Baba er en kosmisk avatar. Han er en åndelig regent som er sendt inn i verden av Verdens Herre, Sanat Kumara i Shamballa. En regent er stedfortreder for en konge. På samme måte er en åndelig regent ’stedfortreder’ for Gud, for Logos, hvis refleksjon er Sanat Kumara. Sai Baba legemliggjør kjærlighetsenergien på kosmisk nivå (Kristus legemliggjør denne energien på det planetariske nivå), og hans arbeid består delvis i å forberede menneskeheten på arbeidet til Kristus.

 Ved å vekke kjærlighetsprinsippet i menneskeheten, vil Sai Baba forberede menneskene på innvielsesarbeidet til Kristus. Som hierofanten eller innvieren ved de to første innvielsene, vil Kristus gradvis lede menneskeheten ut av det rent menneskelige riket og inn i Hierarkiet, sjelenes rike eller gudsriket. Dette er hans viktigste oppgave i den kommende Vannmannens tidsalder. Disse to store har daglig kontakt og arbeider sammen i absolutt harmoni om den samme oppgaven, som er menneskehetens evolusjon.

På denne YouTube videoen kan du høre Benjamin Creme snakke om Sai Baba.

Hvorfor tillater Hierarkiet at religioner splitter menneskeheten og får dem til å hate hverandre?

BC: Det er ikke Hierarkiets oppgave å tillate eller forby noen bestemt handling fra menneskehetens side. Vi har fri vilje som de ikke krenker. De er våre eldre brødre og søstre, men de kan ikke leve livene våre for oss, like lite som foreldrene kan leve sine barns liv. Gradvis, ved hjelp av den lidelsen som kommer som en følge av hat og splittelse, vil vi lære harmløshet og dermed riktige mellommenneskelige forhold.

Aksepterer du det faktum at fra menneskehetens synspunkt så har vi fri vilje, men fra et guddommelig synspunkt har vi det ikke?

BC: Til og med fra et guddommelig synspunkt har vi begrenset fri vilje. Fri vilje skyldes i virkeligheten loven om årsak og virkning, som styrer alt liv på jorden. Enhver tanke og handling gir opphav til en rekke årsaker. På godt eller ondt danner virkningene av disse årsakene livene våre. Alt som hender oss er et resultat av vår respons på ytre stimuli. Vi kan ikke forandre påvirkningen, men vi kan forandre vår reaksjon på den. Slik vil den måten vi reagerer på prege livene våre - vi har virkelig kontrollen. I en større, videre, kosmisk forstand finnes en form for forutbestemmelse fordi det finnes en plan. Planen er ikke laget av trangsynte matematikere, men av super-matematikere, som tillater åpninger i planen.

Disse åpningene kan fylles inn av menneskeheten, fordi det ikke dreier seg om en død, rigid plan, men en kreativ plan. Vi er del av planen, så våre kreative bidrag er også en del av den. I den forstand har vi fri vilje. Når vi blir innviede, trer vi til en viss grad inn i Logos’ bevissthet, og etter hvert som vi gjør fremskritt i innvielsesprosessen beveger vi oss stadig dypere og dypere inn i Logos’ bevissthet, og derfor i hans evolusjonsplan. Når vi vet og forstår, har vi kontroll. Bevissthet gir oss omsider kontroll over hendelsene i livene våre, og da har vi virkelig fri vilje. Inntil da finnes det en potensiell, men like fullt reell, fri vilje.

Kan man gjøre fremskritt uten å bruke den frie viljen?

BC: Nei. I virkeligheten har vi bare potensialet til en fri vilje. Fri vilje kan bare virke når vi tar beslutninger basert på valg. Dette forutsetter en evne til å tenke, og slik vil den frie viljen først manifestere seg når folk tenker - noe som menneskeheten som helhet nå begynner å gjøre.

 Den riktige bruken av den frie viljen legger til rette for en klart definert, individuell og unik person, noe som er nødvendig for utviklingsprosessen. Uten denne individualiteten har vi ingen frihet, ingen fri vilje og ingen mulighet for utvikling. Det er den frie viljen som gjør det mulig for oss å utvikle oss, den gjør det også mulig for oss å ødelegge. Den korrekte benyttelsen av den frie viljen skaper en klart definert anskueliggjørelse av sjelens individualitet.

Se esoterisk filosofi:

Hva er en Visdommens Mester?