Esoterisk filosofi - i korte trekk Ordet 'åndelig', som vanligvis blir assosiert med en eller annen form for religion eller religiøs praksis, har egentlig en mye videre betydning; "All aktivitet som driver mennesket fremover mot en form for utvikling - fysisk, emosjonell, intuitiv, sosial - hvis det er et framskritt fra den nåværende tilstand, er dypest sett åndelig av natur." (sitat Mesteren Djwal Khul gjennom Alice A Bailey). Definert på denne måten er ethvert ord, enhver tanke og handling potensielt åndelig og i stand til å forbedre de menneskelige vilkår. Fra uminnelige tider har en åndelig lære, kjent som den Tidløse Visdomslære eller 'esoterisk filosofi' blitt formidlet fra generasjon til generasjon, vanligvis i muntlig form fra lærer til elev. Den har vært inspirasjonskilden for kunst og vitenskap i utallige sivilisasjoner. Den er også det felles fundamentet for alle verdens religioner. I større krisetider blir denne læren frigitt i mer omfattende og åpne former. I løpet av de siste 100 år har den Tidløse Visdomslære blitt formidlet gjennom individer som Helena Blavatsky, grunnleggeren av det Teosofiske Samfunn, og senere av Alice A. Bailey og Helena Roerich. I 1948 ble Kristus’ nært forestående tilbakekomst beskrevet i Alice A. Baileys bok "The Reappearance of the Christ".

Universet som Energi

At alt er energi som vibrerer i forskjellige frekvenser, er en erkjennelse som aksepteres av stadig flere og som forandrer mange menneskers syn på livet. Vitenskapsfolk kan nå demonstrere at energi og materie er forskjellige tilstander av den samme realitet. Som en syntese av østlig og vestlig filosofi, er den esoteriske lære vitenskapen om menneskets og naturens evolusjonsprosess - sett fra et energimessig og bevissthetsmessig synspunkt. Den presenterer en systematisk og omfattende redegjørelse for den energetiske struktur i universet og menneskets plass i denne. Den innbefatter også hvordan man kan forstå og arbeide med disse energiene, som har sitt utspring i de høyeste kilder. Den esoteriske lære forutsetter at Gud er totalsummen av alle lover, samt alle energier som styres av disse lover, hvilket utgjør alt i det manifesterte og det umanifesterte univers - alt vi kan se og alt som ikke er synlig. Mennesket er en Gnist av Gud, en Ånd som utrykker seg gjennom sin Sjel og en personlighet sammensatt av et mentalt, et emosjonelt og et fysisk legeme. Hver og en av oss er i essens guddommelig, men de fleste individer erkjenner og demonstrerer bare i liten grad denne guddommeligheten.

Loven om Gjenfødelse

Gradvis manifesterer vi denne guddommeligheten gjennom den prosessen som kalles gjenfødelse eller reinkarnasjon. Slik barn starter skolen på førskolenivå, begynte vi på et svært grunnleggende menneskelig plan, uten å erkjenne vår sanne åndelige arv. Gjennom opplevelsene fra talløse liv, levd i mange land, med forskjellig kulturell og religiøs oppfostring, i både manns- og kvinnekropper, får vi mange erfaringer. Gjennom suksess og feiltrinn beveger vi oss framover på vår utviklingsreise tilbake til vår Opprinnelse, mens fruktene av hvert liv forblir med oss. Metoden som benyttes i dette "undervisningssystemet" er Loven om Årsak og Virkning (eller i østlige termer; "karma"), fremstilt i Bibelens ord ; "som du sår, skal du høste". Med den moderne fysikken som utgangspunkt kan Loven om Årsak og Virkning sammenfattes på følgende måte; "For enhver hendelse finnes det en tilsvarende og motsatt reaksjon". Enhver tanke og handling er opphav til en årsak som uunngåelig fører til visse virkninger, - enten til det bedre eller til det verre. Ved å forstå og ved å arbeide med denne upersonlige Loven om Årsak og Virkning, kan vi lære å ta bedre valg og gradvis ta kontroll over vår egen skjebne. Trinnene i denne gradvise selv- mestringen markeres av store bevissthetsutvidelser kjent som innvielser. De fører til en stadig utdypende og mer omfattende visjon og kunnskap om realitetenes sanne natur. Jesu liv representerer disse innvielsene i symbolsk form gjennom Hans fødsel, dåp, transfigurasjon, korsfestelse og oppstandelse. Et individ som tar den 5. innvielse (oppstandelsen), blir kalt en Mester, hvilket innebærer at Han har gjort alle de erfaringer som livet i denne verden muliggjør, og gjennom denne prosessen har han/hun tilegnet seg fullstendig herredømme over seg selv. En Mester trenger ikke lenger å inkarnere, men kan frivillig vende tilbake i tjeneste for menneskeheten og Guds Plan.

Åndelig Hierarki

Mestrene, som sammen utgjør det Åndelige Hierarki, ivaretar den Guddommelige Plan for denne planeten. De har gjennom tidene inspirert individer til store menneskelige prestasjoner, arbeider bak kulissene gjennom Sine disipler, og er engasjert innenfor alle områder av menneskehetens bestrebelser. Mestrene veileder og underviser, men det er menneskeheten selv som av egen frie vilje skaper hver nye sivilisasjon. Det Åndelige Hierarki har alltid sent en Lærer for å vise vei når menneskeheten når avgjørende og kritiske punkt i sin utvikling. Opp gjennom historien har det vært mange av disse store åndelige budbringere; Krishna, Buddha og Kristus er kun noen få av dem. Nå, i denne kritiske tid, vender Mestrene tilbake til den ytre verden for første gang på utallige årtusener, sammen med "Mestrenes Mester", lederen for det Åndelige Hierarki, Maitreya. Menneskehetens respons på dette ekstraordinære stimuli vil skape den nye, kommende sivilisasjon.

Hva er en Visdommens Mester ?

Visdommens Mestre er en gruppe fullkommengjorte individer som har veiledet og holdt oppsyn med menneskehetens utvikling i talløse årtusener, mens de har levd "bak i kulissene", i verdens fjell og ørkenområder. For første gang på mange tusen år er de nå i ferd med å komme til syne i vår verden. Deres leder er Maitreya, Mestrenes Mester, som nå lever i blant oss. Det er nå (2001) allerede 15 Mestre, inkludert Maitreya, tilstede i verden. Etter hvert vil det være 40 Mestre som vil leve åpent blant menneskene. De første fem kom allerede i 1975 (til London, Tokyo, Darjeeling, Geneve og New York), og ikke lenge etterpå kom to Mestre til, en i Moskva og en i Roma. Blant de første Mestrene som vil introduseres til verden vil man finne Mesteren Jesus, Koot Hoomi(kjent som disippelen Johannes) og Moroya(disippelen Peter). Se ellers ordlisten og 5 artikler av en Visdommens Mester.  

Hvem er Kristus ?

I den esoteriske tradisjon er ordet "Kristus" ikke navnet på et individ, men en stilling eller funksjon innen det Åndelige Hierarki. Den nåværende innehaveren av dette embetet, Maitreya, har vært Kristus de siste 2600 årene, og vil fortsette å holde denne posisjonen gjennom hele Vannmannens tidsalder d.v.s. omtrent 2500 år til. Maitreya er den "eldste bror" i den menneskelige familie, og har forlengst fullendt og manifestert den guddommelighet som er latent i oss alle. Han kommer i vår tid for å åpenbare et nytt aspekt av Gud, og for å lede menneskeheten gjennom den neste fasen av den åndelige reise. I Palestina for 2000 år siden arbeidet Maitreya gjennom sin disippel Jesus. Fra Jesu dåp i elven Jordan og gjennom Hans korsfestelse ble Han overskygget av Maitreya. Dette er en metode som i blant benyttes av Mestrene og Deres disipler, for å introdusere en ny lære for menneskeheten. Med Jesus' fulle samtykke og samarbeid var Maitreya i stand til å frigjøre den store åndelige kraft vi kaller kjærlighet i verden. Jesus, som nå Selv er en Mester, har spillt en viktig rolle i å forberede veien for Maitreyas tilbakekomst, og vil være en av de første Mestrene som blir presentert for verden etter Kunngjøringsdagen.

Maitreya og Jesus

Jesus av Nazareth og Kristus er ikke en og samme person. Dette er for mange kristne en av de vanskeligste påstandene å akseptere i forbindelse med Maitreya Verdenslæreren, og det trengs derfor en nærmere forklaring. Tittelen Kristus refererer faktisk ikke til et individ i det hele tatt. Det er navnet på en funksjon i Hierarkiet av Visdommens Mestre, en gruppe av høyt utviklede vesen som fra kulissene veileder menneskehetens utvikling. Den som står som leder for dette Hierarkiet blir i det tidsrom Han innehar dette vervet automatisk Verdenslæreren, i Østen kjent som Bodhisattvaen. Maitreya, som legemliggjør den energien vi kaller Kristusprinsippet, har hatt dette vervet i over 2000 år. I Palestina manifesterte Han seg som Kristus for å innlede Fiskenes Tidsalder, som da startet. Metoden Han benyttet kalles åndelig overskygging, hvilket betyr at Hans bevissthet opplyste og veiledet handlingene og læren til Hans disippel Jesus. Det var derfor bevisstheten til Kristus, Maitreya, som ble sett og opplevd av dem som var rundt Jesus. På grunn av den lite forståtte sammenheng mellom hans arbeid og arbeidet til Maitreya, Kristus, har hendelsene i Jesus liv og blitt veldig misforstått. Dette har gitt opphavet til den eldgamle teologiske strid om Jesus var Gud eller menneske, eller kanskje begge deler samtidig. Svaret er at Jesus var et menneske som ble en Guds Sønn som et resultat av evolusjon, slik som enhver omsider vil bli det. Andre har gått før ham på den stien og mange har siden fulgt etter. Disippelen Jesus fra 2000 år tilbake er nå en av senior Mestrene i Hierarkiet, nemlig Mesteren Jesus. Gjennom tidene har Han for det meste oppholdt seg i Palestina, men siden 1984 har Han bodd i Roma. Intensjonen er at Han vil forsøke å løfte de kristne kirkene ut av den nåværende tilstand av krystallisering og rivalisering, og, hvis Han blir invitert til det, å lede en samlet kirke. På denne måten håper Han å løse mange av de motsigelsene og misforståelsene som i løpet av århundrene har vokst fram både omkring Hans historiske rolle og den læren Han formidlet som et redskap for Maitreya. Ved Maitreyas tilsynekomst har Mesteren Jesus for annen gang i historien en meget viktig rolle. Deres åpne samarbeid, som vil være synlig for alle, vil sette strek for all tvil vedrørende den sanne relasjon mellom Maitreya, Kristus, og Hans disippel Mesteren Jesus. Den tilsynelatende paradoksale påstanden om at Jesus og Kristus i bokstavelig forstand ikke er samme person, er mer rimelig enn det kan synes. De kristne som finner det vanskelig å akseptere at deres lærer ikke er den høyeste leder av hele menneskeheten kan derimot finne trøst i et annet paradoks; Jesus og Maitreya Kristus var (og er) ett, i den forstand at de begge, på hver sin måte, arbeider i perfekt harmoni for å fremme den Guddommelige Plan.

Anti-Krist

Ifølge den Tidløse Læren er ikke anti-Krist et individ som lever på et bestemt tidspunkt i historien, men en energi frigitt før Kristi komme. Den baner vei for de konstruktive kreftene i Kristus ved å ødelegge de gamle krystalliserte former som blokkerer for en ny utvikling. Selv om anti-Krist er en energi, kan den manifestere seg gjennom individer: Det har den gjort på forskjellige tidspunkt i historien, høyst påtagelig gjennom keiser Nero i Romertiden, siden også gjennom Hitler og noen av hans nærmeste medarbeidere. Ved Nazistenes fall under den annen verdenskrig var arbeidet til anti-Krist kreftene fullført for denne tidsalder. De vil ikke manifestere seg igjen på over 3000 år.