logo

Bøker

Bøker av Benjamin Creme (engelsk utgave)

Oversatte bøker_

Norske bøker


For å bestille bøkene, kontakt din bokhandler. Oppgi boktittel, forfatter og ISBN-nummer. Bøkene kan også bestilles via det internasjonale internettstedet eller fra amazon.com


Unity in Diversity - The Way Ahead for Humanity

Unity in Diversity - The Way Ahead for Humanity Denne boken angår framtiden til enhver, både menn, kvinner og barn. Den omhandler selve Jordens framtid. Menneskeheten, sier Creme, befinner seg nå ved et veiskille og må ta et stort valg: å gå framover og skape en strålende, ny sivilisasjon hvor alle er frie og hvor sosial rettferdighet rår, eller å fortsette som nå, splittet og i konkurranse, og dermed utslette alt liv på denne kloden. Creme skriver på vegne av Det Åndelige Hierarkiet på Jorden og presenterer Deres plan for en bedre framtid for menneskeheten. Han viser at veien framover for oss alle går gjennom forståelsen av vår grunnleggende enhet, uten å ofre vår tilsvarende essensielle mangfoldighet. ISBN: 978-90-71484-98-8The Gathering of the Forces of Light – UFOs and their Spiritual Mission

Gathering of forces of lightDette er en bok om ufoer, men den skiller seg ut fordi den er skrevet av en som har arbeidet sammen med dem og kjenner dem fra innsiden. Benjamin Creme ser på tilstedeværelsen av ufoer som noe planlagt og noe som har enorm stor verdi for jordens befolkning. Ifølge Creme er ufoene og folkene i dem engasjert i en åndelig oppgave for å lette menneskehetens byrde og redde denne planeten fra større og mer omfattende ødeleggelser. Vårt eget planetariske Hierarki, ledet av Verdenslæreren Maitreya, lever nå iblant oss og arbeider utrettelig sammen med våre rombrødre og   søstre i et felles prosjekt for å gjenopprette fornuft og forstand på denne kloden. Creme forklarer hvordan alle planetene i vårt solsystem er befolket, men på fysiske plan som ikke kan oppfattes av den menneskelig synssans, de såkalte eteriske plan. Romskipene er konstruert etter de samme prinsippene. De består også av eterisk materie og har full kontroll over energiene i verdensrommet. Våre rombrødre og -søstre er ikke bare ansvarlige for kornsirklene, de legger også grunnlaget for en ny lysteknologi her på jorda som vil  gi oss ubegrenset energi fra sola. Når vi avskriver krig for alltid og anstrenger oss for å leve i riktige mellommenneskelige relasjoner, vil denne teknologien bli vår. For det åndelige Hierarkiet på vår egen planet og for Hierarkiene på våre søsterplaneter i dette solsystemet betyr riktige menneskelige relasjoner slutten på konkurransementaliteten og begynnelsen på en epoke som vil være preget av samarbeid. Dette vil innebære fordeling av ressursene, rettferdighet og frihet. Boken tar også opp framveksten av nye og mer inkluderende former for utdannelse. Dette vil bli nødvendig etter hvert som vi opplever en enorm bevissthetsendring og en voksende fornemmelse av den innholdsrike tilværelsen som ligger foran oss når verden er befridd fra kommersialismes jerngrep og markedskreftenes dominans. Ifølge forfatteren vil sannheten snart bli åpenbar for alle. Den vil få menneskeheten til å bli klar over sin egen guddommelighet og føre til at vårt levevis blir mer i tråd med åndelige prinsipper.
ISBN 978-90-71484-46-9The Awakening of Humanity

Menneskehtens opvåkning The Awakening of Humanity er en oppfølger til The World Teacher for All Humanity (2007). The Awakening of Humanity omhandler spesielt den dagen da Maitreya vil stå frem og åpent ærklære at han er Verdenslæreren for Vannmannens tidsalder. Den beskriver prosessen rundt Maitreyas tilsynekomst, det hendelsesforløpet som fører fram til Kunngjøringsdagen, samt menneskehetens forventede reaksjon på denne svært viktige begivenheten. Slik beskriver Benjamin Cremes Mester Kunngjøringsdagen: "Aldri før har menneskeheten fått en slik vekker når det gjelder deres guddommelighet, eller møtt en slik utfordring når det gjelder deres tilstedværelse her på jorda. På dette tidspunktet vil hver og èn, i høytidelighet og alene, kjenne hensikten og meningen med sitt liv. De vil på nytt oppleve barndommens lykksalige tilstand og den rene aspirasjon, renset for egoisme. I løpet av disse dyrebare minuttene vil menneskene på nytt kjenne gleden ved full deltagelse i livets realiteter, de vil føle seg knyttet til hverandre og det vil oppleves som et minne fra en fjern fortid."
ISBN 978-90-71484-41-4; 141 sider. Publisert av Share International Foundation.
Denne boken finnes i norsk oversettelse og kan lastes ned gratis fra dette nettstedet.The World Teacher for All Humanity

VerdenslærerenDenne boken gir en oversikt over  Verdenslæreren Maitreyas inntreden i vårt dagligliv, sammen med sin gruppe av Visdommens Mestre. Den gir innblikk i de enorme endringene som hans tilstedeværelse allerede har skapt og belyser hans anbefalinger for den umiddelbare framtiden. Den beskriver Maitreya som en stor åndelige Avatar av uendelig kjærlighet, visdom og kraft, og også som en bror og venn av menneskeheten, her for å lede oss inn i Vannmannens tidsalder. 132 sider. ISBN: 978-90-71484-39-1. Share International, juni 2007.

Denne boken finnes i norsk oversettelse og kan lastes ned gratis fra dette nettstedet.The Art of Living

Art of livingI boken The Art of Living, sammenligner Benjamin Creme kunsten å leve med andre kunstformer, som det å skape et maleri eller musikkstykke. På samme måte som en kunstner må kjenne visse prinsipper for komposisjon, bruk av farger etc for at kunstverket skal bli harmonisk, bør man for å kunne leve i harmoni med omgivelsene og fremme  egen utvikling, kjenne og følge visse lover. Benjamin Creme belyser de viktigste av disse, først og fremst loven om årsak og virkning, samt loven om reinkarnasjon. Han omtaler fenomenet illusjon, beskriver hvordan den tåkelegger tilværelsen og kommer inn på måtene man kan overvinne illusjon på. 215 sider. ISBN: 978- 90-71484-37-7 Share International, juni 2006.


Maitreya's teachings - The Laws of Life

Laws of lifeEn unik og mangfoldig samling av innsikt og visdom fra Maitreya, Verdenslæreren for den kommende tidsalder. Den tilbyr enkle og udogmatiske svar på noen av våre mest grunnleggende spørsmål om meningen med tilværelsen, hvem vi er, hvordan vi kan finne glede i vårt hverdagsliv, og hva vi alle kan gjøre for å skape varig fred. Den tar også fatt i globale problemer - politiske, sosiale og miljømessige - og forutser framtidige hendelser ved å vise hvordan loven om årsak og virkning utspiller seg på verdensbasis. Dette er den nyeste lære gitt av lederen for gruppen av opplyste Mestre.  Les et utdrag fra boken. 253 sider, 2 fargebilder. ISBN: 978 -90-71484-31-5. Share International, juli 2005.


The Art of Co-operation

Art of Co-operationHvorfor er verden stadig  i krise, på randen av selvdestruksjon? I all hovedsak, sier Benjamin Creme, skyldes dette at vi ennå ikke innser at vi er en global familie som deler et felles hjem. Verdens skjebne avhenger av at vi innser dette, med de forandringer i vårt levesett som det vil medføre. I sin tiende bok understreker Benjamin Creme at samarbeid mellom folk og nasjoner ikke er valgfritt dersom vi ønsker å overleve. Det er selve grunnlaget som det å overleve avhenger av, og som en ny sivilisasjon må bygges på. Tuftet på den tidløse visdomslære, som alle åndelige tradisjoner i verden bygger på, viser Creme hvor konkurranseånden kommer fra og hvordan den etter hvert som menneskeheten utvikler seg, kan erstattes av samarbeid. Han beskriver de illusjonene som skjuler vår grunnleggende enhet og forklarer hvordan vi ved å gjøre slutt på vår opplevelse av atskilthet kan gjøre et stort sprang framover i vår utvikling som menneskehet. Benjamin Creme skriver: "Menneskehetens åndelige krise (det at vi ikke kjenner meningen og hensikten med våre liv) er i dag fokusert gjennom det politiske og særlig det økonomiske området, og kan kun løses der." For å hjelpe oss ut av dette uføret er, ifølge Creme, Verdenslæreren Maitreya og hans gruppe nå til stede blant oss, klare til å arbeide i det åpne etter mange tusen år i kulissene. ISBN: 978- 90-71484-26-1. Share International, 2002.The Great Approach: New Light and Life for Humanity

The_Great_Approach I denne boken gir Benjamin Creme en detaljert oversikt over den gjennomgripende endringsprosessen som vår sivilisasjon nå gjennomgår. Boken beskriver hvilken fremtid som er mulig for menneskeheten dersom vi følger Maitreyas råd og forandrer oss selv og våre institusjoner. Benjamin Creme stadfester at en ny og utvidet bevissthet gradvis vil manifestere seg i den nærmeste fremtid. Kommersialisering og grådighet vil avta, forurensing, sykdom og fattigdom vil minske, og sivilisasjonen slik vi nå kjenner den, vil bli fullstendig forandret. Blant de bemerkelsesverdige vitenskapelige fremskritt som kan forventes, er en ny energikilde som vil gi ren og fornybar energi i ubegrensede mengder.ISBN: 978-90-71484-23-0. Share International.Maitreyas Mission, Volume III

Maitreyas Mission Vol. 3Denne boken fullfører trilogien om Maitreyas oppgave. I likhet med de to foregående bind inneholder den uvurderlig visdom og omfatter flere tema. Noen av disse temaene dreier seg om reinkarnasjon, tjeneste og sjelen og hva som ligger bak den økende forekomsten av mirakuløse hendelser i verden. Dette er temaer som er kjent fra de første bøkene, men de er her mer utførlig beskrevet. Andre er helt nye, som forståelsen av tid, og en vurdering av mange av historiens mest kjente kunstnere på bakgrunn av deres innvielsesgrad og strålestruktur. Boken inneholder også en oppdatert oversikt over strålestrukturene til over 900 innviede, hentet fra Share International. ISBN: 978-90-71484-15-5. Share International.Maitreyas Mission, Volume II

Maitreya's Mission Vol. 2Denne boken viser at dagens kaos og uroligheter er fødselssmertene til en ny og strålende sivilisasjon. Leserne får innblikk i den historiske bakgrunnen for  tilsynekomsten til Maitreya og Visdommens Mestre. Maitreyas lære om Selvets natur og hans fokus på sosiale endringer gjennom rettferdig fordeling av verdens ressurser er nøye beskrevet. Den inneholder også unik informasjon om tema som meditasjon, bevissthetsutvikling, psykologi, helse, miljø, verdenstjeneste, samt vitenskap og teknologi i den nye tidsalder. ISBN: 978- 90-71484-11-7. Share International.Maitreyas Mission, Volume I

Maitreya's Mission Vol. 1Boken beskriver utviklingen av Maitreyas tilsynekomst og dekker et bredt spekter av emner: Maitreyas lære og oppgave, Mestrenes tilsynekomst, livet framover i den nye tidsalder, evolusjon og innvielse, meditasjon og tjeneste og de syv strålene. Inkludert er strålestrukturen til 600 innviede gjennom tidene. ISBN: 978-90-71484-08-7. Share International.The Reappearance of the Christ and the Masters of Wisdom

The Reapp. of the ChristGir bakgrunnsinformasjon og relevante opplysninger i forbindelse med Kristus' tilbakekomst. Et vidt spekter av tema dekkes, bl.a. effekten av tilbakekomsten på verdens eksisterende institusjoner, antikrist og ondskapens krefter, sjelen og reinkarnasjon, meditasjon, telepati, atomkraft, UFOer og gamle sivilisasjoner, den tredje verdens problemer og en ny økonomisk orden. ISBN: 978-90-71484-32-2.

 


A Master Speaks

A Master SpeaksEn oppløftende og inspirerende artikkelsamling av en av Visdommens Mestre. Boken består av 223 artikler hentet fra tidsskriftet Share International fra perioden mellom 1982 og 2003. Den gir et vell av inspirasjon, visdom og praktisk informasjon og dekker emner som:den nye sivilisasjonen, menneskerettigheter, helse og helberedelse, slutten på hungersnød, menneskehetens stemme, den nye undervisningen og veien til guddommelighet. Les et utdrag av disse artiklene. ISBN: 90-71484-29-7. (3. utgave). Share International, april 2004.    

 

Messages from Maitreya the Christ

Messages from Maitreya, The Christ
Som en del av forberedelsene til sin gjenkomst, gav Maitreya under offentlige foredrag 140 budskap gjennom Benjamin Creme. Metoden som ble brukt var mental overskygging. Budskapene inspirerer lesere til å spre nyheten om hans tilbakekomst og å arbeide iherdig for å redde de millioner av mennesker som lider under fattigdom og sult i en rik verden. Les et utvalg av disse budskapene.
ISBN:978-90-71484-22-3

Transmission - A Meditation for the New Age

Transmission, A Meditation for the New AgeTransmission meditasjon, som ble introdusert for verden av Benjamin Cremes Mester i 1974, er en dynamisk prosess som tjener både verden og de enkelte deltakere. Grupper overfører åndelige energier ledet gjennom dem av Hierarkiets Mestere. Det primære motivet for dette arbeidet er tjeneste, men det utgjør også en kraftfull metode for personlig vekst. ISBN: 978-90-71484-35-3. Share International. Denne boken finnes i norsk oversettelse og kan lastes ned gratis fra dette nettstedet.

 

 

Oversatte bøker

Bøkene til Benjamin Creme er blitt oversatt til mange språk. Et par av bøkene finnes også i svensk utgave (Maitreyas Mission bind I,Transmission Meditation). Nærmere opplysninger om oversatte bøker.


Norske bøker

Den Tidløse Visdomslære (hefte)

DTVDen Tidløse Visdomslære  utgjør det grunnleggende fundament for all åndelig lære. Dette heftet omhandler de viktigste elementene i denne læren og tar opp emner som: sjelen, reinkarnasjon, loven om årsak og virkning (karma), de syv strålene, Visdommens Mestre, menneskets opprinnelse, meditasjon og tjeneste samt tilsynekomsten av Verdenslæreren.
Heftet kan bestilles fra Share Norge: share.norge@gmail.com og koster kr 75, porto inkludert. Bankkonto: 12106817969. Oppgi hva beløpet gjelder.   

Den tidløse visdomslære - kan leses gratis på dette nettstedet

Verdenslæreren for hele menneskeheten - kan leses gratis på dette nettstedet

Menneskehetens oppvåkning - kan leses gratis på dette nettstedet.

Transmission - en meditasjon for den nye tidsalder - kan leses gratis på dette nettstedetFor annen relevant bakgrunnsinformasjon, se nettstedet: Our Elder Brothers Return